175 Suhodolska Street, 1373 Sofia, BULGARIA, Tel./ Fax: +359 2 80 29 188, 802 91 91, e-mail: vsu@vsu.bg
bg
Български
facebook   my.vsu.bg   Поща


Важна информация за български граждани

 
 КОНКУРСНИ ИЗПИТИ И ПРИЕМ

 

Стара информация! Предстои актуализиране!

 

Кандидат-студентите полагат следните конкурсни изпити:

 1. По математика – с продължителност 3 часа, за всички специалности и степени.
 2. По рисуване – в две части с продължителност по 3 часа, за специалностите:
  • „Архитектура” – степен „магистър”;
  • „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - степен „бакалавър”.

Конкурсен изпит по математика се провежда за кандидат-студенти, които нямат оценка от Държавен зрелостен изпит по математика (или български език и литература) или които искат да я повишат.

 

Конкурсни изпити

 

Конкурсните изпити ще се проведат в училището на три сесии, като на всяка сесия се извършва приемане на документи, конкурсен изпит, класиране и записване:

 • І сесия
  • математика - на 5 април 2014 г. от 900 до 1200 часа;
  • рисуване 1 част - на 26 април 2014 г. от 800 до 1100 часа.
  • рисуване 2 част - на 26 април 2014 г. от 1300 до 1600 часа.

Документи се подават във ВСУ от 17 март до 1 април 2014 г.  включително (без съботи, недели и празници), по електронната поща от 17.03.14 до 31.03.14 г. и в бюрата на ЦКПИ и НАПС до 31 март 2014 г.

 

 • ІІ сесия
  • математика - на 10 юли 2014 г. от 900 до 1200 часа;
  • рисуване 1 част - на 17 юли 2014 г. от 800 до 1100 часа.
  • рисуване 2 част - на 17 юли 2014 г. от 1300 до 1600 часа.

Документи се подават във ВСУ от 16 юни до 4 юли 2014 г.  включително (без съботи, недели и празници), по електронната поща от 16.06.14 до 03.07.14 г. и в бюрата на ЦКПИ и НАПС до 3 юли 2014 г.

 

 • ІІІ сесия
  • математика - на 18 септември 2014 г. от 900 до 1200 часа;
  • рисуване 1 част - на 24 септември 2014 г. от 800 до 1100 часа.
  • рисуване 2 част - на 24 септември 2014 г. от 1300 до 1600 часа.

Документи се подават във ВСУ от 1 до 15 септември 2014 г.  включително (без съботи, недели и празници).

 

Такса за явяване на първи изпит - 30,00 лв.

Такса заявяване на всеки следващ изпит - 20,00 лв.

Всяка част от изпита по рисуване се счита за отделен изпит. Ако кандидат-студент реши да участва в класиранията след основния изпит без да се явява на изпитите по математика и рисуване, използвайки оценка от ДЗИ по математика или български език и литература, дължимата такса е 20,00 лв. 

 

След всяка приемна сесия кандидат-студентите се състезават за останалите непопълнени места.

За участие в следваща приемна сесия е необходимо подаване на документи в съответствие с Календарния график.

За участие във второ класиране на съответната сесия е необходимо подаване на декларации за потвърждаване на желанието си за участие в класирането.

Декларациите се подават писмено във ВСУ или чрез Интернет на адрес: (www.vsu.bg) в част Актуално.

Кандидат-студенти, класирали се и записани след първата сесия, задължително представят диплома за средно образование - оригинал във ВСУ „Л. Каравелов” най-късно до 30.09.2014 г.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

За участие в конкурса всеки кандидат-студент подава следните документи:

 1. Заявление до Ректора на ВСУ (по образец), съдържащо декларация за оригиналността на дипломата и пълното й съответствие с представеното ксерокопие и декларация, че кандидат-студентът не е (е) завършил друго висше училище или че в момента не е (е) студент в друго висше училище.
 2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.

При кандидатстване, ако кандидатът желае, оригиналът на дипломата се връща след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, приемащо документите. Оригиналът се представя във ВСУ най-късно до края на третата приемна сесия.

 1. Състезателен картон.

В картона кандидат-студентите попълват желаните специалности, степени и форми на обучение в низходящ ред.

 1. Инвалидите от първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват във ВСУ, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
 2. Квитанция за платена административна такса. 
 3. Декларация, че кандидат-студентът е запознат с изискванията на чл. 14, ал. 6 и 7 от Правилника за прием на студенти – подаване на документи и декларации за участие в следващи сесии и класирания след първото.
 

ВСУ „Любен Каравелов” организира кандидатстудентски курсове по рисуване.

Телефони за информация за курсове по рисуване: (02) 80 29 190; 80 29 157.

