На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини за специализация "Управление на инвестиционни проекти"

Проект за страница

Специалност: Управление на инвестиционни проекти, вижте учебния план

Учебна дисциплина: УИП-2 Анализ и оценка на алтернативни решения в инвестиционните проекти

Аудиторна заетост: 12 ч., 8 ч. лекции, 4 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 0.5 ч., упражнения 0.3 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Въведение в дисциплината.  Необходимост от анализ и алтернативни решения в инвестиционните проекти. Жизнен цикъл на проект. Стойност на парите във времето. Лихвен процент, сконтов процент и минимално приемлива възвръщаемост. Олихвяване и дисконтиране на сложна лихва, Сравняване на алтернативи, формулиране на инвестиционни алтернативи, етапи на анализа. Парични потоци в инвестиционните проекти. Крайни парични потоци. Методи на еквивалентната стойност – метод на настоящата стойност. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционния проект – метод на анюитета, метод на бъдещата стойност, метод на вътрешната норма на възвръщаемост. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционния проект – метод на срока на откопуване. Чувствителност и анализ на равновесието при оценка на инвестиционните проекти. 

 

447 0.166