en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
  КОНСТАНТИН НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ
Лични данни
Научно звание Професор
Научна степен Доктор
Служебен адрес Център за архитектурознание, гр. София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 1
Телефон (+359 2) 80 29 156, 724 620, 946 65 20
Е- mail

konstb@dir.bg

Образование
1971

Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност

Архитектура

Степен

Доктор - 1982 УАСГ

Професионална реализация
2005 до сега Професор във ВСУ ”Л. Каравелов”, катедра "Архитектура"
2004 Представител в постоянната комисия на Съвета на архитектите в Европа, Брюксел – образование и комуникации
2004 Хоноруван професор в Нов Български Университет, департ. “Пластични изкуства и архитектура”
2003 Професор в УАСГ-София, катедра “История и теория на архитектурата”
1995 до сега Директор, Център за архитектурознание, Българска академия на науките
от 1994 Старши научен сътрудник, Център за архитектурознание, Българска академия на науките
от 1979 Хоноруван преподавател, Университет за архитектура, строителство и геодезия, София
от 1974 до 1977 н.с. в НЦ към МВТУ
от 1971 до 1974 проектант в ПО “Металпроект”
Научни интереси

Разделена е на два периода:

  • от 1974 г. до 1987 г.: приложни разработки за отделни видове сгради за общественото обслужване, проектиране, градоустройствени приложни разработки.
  • от 1988 г. след драстичните промени във възлагането на държавни поръчки ориентация към историко-теоретични проучвания.
Членство в организации, награди и отличия

- Член на Националния комитет Васил Левски от 2003 г.

- Член на българската група на ДОКОМОМО към ЮНЕСКО, Париж от 1994 г.

- Председател на секция "История, теория и критика", Съюз на архитектите в България от 1992 г.

- Председател на международното жури за архитектурни книги и списания, Световно триенале по архитектура "Интерарх" 2000, 2003 и 2006 г., София

- Председател на редколегията на сп. "Архитектура"

- Член на редколегията на сп. "Арх и Арт"

- Член на редколегията на сп. “Паветници, реставрация, музеи”

- Гл. редактор на Енциклопедия А-Я, част "Архитектура и строителство", акад. изд. Проф. М. Дринов, Българска академия на науките. Гл. редактор на тритомна енциклопедия

- Два сребърни медала (най-високо отличие) Национални прегледи на българската архитектура, 1992 г. и 1998 г.

- Златна значка на БАН

- Златна значка на САБ

- Национален докладчик на световните конгреси на Международния съюз на архитектите (MCA) - Берлин, 2002 г. и Барселона 1996 г.

- В листата на почетните гости и докладчици в Берлин, 2002 г.

- Член на СНС по архитектура при ВАК от 1995 г. и на НС на ЦА-БАН от 1995 г.

Водени лекционни курсове

САСС-27. Обществени сгради

- “История на съвременната архитектура”

- “Съвременни архитектурни явления”

- "Функционално проектиране на обществени сгради и комплекси"

- "Градоустройство"

- от 1997 г. до 1999 г. три години участие с лекции по програмата Темпус с рък. проф. Ив. Никифоров на френски език за студенти от Франция, Белгия и Италия

- “История на архитектурата на ХІХ и ХХ век”

- упражнения по Основи на архитектурното проектиране

- от 2004 г. индивидуална подготовка на френски студенти по програма ЕРАЗМУС – 7 души по “История на съвременната архитектура”

- от 2006 г. – колективен курс “Съвременни явления….” по желание на студенти

- Алжир, Университетски център гр. Сетиф, главен асистент 1981 – 1986 г. - преподаване по френската система на ателиета от 3 преподаватели: лекции и упражнения за всички видове сгради до дипломна работа вкл. без градоустройство. Член на държавната дипломна комисия в Университета. Основател на първата научна група за училищни сгради (по темата на кандидатската дисертация).

Научна и публикационна дейност

12 бр. Международни публикации, доклади и статии

6 бр. Монографии и монографични неотпечатани проучвания (в колектив и индивидуално)

21 бр. Доклади

над 100 бр. Статии (история, теория, критика)

По-големи проекти и реализации

- къщи и вили

- индивидуални сгради и мотел в гр. Сетиф, Алжир

- градоустройствени разработки и териториални схеми чрез НИС за градовете Лом, Плевен, Мизия

- Дом на красотата – гр. Пазарджик (преустроен)

- Дом на красотата – гр. Ямбол (преустроен)

- Малка административна сграда на “Агромашинаимпекс” на бул. “Ст. Лепоев” (днес бул. Константин Величков) – разрушена

- Проект за разширение на Читалище в гр. Елена

- Участие в над 20 архитектурни национални конкурси с 6 откупени проекта между които:

  • за летище София в колектив с ръководител инж. Р. Младжов;
  • за център на гр. Смолян (втори конкурс) в колектив с ръководител арх. Вл. Балкански;
  • 3 конкурса за православни храмове в Смолян (откупен), Силистра, София (индивидуално);
  • за центъра на гр. София (индивидуално);
  • градоустройствени конкурси за гр. Пещера, Левски;
  • студентски град в Благоевград (колектив);
  • конкурс за детски съоръжения, 1978 (откупен, индивидуално);
  • първият студентски конкурс на САБ, 1970, ІІ награда.

 

492 0.375

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...