en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За български граждани За чуждестранни граждани Информация за организация на учебния процес
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Важна информация за чуждестранни граждани

Във ВСУ “Л. Каравелов” могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

 

***********************

 

Приемането на студенти – граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се извършва при условията и по реда, определени за българските граждани.

 

***********************

 

Граждани на държави извън Евопейския съюз и Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават във ВСУ “Л. Каравелов”:

1.  в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2.  съгласно актове на Министерския съвет;

3.  при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висшето образование.

 

Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако:

•  имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;

•  имат статут на бежанци;

•  са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

 

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието, младежта и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

 

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от ЗВО, подават документите си във ВСУ “Л. Каравелов” в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването. Условията за приемане, документите и сроковете за кандидатстване са регламентирани в Правилника за прием – Раздел VI .

 

Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определената такса за обучение на чужденци, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

 

ВСУ “Л. Каравелов” НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за действията на фирми и лица, които осъществяват информационна кампания и набират кандидатстудентски документи.

 

 

ГОДИШНИ ТАКСИ
за обучение във ВСУ „Л. Каравелов” - София
на чуждестранни студенти и докторанти по чл. 95, ал. 7 от ЗВО
2014-2015 учебна година, утвърдени от МОМН
(за всички курсове)
 
Образователно- квалификационни степени редовно обучение задочно обучение
1

Бакалавър

  • ССС на английски език
Годишна такса – 5 867, 49 лв. (3 000 евро)

 І семестър – 2 933,75 лв. (1 500 евро)

 ІІ семестър – 2 933,75 лв. (1 500 евро)

-
2

Бакалавър

  • ССС на български език

Годишна такса – 2 933,76 лв. (1 500 евро)

І семестър – 1 466,88 лв.        (750 евро)

ІІ семестър – 1 466,88 лв.       (750 евро)

3

Бакалавър

  • САСС на български език

Годишна такса – 2 933,76 лв. (1 500 евро)

І семестър – 1 466,88 лв.   (750 евро)

ІІ семестър – 1 466,88 лв.  (750 евро)

-
4 Магистър

 Магистър след бакалавър

  • Архитектура на български език

 Годишна такса – 3 911,66 лв. (2 000 евро)

 І семестър – 1 955,83 лв. (1 000 евро)

 ІІ семестър – 1 955,83 лв. (1 000 евро)

-
5

Магистър след бакалавър

  • ССС на български език

Годишна такса – 2 933,76 лв. (1 500 евро)

І семестър – 1 466,88 лв.         (750 евро)

ІІ семестър – 1 466,88 лв.        (750 евро)

6

Докторанти

Годишна такса – 5 867, 49 лв.  (3000 евро)

 І семестър – 2 933,75 лв. (1 500 евро)

 ІІ семестър – 2 933,75 лв. (1 500 евро)

Годишна такса – 3 911,66 лв. (2 000 евро)

 І семестър – 1 955,83 лв. (1 000 евро)

 ІІ семестър – 1 955,83 лв. (1 000 евро)

Студенти в подготвителна година в СУ-ДЕО (ИЧС):

  • 3 000 евро за специалности „Строителство на сгради и съоръжения” и „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”
  • 3 300 евро за специалност „Архитектура”
 

При изтегляне на документите от ВСУ „Л. Каравелов” се заплаща неустойка в размер на 300 лв.

 

 
 

 

 
  print Печат

 

 

 

180 0.055