en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-8 Материали и технологии в консервацията и реставрацията

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Преподаватели: доц. д-р инж. Петър Митанов

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Въвеждане в основните понятия и философията на консервационно-реставрационните дейности. Диагностика на паметника на културата. Фиксация. Многостранност на научните изследвания в паметника. Избор на реставрационни решения. Видове намеси в паметника на културата. Ролята на главния архитект и интердисциплинарния характер на екипа по проекта. Диалогът „старо-ново” от гледна точка на методологията по опазване. Етика при провеждане на реставрационно-консервационните дейности. Примери от добрите европейски практики.

 

254 0.114