По време на подготвителните курсове и преди конкурсните изпити на кандидат-студентите се предлагат за нощуване стаи в общежитията на ВСУ до изчерпване на свободните места.

За резервация: тел.: (02) 80 29 139.

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

„Строителство на сгради и съоръжения”

 

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се образува като се избере най-високата оценка от ДЗИ по математика, ДЗИ по български език и литература и оценките от конкурсния изпит по математика при участие в някоя от сесиите, умножена по 3.

 

„Архитектура”

 

Състезателният бал на кандидат-студентите се образува като сума от:

 • най-високата оценка от ДЗИ по математика и оценките от конкурсните изпити по математика при участие в някоя от сесиите;
 • най-високата оценка по рисуване 1 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал;
 • най-високата оценка по рисуване 2 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал.

 

„Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”

 

Състезателният бал на кандидат-студентите се образува като сума от:

 • най-високата оценка от ДЗИ по математика, ДЗИ по български език и литература и оценките от конкурсния изпит по математика при участие в някоя от сесиите;
 • най-високата оценка по рисуване 1 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал;
 • най-високата оценка по рисуване 2 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал.
 
 
 
ТАКСИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ” - София
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2054 ГОДИНА

(извлечение от ПМС №109/10.05.2014 г. и решение на Академичния съвет на ВСУ - Протокол №14/16.01.2014 г.)

І. За български граждани

 

Образователно- квалификационни степени редовно обучение задочно обучение
1 Бакалавър и професионален бакалавър
(държавна поръчка)

- Студенти от всички курсове

 

Годишна такса – 660 лв.
І семестър – 330 лв.
ІІ семестър – 330 лв.

 

Годишна такса – 540 лв.
І семестър – 270 лв.
ІІ семестър – 270 лв.

2 Строителство на сгради и съоръжения - на английски език Годишна такса – 800 лв.
І семестър – 400 лв.
ІІ семестър – 400 лв.
 
3 Магистър (архитектура)
(държавна поръчка)

- Студенти от всички курсове

Годишна такса – 660 лв.
І семестър – 330 лв.
ІІ семестър – 330 лв.

 

-

4 Магистър след бакалавър
(държавна поръчка)

Годишна такса – 660 лв.
І семестър – 330 лв.
ІІ семестър – 330 лв.

Годишна такса – 540 лв.
І семестър – 270 лв.
ІІ семестър – 270 лв.

5 Магистър след бакалавър
(платено обучение)

Годишна такса – 1800 лв.
І семестър – 900 лв.
ІІ семестър – 900 лв.

Годишна такса – 1600 лв.
І семестър – 800 лв.
ІІ семестър – 800 лв.

6 Докторанти

 
Годишна такса – 400 лв.
І семестър –  200 лв.
ІІ семестър – 200 лв.
Годишна такса – 540 лв.
І семестър – 270 лв.
ІІ семестър – 270 лв.

 

 

 

  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на утвърдения прием на студенти във ВСУ  “Л. Каравелов” за учебната 2014/2015 година

(съгласно Решение № 293/13.05.2014 г. на Министерски съвет

и решения на Академичния съвет, Протокол №14/16.01.2014 г. и Протокол №19/12.06.2014 г.)

 

І. Степен “бакалавър”

Редовно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” – 160 места
 • Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”  –   30 места

 

Задочно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения”  –   80 места

 

ІІ. Степен “магистър”:

Редовно обучение:

 • Специалност “Архитектура”  –   60 места

 

ІІІ. Степен “магистър” след завършена степен “бакалавър”

     Специализации: „Строителни конструкции”, „Технология на строителното производство”, “Управление на инвестиционните проекти”, „Опазване на архитектурното наследство”

 • Държавна поръчка задочно обучение –   6 места*
 • Платено задочно обучение –  до 120 места

 

ІV. Степен “магистър”, специалност „Архитектура” след завършена ст. „бакалавър” по специалност „САСС”:

 • Редовно обучение по такса на държавна поръчка –  3 места
 • Платено редовно обучение -   до 20 места

 

V. Степен “професионален бакалавър”

Редовно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения”  –   20 места

 

Задочно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения”  –   20 места

 

VІ. По чл. 4, ал. 8. от Правилника за приемане на студенти във ВСУ за учебната 2014/ 2015 г.

 •  От специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър” в специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” –    4 места

 

 •  От специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър” в специалност „Архитектура” –    6 места

 

 •  От специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър” в специалност „Архитектура” –    4 места

 

*Тези бройки се разпределят пропорционално на броя на записаните студенти в четирите магистърски програми.

 

 
 
 
 
  print Печат