en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-7 Проект по проучване, документация и реставрация на недвижимо културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
арх. Валентина Стефанова Едрева - vedrina@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: курсов проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Всеки семестър в учебния план е включен проект за адаптация, реставрация и експониране на обект на несвижимото архитектурно наследство. Всеки студент разработва проекта в частта по конкретната си специалността (архитектура, конструкции, ВиК, ландшафтна архитектура и др.). Проектите са общо три като обектите включват различни исторически периоди: възраждане, следосвобожденска архитектура и интегрирана археология. Проектът се изработва на ниво „анализ” и „работен проект”. Той завършва с посочване вариантите за степени на намеса в ПК, и предложения за съвременна функция. Благоустройствени проблеми на прилежащата среда със статут. Проектът се изготвя по части А, К, Градоустройство. За първия проект се изисква ръчна графика. В края на втори семестър се провежда учебна практика.

 

255 0.336