bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close The Course Addmission Curriculum Course description
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Course description

Compulsory Courses

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-1 Preservation of Architectutral Heritage

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Valentina Varbanova - valentina.varbanova@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 4

Theory and history of restoration of the immovable architectural heritage. The restoration shools of thought through the ages. Typology of the objects of immovable cultural treasures . Conception for authenticity of a monument of culture and degrees of interference with it.Conception for a complex cultural and historical value. Territorial protection of the immovable architectural heritage. Archeological heritage and fundamental principals of its exposition. Modern methods of preservation. European programmes and projects for preservation of Immovable Architectural Heritage.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-2 The Historical Context of Architecture

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova - bg_fineart@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 4

The lectures follow the process of the formation of the cultural-historic value of the cultural heritage sites, historic events and personas, the social and political premises for the development of historical cities. They examine the connection between architecture and other types of arts and the overall history in the European context.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-3 Methodology of the Study of Immovable Cultural Heritage

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Valentina Varbanova - valentina.varbanova@abv.bg

Contact hours: 30h, 15h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 1.0h, seminars 1.0h

ECTS - 4

Aims and objectives of the activities in the study of the immovable architectural heritage. Account of the monuments of culture and content of study. Acquisition and loss of the status of state protected monument of culture. Legal regulations in the study of immovable architectural heritage.Cultural and historical significance and suggestions for allowable interference with the monuments of culture.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-4 History of Balkan Architecture XV - XX century

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Marta Petrova - martatp@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 4

Лекциите обхващат няколко различни периода от историята на архитектурата по българските земи - Османски период, Възраждане, Следосвобожденска архитектура, Модернизъм. Би трябвало датирането да обхване периода от началото на XV в. до 1965 г., което се счита за край на архитектурата на модерното движение. Предстои включване в списъците и на образци от архитектурата на 60-те г. на XXв. Лекциите запознават с типологията на обектите по периоди, като маркират върховите постижения, в повечето случаи реставрирани ПК. Градоустройственото развитие на селищата е част от културно-историческата значимост на обектите. Понятие за автентичност на селищна структура. Периодът от следосвобожденската архитектура (или Трето Българско царство) и Модернизма е свързан със запознаване с творчеството на големите български архитекти на XX в. Зараждането на нови стилове и запознаване с европейски влияния в архитектурата. Типология на новите обекти. Подход при определяне на тяхната културно-историческа значимост. Лекциите са придружени с показване на реализирани обекти като постижения на българската реставрационна школа с цел коментар и анализ на подхода при тяхното експониране.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-5 Archeological Monuments on Bulgarian Lands - module 1

Contact hours: 30h, 15h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 1.0h, seminars 1.0h

ECTS - 5

Лекциите извеждат основните типологични схеми на обектите на археологическите ПК от Праисторията до XVв. Паралелно студентите се запознават с история на градоустройството през посочените епохи. Изведат се върховите образци за конкретните периоди. Акцентът пада върху тракийски гробници и светилища, римски период, архитектурата на Първо и Второ Българско царство. Важен е анализът на досега реализирани дейности при експонирането на археологически резервати и единични обекти. Анализират се постиженията на българската реставрационна школа. Подход и критичен анализ. Съвременно състояние и проблеми при експонирането на археологическото наследство. Национални и международни нормативни документи. Ситуиране на археологическото наследство в цялостната система опазване на национално ниво. Добрите европейски практики.

Гост лектори: д-р Марио Иванов, НАИМ/БАН, Константин Шалганов (ОКИ „Музей за история на София”)

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-6 Building and Structural Issues of Immovable Cultural Heritage

Faculty: Department of Informatics Visual Arts and Communication

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Eng. Lyuben Lyubenov - lyubo_el@abv.bg

Contact hours: 30h, 15h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 1.0h, seminars 1.0h

ECTS - 5

Запознаване с конструктивната типология и традиционните материали на обектите на архитектурното наследство относно: основи, видове зидарии в исторически аспект, носеща система (носещи стени), междуетажна конструкция, покривна конструкция, видове покровно покритие, стълби, балкони, тераси, чардаци, еркери, дограма , мазилки, настилки, сводове, куполи, арки и др. Критерии за определяне пространствената устойчивост и актуалното състояние на конструктивната система преди намеса (съществуващо състояние). Подход при конструктивната реставрация. Методология на единство между архитектурен образ и конструктивна устойчивост при социализацията на ПК. Строителни материали и технологии. Интердисциплинарност на екипа.

