en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обща информация Еразъм Харта 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Обща информация за програма Еразъм+

Еразъм+ лого

„Еразъм+” е програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020 г. „Еразъм+” стартира през 2014 г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.:

 • програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”);

 • програма „Младежта в действие“;

 • програма „Еразмус Мундус“;

 • програма „Темпус“;

 • програма „Алфа“;

 • програма „Edulink“;

 • програмата за сътрудничество с индустриализираните държави в областта на висшето образование.

„Еразъм+” има за цел да надхвърли обхвата на досегашните програми, като надгражда постиженията им при модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Новата програма подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програма „Еразъм+” включва три основни Ключови дейности:

 • Образователна мобилност за граждани (КД 1)

 • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

 • Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Повече информация за „Еразъм+” можете да намерите на:

 • интернет-страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

За България, Националната агенция по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020 е Център за развитие на човешките ресурси:
http://www.hrdc.bg/програми/Образователна-мобилност-КД-1-6/програма/Висше-образование-6

ВСУ „Любен Каравелов” притежава Еразъм Харта за Висше образование от Европейската комисия, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата през периода 2014-2020 година.

 

212 0.140