Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ПРИ ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“


Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2017 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.10.2017 г. Час: 16:00


Документация


Образци на документи


Решение за откриване на процедура


Обявление за поръчка


Разяснения по документацията
публикувани в 15:55 часа на 20 октомври 2017 г.

 

Публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 57, ал.3  от ППЗОП, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в публично състезание с предмет: “Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Студентски стол при ВСУ „Любен Каравелов“, открита с решение № 1011/09.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“, ще се проведе на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 3-ти етаж от административната сграда на ВСУ „Любен Каравелов", гр.София, ул.“Суходолска“ № 175.

При отваряне на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Председател на комисията:
Красимира Тончева
/съгл. Заповед № 1045/30.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“/


Протокол № 1 от 31.10.2017
публикуван тук в 12:41 часа на 22 ноември 2017 г.


Протокол № 2 от 13.11.2017
публикуван тук в 12:42 часа на 22 ноември 2017 г.


Доклад на комисиятата от 15.11.2017
публикуван тук в 12:40 часа на 22 ноември 2017 г.


Решение № 1224 от 22.11.2017
публикуван тук в 12:43 часа на 22 ноември 2017 г.


Решение № 1225 от 22.11.2017
публикуван тук в 12:44 часа на 22 ноември 2017 г.


Договор с "Димитър Даракчиев" ООД
публикуван тук в 10:35 часа на 22 декември 2017 г.

 

363 0.131