Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректор и заместник-ректори Комисия по етика и академично единство Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Комисия по етика и академично единство във ВСУ „Любен Каравелов“

Комисията по етика и академично единство във ВСУ „Л. Каравелов“ е обществен орган, създаден на основание критериите за институционална акредитация в съответствие с ESG – част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 77, ал. 2 от ЗВО. Комисията по етика и академично единство се избира от Академичния съвет на ВСУ „Л. Каравелов“. Мандатът на комисията съвпада с мандата на Академичния съвет.

Комисията по етика и академично единство в своята дейност се ръководи от Кодекса по етика и академично единство, правилниците на ВСУ „Л. Каравелов“, закона за висше образование и убежденията на своите членове. Задачите на Комисията по етика и академично единство са:

  1. да наблюдава спазването на Кодекса по етика и академично единство;
  2. да изказва компетентни становища на основата на добри академични практики;
  3. по всяко време и със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество);
  4. да предлага на Академичния съвет и Ректорското ръководство етично обосновани решения. 

В дейността си Комисията по етика и академично единство се ръководи от принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, публичност и толерантност, като дава равни възможности за защита на правата и законните интереси на преподавателите, студентите, работниците и администрацията във ВСУ „Л. Каравелов“. 

Документи

pdf Кодекс по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов” - 16:03:09  3 април 2018

pdf Правилник за работата на комисията по етика и академично единство - 16:03:26  3 април 2018

doc Образец на жалба до Комисията по етика и академично единство - 10:35:14 29 март 2018

 

373 0.180

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...