Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Конкурси от 2017 г. Проекти от 2017 г.
Затваряне Архив проекти по НИС на ВСУ НИС 2017 г. НИС 2016 г. НИС 2015 г. НИС 2014 г. НИС 2013 г. НИС 2012 г. НИС 2011 г.
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обявени конкурси за научна дейност през 2017 г.

Конкурс за разработване на проекти за научни изследвания за 2017 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

Конкурсът се провежда по следния doc календарен график, при спазване на pdf НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Комисията за провеждане на конкурса за проекти през 2016 г. е в състав:

 • проф. д-р инж. Георги Франгов (председател)

 • проф. д-р инж. Банко Банков

 • проф. д-р арх. Антон Гугов

 • проф. д-р инж. Дончо Партов

 • проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев.

 • проф.д-р арх. Тодор Булев

Приоритетните направления за НИД на ВСУ са приети с Протокол на комисията по НИД  № 1/ 17.02.2016 г. с вх. № 366/ 17.02.2016 г и са посочени в образците за провеждане на Конкурса за НИ проекти със средства, финансирани целево от държавния бюджет. Те са:

 1. Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството;

 2. Архитектурно наследство и синтез;

 3. Теоретична, приложна и изчислителна механика;

 4. Материали, технологии и мениджмънт в строителството;

 5. Строителни конструкции и сеизмично инженерство.

Критериите за избор и класиране на проекти, са предложени от Комисията за провеждане на конкурса за проекти и са приети от Академичния съвет на ВСУ на заседание, проведено на 20.03.2016 г. Желаещите да се запознаят с критериите може да да намерят тази информация в деловодството на ВСУ или да се свържат с Организатора на НИ и издателска дейност.

Формуляри за Конкурса за разработване на проекти за научни изследвания за 2016 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет:
doc ЗАЯВКА за финансиране на проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc ГОДИШЕН/ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ на финансиран проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на отчета на финансиран научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на отчета на финансиран научноизследователски проект.

 

396 0.264

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...