en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ПРИ ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“


Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2017 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.10.2017 г. Час: 16:00


Документация


Образци на документи


Решение за откриване на процедура


Обявление за поръчка


Разяснения по документацията
публикувани в 15:55 часа на 20 октомври 2017 г.

 

Публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 57, ал.3  от ППЗОП, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в публично състезание с предмет: “Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Студентски стол при ВСУ „Любен Каравелов“, открита с решение № 1011/09.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“, ще се проведе на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 3-ти етаж от административната сграда на ВСУ „Любен Каравелов", гр.София, ул.“Суходолска“ № 175.

При отваряне на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Председател на комисията:
Красимира Тончева
/съгл. Заповед № 1045/30.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“/

 

216 0.073