en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини за специализация "Управление на инвестиционни проекти"

Проект за страница

Специалност: Управление на инвестиционни проекти, учебен план от 2010

Учебна дисциплина: УИП-1 Инвестиционна дейност в строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 8 ч., 8 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 0.5 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Въведение в дисциплината – място и значение на управлението. Развитие на науката за управление. Системи – същност. Елементи, връзки, декомпозиция, състояние. Управление – същност на управленското решение. Основни изисквания към управленското решение. Етапи и методи при изработване на управленско решение. Ръководител на проект – общ характеристика, основни функции, основни умения и способности, преход от инженер към ръководител. Организационна структура за управление на проекти – видове организационни структури за управление, основни характеристики, предимства и недостатъци, област на приложение. Управление на проект – същност на управлението на проект, основни етапи в управлението на проекта.  Дискусия върху самостоятелно разработени материали от обучаемите в областта на „Организационни структури за управление на проекти”.

 

270 0.505