175 Suhodolska Street, 1373 Sofia, BULGARIA, Tel./ Fax: +359 2 80 29 188, 802 91 91, e-mail: vsu@vsu.bg, web: www.vsu.bg
bg
Български
facebook   my.vsu.bg   Поща

Важна информация за български граждани

 
 КОНКУРСНИ ИЗПИТИ И ПРИЕМ

 

Кандидат-студентите полагат следните конкурсни изпити:

 1. По математика – с продължителност 3 часа, за всички специалности и степени.
 2. По рисуване – в две части с продължителност по 3 часа, за специалностите:
  • „Архитектура” – степен „магистър”;
  • „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - степен „бакалавър”.

Конкурсен изпит по математика се провежда за кандидат-студенти, които нямат оценка от Държавен зрелостен изпит по математика (или български език и литература) или които искат да я повишат.

 

Конкурсни изпити

 

Конкурсните изпити ще се проведат в училището на три сесии, като на всяка сесия се извършва приемане на документи, конкурсен изпит, класиране и записване:

 • І сесия
  • математика - на 5 април 2014 г. от 900 до 1200 часа;
  • рисуване 1 част - на 26 април 2014 г. от 800 до 1100 часа.
  • рисуване 2 част - на 26 април 2014 г. от 1300 до 1600 часа.

Документи се подават във ВСУ от 17 март до 1 април 2014 г.  включително (без съботи, недели и празници), по електронната поща от 17.03.14 до 31.03.14 г. и в бюрата на ЦКПИ и НАПС до 31 март 2014 г.

 

 • ІІ сесия
  • математика - на 10 юли 2014 г. от 900 до 1200 часа;
  • рисуване 1 част - на 17 юли 2014 г. от 800 до 1100 часа.
  • рисуване 2 част - на 17 юли 2014 г. от 1300 до 1600 часа.

Документи се подават във ВСУ от 16 юни до 4 юли 2014 г.  включително (без съботи, недели и празници), по електронната поща от 16.06.14 до 03.07.14 г. и в бюрата на ЦКПИ и НАПС до 3 юли 2014 г.

 

 • ІІІ сесия
  • математика - на 18 септември 2014 г. от 900 до 1200 часа;
  • рисуване 1 част - на 24 септември 2014 г. от 800 до 1100 часа.
  • рисуване 2 част - на 24 септември 2014 г. от 1300 до 1600 часа.

Документи се подават във ВСУ от 1 до 15 септември 2014 г.  включително (без съботи, недели и празници).

 

Такса за явяване на първи изпит - 30,00 лв.

Такса заявяване на всеки следващ изпит - 20,00 лв.

Всяка част от изпита по рисуване се счита за отделен изпит. Ако кандидат-студент реши да участва в класиранията след основния изпит без да се явява на изпитите по математика и рисуване, използвайки оценка от ДЗИ по математика или български език и литература, дължимата такса е 20,00 лв. 

 

След всяка приемна сесия кандидат-студентите се състезават за останалите непопълнени места.

За участие в следваща приемна сесия е необходимо подаване на документи в съответствие с Календарния график.

За участие във второ класиране на съответната сесия е необходимо подаване на декларации за потвърждаване на желанието си за участие в класирането.

Декларациите се подават писмено във ВСУ или чрез Интернет на адрес: (www.vsu.bg) в част Актуално.

Кандидат-студенти, класирали се и записани след първата сесия, задължително представят диплома за средно образование - оригинал във ВСУ „Л. Каравелов” най-късно до 30.09.2014 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

За участие в конкурса всеки кандидат-студент подава следните документи:

 1. Заявление до Ректора на ВСУ (по образец), съдържащо декларация за оригиналността на дипломата и пълното й съответствие с представеното ксерокопие и декларация, че кандидат-студентът не е (е) завършил друго висше училище или че в момента не е (е) студент в друго висше училище.
 2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.

При кандидатстване, ако кандидатът желае, оригиналът на дипломата се връща след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, приемащо документите. Оригиналът се представя във ВСУ най-късно до края на третата приемна сесия.

 1. Състезателен картон.

В картона кандидат-студентите попълват желаните специалности, степени и форми на обучение в низходящ ред.

 1. Инвалидите от първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват във ВСУ, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
 2. Квитанция за платена административна такса. 
 3. Декларация, че кандидат-студентът е запознат с изискванията на чл. 14, ал. 6 и 7 от Правилника за прием на студенти – подаване на документи и декларации за участие в следващи сесии и класирания след първото.
 

ВСУ „Любен Каравелов” организира кандидатстудентски курсове по рисуване.

Телефони за информация за курсове по рисуване: (02) 80 29 190; 80 29 157.

По време на подготвителните курсове и преди конкурсните изпити на кандидат-студентите се предлагат за нощуване стаи в общежитията на ВСУ до изчерпване на свободните места.

За резервация: тел.: (02) 80 29 139.

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

„Строителство на сгради и съоръжения”

 

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се образува като се избере най-високата оценка от ДЗИ по математика, ДЗИ по български език и литература и оценките от конкурсния изпит по математика при участие в някоя от сесиите, умножена по 3.

 

„Архитектура”

 

Състезателният бал на кандидат-студентите се образува като сума от:

 • най-високата оценка от ДЗИ по математика и оценките от конкурсните изпити по математика при участие в някоя от сесиите;
 • най-високата оценка по рисуване 1 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал;
 • най-високата оценка по рисуване 2 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал.

 

„Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”

 

Състезателният бал на кандидат-студентите се образува като сума от:

 • най-високата оценка от ДЗИ по математика, ДЗИ по български език и литература и оценките от конкурсния изпит по математика при участие в някоя от сесиите;
 • най-високата оценка по рисуване 1 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал;
 • най-високата оценка по рисуване 2 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал.

 

 

 
 

 

 
 
 
 
  print Печат