en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-11 Градоустройство и недвижимото културно наследство I част

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Лекциите включват подробно запознаване (след Въведението) с видовете градоустройствени ПК в ред на степенуване на ценностите: резерват, историческо място, охранителни зони – градски територии ГПК (улични и площадни пространства), традиционна застройка. Изисквания към видовете защитени територии. Режими на опазване. Планове за опазване и управление. Представяне на система «КИН» към ОУП София или Пловдив. Нормативна уредба. Тук спадат и темите за: «Исторически паркове и градини», 3 лекции, (проф. д-р Пенчо. Добрев), НМП за «Борисова градина» и Парк Врана.

Гост –лектори: проф. Д-р арх. Тодор Кръстев – темата «Духът на мястото», «Културни маршрути», «Културни пейзажи», гост лектори: д-р арх. Доника Георгиева, арх. Мирослав Велков, УАСГ.

 

260 0.066