en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-6 Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Запознаване с конструктивната типология и традиционните материали на обектите на архитектурното наследство относно: основи, видове зидарии в исторически аспект, носеща система (носещи стени), междуетажна конструкция, покривна конструкция, видове покровно покритие, стълби, балкони, тераси, чардаци, еркери, дограма , мазилки, настилки, сводове, куполи, арки и др. Критерии за определяне пространствената устойчивост и актуалното състояние на конструктивната система преди намеса (съществуващо състояние). Подход при конструктивната реставрация. Методология на единство между архитектурен образ и конструктивна устойчивост при социализацията на ПК. Строителни материали и технологии. Интердисциплинарност на екипа.

Упражнения: представяне и анализ на емблематични реализирани примери за конструктивна реставрация на обекти на наследството от различни исторически периоди: Античност, Средновековие, Възраждане, Ново време.

 

257 2.327