en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ОАН-12 Методика на опазването на недвижимото културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Методиката се явява основна дисциплина, насочена към изготвянето на проекти mf опазване на различни видове и категории ценности по специалности. Тя е част и „Теорията и историята на архитектурата” и се базира на международно приети документи. Запознава с терминологията и понятията в опазването като „оригинал”, „оптимална дата” , „добавена стойност на паметника” , „бъдеще на паметника”, „обществена значимост и достъпност”, и др. Представени са методите в опазването: адаптация, анастилоза, реинтеграция, реставрация, консервация, възстановяване на изчезнал обем, надстрояване и пристрояване, копие. Запознаване с международни харти, конвенции и други документи, касаещи методите в опазването. Анализарани са негативни примери, както и добрите европейски практики в реставрацията.

 

255 0.598