en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-4 История на балканската архитектура XV - XX век

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - martatp@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Лекциите обхващат няколко различни периода от историята на архитектурата по българските земи - Османски период, Възраждане, Следосвобожденска архитектура, Модернизъм. Би трябвало датирането да обхване периода от началото на XV в. до 1965 г., което се счита за край на архитектурата на модерното движение. Предстои включване в списъците и на образци от архитектурата на 60-те г. на XXв. Лекциите запознават с типологията на обектите по периоди, като маркират върховите постижения, в повечето случаи реставрирани ПК. Градоустройственото развитие на селищата е част от културно-историческата значимост на обектите. Понятие за автентичност на селищна структура. Периодът от следосвобожденската архитектура (или Трето Българско царство) и Модернизма е свързан със запознаване с творчеството на големите български архитекти на XX в. Зараждането на нови стилове и запознаване с европейски влияния в архитектурата. Типология на новите обекти. Подход при определяне на тяхната културно-историческа значимост. Лекциите са придружени с показване на реализирани обекти като постижения на българската реставрационна школа с цел коментар и анализ на подхода при тяхното експониране.

 

253 1.458