en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Борислава Александрова Манчева-Велкова

доц. д-р арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
понеделник 13:00-15:00 ч.


Телефон: 80 29 168
Имейл: bobimancheva@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Аграрни сгради, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IX – промишлени сгради І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІ - промишлени сгради ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІV - преддипломен проект, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи - избираема, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Промишлени и аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Промишлени сгради І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Промишлени сгради ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
---
АП IV - Промишлени и аграрни сгради, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Промишлени и аграрни сгради, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
2001 – 2004

Университет по архитектура строителство и геодезия

Научна специалност

02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

Степен

доктор

1990 – 1996

Университет по архитектура строителство и геодезия

Научна специалност

Архитектура

Степен

магистър

Удостоверение за „Пълна проектантска правоспособност

Професионална реализация
2006 – 2015 ВСУ „Л. Каравелов” – асистент и главен асистент в Строителен и Архитектурен факултет. Катедри: „Строителни конструкции и архитектура“ „Архитектурно проектиране и сградостроителство“, „Архитектурно проектиране“ и „Градоустройство, теория и история на архитектурата”.
2012-2013 Временно изпълняващ длъжността ръководител на катедра „Архитектурно проектиране“
2006 – 2009 ВСУ „Л. Каравелов” - асистент в строителен и архитектурен факултети. Катедри: „Строителни конструкции и архитектура“ и „Архитектурно проектиране и сградостроителство“
1998 – 2008 УАСГ-катедра “Промишлени и аграрни сгради” хоноруван асистент
2004 – 2006 проектант във Видасоф ООД – София и Проектантска фирма, арх. М. Добрев
1997 – 1999 архитект и гл. архитект в Община Медковец, област Монтана
1996 – 1998

Ателие на арх. Иван Сиврев и проф. д-р арх. Любен Сиврев към СПП на Университета по архитектура строителство и геодезия – София. Проектиране на обекти в областта на промишлени, обществени и жилищни сгради.

Научни интереси

В областта на промишлена архитектура

Членство в професионални организации

Камара на архитектите в България -2010 г.

Съюз на архитектите в България

Награди, по-големи проекти и реализации Награда от фонд „ арх. Р. Делибашева“ за най-добър дипломен проект за 1996г. по дисциплината промишлени сгради и територии.
Учебни пособия Сиврев Л., Ц. Симеонов, Манчева-Велкова Б., Кухнята в промишлените предприятия и територии, Изд. ВСУ „Черноризец Храбър“, Университетско издание 2014 (ISBN 978–954-715-627-2) 
Участие в научни проекти Радев Й. и колектив, Планировъчна и пространствена организация на малки и средни предприятия, хармонизация с европейските стандарти, Научна тема по договор БН-3, Том II, УАСГ, София 2005
Публикации

Монографии

 1. Сиврев Л. , Индустриални и транспортни сгради и комплекси. Модул 1, изд. ВСУ „Черноризец Храбър“ , Университетско издателство, 2013 (ISBN 978–954-715-595-4) 
 2. Манчева-Велкова Б., Аграрни сгради и комплекси, изд. ВСУ „Любен Каравелов“, ИК „Виделина” 2014, София 150 с. (под.ред. Л. Сиврев, и М. Миркова), (ISBN 978–954-8925-89-1)
 3. Манчева-Велкова Б., Местата за хранене в промишлените предприятия, списание Архитектура брой 6, 2004 г., стр. 33-37, ISSN 0324-1254
 4. Манчева-Велкова Б., Ц.Симеонов, Актуални проблеми на храненето в промишлените предприятия у нас, Годишник на УАСГ, том XLV, свитък I, 2004 - 2010, Архитектура, Свитък I, стр. 97-104, ISSN 1310-814X
 5. Сиврев Л., Б.Манчева-Велкова, Базисни, площни и териториални показатели за столовото хранене в промишлените предприятия, Годишник на УАСГ, том XLV, свитък I, 2004 - 2010, сп. Архитектура, Свитък I, стр. 105-115, ISSN 1310-814X
 6. Манчева-Велкова Б., Използване на соларни панели в оранжерийното производство, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации” ВТУ София, Том 12, бр.2, 2014 г. (под.ред. П. Колев, и Д. Тодорова), XIV- 13 - 20, (ISSN 1312-3823)
 7. Манчева-Велкова Б., П. Майданова, Възможности за решение на пешеходен мост като връзка между територии и акценти в ландшафта, в. Строител бр. 7/14.02.2014, с.24
 8. Манчева-Велкова Б., П. Майданова, Обслужващите звена към конни бази, в. Строител бр. 7/14.02.2014, с.25

Доклади в научни конференции и постери:

 1. Mancheva-Velkova B., P.Maydanova, Pedestrian bridge, consistent with the development and redevelopment of the environment, XIV International Conference VSU’2014; June 5-6, 2014, Sofia 
 2. Манчева-Велкова Б., П.Козаров, Примерно решение за малко предприятие за преработка на кафе, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството” УАСГ, 4-5 декември 2014 г., София
 3. Манчева-Велкова Б.,Оранжерийното производство в България – развитие и проблеми, сп. Агрозона бр. 40, януари 2015, с. 56 – 58, ISSN 1314-4251
 4. Манчева-Велкова Б., Студентски проекти от 2 ВУЗА предлагат реални идеи за подобряване на транспортните проблеми на София, Част I, сп. Архитектура, издание на Съюза на архитектите в България, ISSN 0324-1254, (статия, приета за печат).
 5. Манчева-Велкова Б., Възможности за използване на малките кухни в обществени и жилищни структури, Юбилейна научна конференция с международно участие ВСУ’2008, 29-30 май 2008, София (под.ред. Ц.Ценков, и Д.Партов), III-107-112 (ISBN 978-954-331-019-7)
 6. Манчева-Велкова Б., Видове покривни покривки при изпълнение на скатни покриви в съвременното строителство, Юбилейна научна конференция с международно участие ВСУ’2008, 29-30 май 2008, София (под.ред. Ц.Ценков, и Д.Партов), III – 113-120 (ISBN 978-954-331-019-7)
 7. Манчева-Велкова Б., Власарев Д., Актуални градоустройствени проблеми на промишлените територии и зони на малкия град, IX Международна научна конференция ВСУ’2009, 4-5 юни 2009, София (под.ред. Ц.Ценков, и Д.Партов), III-24-27 (ISBN 978-954-331-024-1)
 8. Манчева-Велкова Б., Особености при проектиране на блоковите промишлени сгради, X Международна научна конференция ВСУ’2010, 3-4 юни 2010, София (под.ред. Ц.Ценков, и Д.Партов), III-170-175 (ISSN 1314-071X)
 9. Манчева-Велкова Б., Билбордовете – видове и влияние на архитектурните решения, XI Международна научна конференция ВСУ’2011, 2-3 юни 2011, София (под.ред. Ц.Ценков, и Д.Партов), 2011, III-49-54, (ISSN 1314-071X)
 10. Манчева-Велкова Б., Възможности за разполагане на обектите на столовото обществено хранене в композиционното решение на промишлените структури, XII Международна научна конференция ВСУ’2012, 7-8 юни 2012, София (под.ред.К.Казаков, Р.Иванов и Д.Партов), IV – 13-17, (ISSN 1314-071X)
 11. Манчева-Велкова Б., Д.Власарев, Актуални градоустройствени проблеми при планирането на стопанските дворове със земеделски функции, XII Международна научна конференция ВСУ’2012, 7-8 юни 2012, София (под.ред.К.Казаков, Р.Иванов и Д.Партов) IV – 123-126, (ISSN 1314-071X)
 12. Манчева-Велкова Б., П. Майданова Възможности за решение на пешеходен мост като връзка между територии и акцент в ландшафта, XIII Международна научна конференция ВСУ’2013, 6-7 юни 2013, София (под.ред.В.Стоянов, М. Хамова и Д.Партов),III-236-241, (ISSN 1314-071X)
 13. Манчева-Велкова Б., П. Майданова, Вариантни решения за разполагане на обществено обслужващите звена към конни бази, XIII Международна научна конференция ВСУ’2013, 6-7 юни 2013, София (под.ред.В.Стоянов, М. Хамова и Д.Партов), III-242-247, (ISSN 1314-071X)
 14. Манчева-Велкова Б. ,Л. Манчева, Взаимовръзка между предназначението на сградата и архитектурния и’ образ, XIII Международна научна конференция ВСУ’2013 , 6-7 юни 2013,София (под.ред.В.Стоянов, М. Хамова и Д.Партов), III-248-253, (ISSN 1314-071X)
 15. Манчева-Велкова Б., П. Майданова, Пешеходен мост, съобразен с околното застрояване и благоустрояване на заобикалящата го среда, XIV Международна научна конференция ВСУ’2014 , 5-6 юни 2014, София (под.ред.В.Стоянов и Д.Партов), III-26-30, (ISSN 1314-071X)
 16. Манчева-Велкова Б., П. Козаров, Възможности за архитектурни решения на малки предприятия за преработка на кафе, XIV Международна научна конференция ВСУ’2014, София (под.ред.В.Стоянов и Д.Партов), 5-6 юни 2014, III-110-115 (ISSN 1314-071X)
 17. Манчева-Велкова Б., П. Майданова, Създаване на устойчива архитектура при проектиране на аграрни комплекси, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството„ /УПС/ УАСГ, София 4-5 декември 2014, 52-57 (ISSN 1314-071X)
 18. Манчева - Велкова Б., А. Джуджева, Градински център с оранжерии за производство на цветя и разсад – възможни архитектурни решения В: Доклади XV Международна научна конференция ВСУ’2015, София (под.ред.В.Стоянов и Д. Партов), 4-5 юни 2015, III-123-128 с. (ISSN 1314-071X)
 19. Манчева - Велкова Б., Л. Манчева, Възможност за използване на възобновяеми енергийни източници при двуетажни производствени сгради В: Доклади XV Международна научна конференция ВСУ’2015, София (под.ред.В.Стоянов и Д.Партов), 4-5 юни 2015, III-169-173 с. (ISSN 1314-071X)
Научни, научно-приложни и художественотворчески разработки Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея, гр. Правец, ръководител на част архитектурна, изготвяне на идеен и технически проект 2012 – 2014 г.
Участие в експертни комисии
 • Комисия за атестиране на академичния състав във ВСУ „Л. Каравелов” 2009-2012г.
 • Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка (за избор на изпълнител на проект – подобряване на енергийната ефективност на блок 6 на ВСУ „Л. Каравелов”) 12.2010 г.

 

521 0.315

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...