Упражнения: представяне и анализ на емблематични реализирани примери за конструктивна реставрация на обекти на наследството от различни исторически периоди: Античност, Средновековие, Възраждане, Ново време.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-7 Study, Documentation and Restoration of Immovable Cultural Heritage - Project

Faculty: Department of Building Construction and Architectural Structures

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Valentina Edreva - vedrina@abv.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Course projects: 1

Assessment: course project

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, seminars 2.0h

ECTS - 4

Всеки семестър в учебния план е включен проект за адаптация, реставрация и експониране на обект на несвижимото архитектурно наследство. Всеки студент разработва проекта в частта по конкретната си специалността (архитектура, конструкции, ВиК, ландшафтна архитектура и др.). Проектите са общо три като обектите включват различни исторически периоди: възраждане, следосвобожденска архитектура и интегрирана археология. Проектът се изработва на ниво „анализ” и „работен проект”. Той завършва с посочване вариантите за степени на намеса в ПК, и предложения за съвременна функция. Благоустройствени проблеми на прилежащата среда със статут. Проектът се изготвя по части А, К, Градоустройство. За първия проект се изисква ръчна графика. В края на втори семестър се провежда учебна практика.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-8 Materials and Technologies in Conservation and Restoration

Faculty: Faculty of Architecture Department: Urban Planning, Theory and History of Architecture

Lecturers:

Ass. Prof. Dr. V. Varbanova , valentina.varbanova@abv.bg

Contact hours: 30h, 15h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 1.0h, seminars 1.0h

ECTS - 4

Introduction to the fundamental concepts and the philosophy of conservation and preservation work. Diagnostics of a monument of culture. Fixation. The multi-aspect nature of the scientific study of a monument. Choice of restoration solutions. Types of modifications of the monument of culture. The role of the architect of record and the interdisciplinary character of the project team.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-9 Artistic components of immovable cultural heritage

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova - bg_fineart@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 4

The course introduces the legal and regulatory frameworks, related to the types of Cultural heritage and movable cultural property and specifically the types of arts in the architectural environment such as wall paintings, mosaics, sculpture, and architectural details as an art, carving, wood carving and more. Those are discussed in a chronological aspect, in a historical context and in relation to the characteristics of the temple and profane architecture in the Bulgarian lands from antiquity to the Third Bulgarian State (mid-20c). The course includes methods of attribution of art works, exposition and conservation in an architectural environment, and problems of how to preserve them in museum environment. Diachronic and Synchronic analyses are applied. As a result, the students get to know the movable Cultural heritage, which has a direct relation with the Architecture and acquire the ability to common European context.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-10 Archeological Monuments on Bulgarian Lands - module 2

Contact hours: 30h, 15h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 1.0h, seminars 1.0h

ECTS - 4

Вижте "Археологически паметници по българските земи I"

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-11 Urban Planning and Immovable Cultural Heritage - module 1

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg
Prof. Dr. Landscape Architect Pencho Dobrev - pentso_Dobrev@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 5

Лекциите включват подробно запознаване (след Въведението) с видовете градоустройствени ПК в ред на степенуване на ценностите: резерват, историческо място, охранителни зони – градски територии ГПК (улични и площадни пространства), традиционна застройка. Изисквания към видовете защитени територии. Режими на опазване. Планове за опазване и управление. Представяне на система «КИН» към ОУП София или Пловдив. Нормативна уредба. Тук спадат и темите за: «Исторически паркове и градини», 3 лекции, (проф. д-р Пенчо. Добрев), НМП за «Борисова градина» и Парк Врана.

