en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-3 Методика в опазването на недвижимото културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Запознаване с основните дейности по изучаване и документиране на КИН. Анализ на ниво ГПК и ЕПК. Оригиналът в ПК. Критерии за оценка на културно-историческата стойност. Специфики при проучване на археологически, архитектурен, исторически и художествен ПК. Придобиване и отнемане на статут ПК. Предложения за степени на намеса в оригинала при социализацията на ПК. Етика на реставратора. Курсът лекции е изцяло насочен към създаване на практически умения по отношение на дейността «изучаване и документиране». Ще бъде придружен с занятия на място и извършване на дейности по съответните специалност на студента. Прилага се конкретната нормативна уредба и лигитимно действащите формати за поручване на НИНКН.

 

256 0.145