en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-5 Археологически паметници по българските земи I

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели: доц. д-р Петър Балабанов

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Лекциите извеждат основните типологични схеми на обектите на археологическите ПК от Праисторията до XVв. Паралелно студентите се запознават с история на градоустройството през посочените епохи. Изведат се върховите образци за конкретните периоди. Акцентът пада върху тракийски гробници и светилища, римски период, архитектурата на Първо и Второ Българско царство. Важен е анализът на досега реализирани дейности при експонирането на археологически резервати и единични обекти. Анализират се постиженията на българската реставрационна школа. Подход и критичен анализ. Съвременно състояние и проблеми при експонирането на археологическото наследство. Национални и международни нормативни документи. Ситуиране на археологическото наследство в цялостната система опазване на национално ниво. Добрите европейски практики.

Гост лектори: д-р Марио Иванов, НАИМ/БАН, Константин Шалганов (ОКИ „Музей за история на София”)

 

256 0.356