Гост –лектори: проф. Д-р арх. Тодор Кръстев – темата «Духът на мястото», «Културни маршрути», «Културни пейзажи», гост лектори: д-р арх. Доника Георгиева, арх. Мирослав Велков, УАСГ.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-12 Methodology of Preservation of Immovable Cultural Heritage

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Valentina Varbanova - valentina.varbanova@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 4

Методиката се явява основна дисциплина, насочена към изготвянето на проекти mf опазване на различни видове и категории ценности по специалности. Тя е част и „Теорията и историята на архитектурата” и се базира на международно приети документи. Запознава с терминологията и понятията в опазването като „оригинал”, „оптимална дата” , „добавена стойност на паметника” , „бъдеще на паметника”, „обществена значимост и достъпност”, и др. Представени са методите в опазването: адаптация, анастилоза, реинтеграция, реставрация, консервация, възстановяване на изчезнал обем, надстрояване и пристрояване, копие. Запознаване с международни харти, конвенции и други документи, касаещи методите в опазването. Анализарани са негативни примери, както и добрите европейски практики в реставрацията.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-13 Socialization of Immovable Cultural Heritage - Project

Faculty: Department of Building Construction and Architectural Structures

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Valentina Edreva - vedrina@abv.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Course projects: 1

Assessment: course project

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 2.0h

ECTS - 5

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-14 Study, Documentation and Card Indexing of Immovable Cultural Heritage

Faculty: Department of Building Construction and Architectural Structures

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Valentina Edreva - vedrina@abv.bg

Contact hours: 0h, 0h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 30h training practice, 30h practical training

Course projects: 1

Assessment: course project

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2,

ECTS - 4

В Магистърската програма е включена и учебна практика през лятото, където се посещава археологически резерват или историческо селище. Извършва се заснемане и документиране на обектите, след което като отчет се представя предложение за реставрация, реставрация и експониране.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-15 Urban Planning and Immovable Cultural Heritage - module 2

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg
Prof. Dr. Landscape Architect Pencho Dobrev - pentso_Dobrev@abv.bg

Contact hours: 60h, 0h lectures, 60h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 3, seminars 4.0h

ECTS - 10

Вижте "Градоустройство и недвижимото културно наследство I"

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-16 Building and Structural Issues of Immovable Cultural Heritage - module 2

Contact hours: 45h, 15h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 3, lectures 1.0h, seminars 2.0h

ECTS - 8

Вижте "Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I"

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-17 Materials and Technologies in Conservation and Restoration - module 2

Contact hours: 30h, 15h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 3, lectures 1.0h, seminars 1.0h

ECTS - 5

No current information about this course.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-18 Socialization of Immovable Cultural Heritage - Project

Faculty: Department of Building Construction and Architectural Structures

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Valentina Edreva - vedrina@abv.bg

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Course projects: 1

Assessment: course project

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 3, seminars 3.0h

ECTS - 7

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-19 Computer Technologies

Faculty: Department of Informatics Visual Arts and Communication

Lecturers:
Assistant Prof. Borislav Kozarev - boko-vsu@boko-cad.eu

Contact hours: 45h, 15h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment: current evaluation

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 4, lectures 1.0h, seminars 2.0h

ECTS - 8

Студентите се запознават с компютърни технологии (софтуерен продукт), приложим в дейностите по опазване на архутектурното наследство.

В упражнения се работи по проекти от дисциплините, които се разработват през семестъра. Правят се визуални реконструкции на археологически паметници на културата.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-20 Legal Basis and Management of Preservation of Immovable Cultural Heritage

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Valentina Varbanova - valentina.varbanova@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 30h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 4, lectures 2.0h,

ECTS - 7

Запознаване с механизма на действие на основните документи от националното и международно законодателство. Задача на самите студенти е да търсят, посочват и прилагат съответните документи от нормативната уредба. Поставя се курсова задача по конкретен казус.

Degree program: Preservation of Architectural Heritage, Curriculum

Course: ОАН-21 Diploma Project

Contact hours: 0h, 0h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 300h, 300h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 4,

ECTS - 15

300 ч. извънаудиторна заетост 15 кредита

 

638 1.301

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...