en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Въведение

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Област на висше образование: Технически науки
   
Срок на обучение: 3 години за редовно обучение
  3,5 години за задочно обучение

Учебният план е разработен въз основа на утвърдена квалификационна характеристика на випускника, придобиващ висше техническо образование и образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”.


Учебният план осигурява теоретична подготовка:


 • даваща фундаментални знания по: приложна математика, механика (елементи от теоретична механика, съпротивление на материалите и строителна статика) и геология;
 • специализираща и технологическа подготовка по: техническо чертане, строителни материали, геодезия, сградостроителство, водоснабдяване и канализация, земна механика и фундиране, стоманобетон, стоманени конструкции, мостово строителство, пътища, строителни машини, технология и организация на строителството, охрана на труда и екология, основи на счетоводството, мениджмънт на строителна фирма, икономика и бизнес планиране в строителството и нормативна уредба в строителството.;
 • практическа подготовка;
 • компютърна и езикова подготовка за реализиране на специалността.

Випускникът, придобиващ образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” трябва да може:

 • да осъществява ефективно техническо ръководство на строителни обекти, като извършва договореното строителство качествено и в срок;
 • да си служи с проектните документации и да ползва техните елементи;
 • да си служи с геодезически инструменти със средна и малка точност;
 • да осъществява предприемаческа дейност;
 • да изработва документи по офериране, договаряне, планиране и отчитане на строителството;
 • да участвува в изработването на проекти за сгради и съоръжения;
 • да си служи с нормативните документи от професионално направление строителство, както и със съответната научна и справочна литература;
 • да ползва съвременна компютърна техника и информационни технологии;
 • да ползва чужд език в строителната си практика;

Обхватът на техническата правоспособност се определя по законов ред.


Обучението завършва с полагане на държавен изпит.


 

188 0.173