en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-1 Въведение в опазването на архитектурното наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Лекциите запознават с основите на комплексната и интердисциплинарна дайност по опазване на недвижимото архитектурно наследство. Мисия на опазването на КИН. Типология на обектите на опазване. Школи и концепции в реставрацията в исторически аспект. История на опазването в България. Основни принципи в методологията на опазване. Върхови постижения на българската реставрационна школа. Въвеждане на понятието юридическа защита. Понятие за териториална защита на недвижимото наследство. Понятие за комплексна културно-историческа стойност. Видове дейности по опазване на архитектурното наследство. Изисквания, права и задължения. Същност на професията „реставратор”. Етапи в проектирането и реализацията на реставрационно-консервационните работи.

 

254 0.158