en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Допълнителни места по проект

26 май 2014


ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“


УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

           

            Уведомяваме Ви, че срокът на проект "Студентски практики" е удължен до 31.12.2014 г., като за ВСУ "Л. Каравелов" от МОН са отпуснати още 100 бройки за студентски практики.

 За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.

 Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на организацията работодател - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.

За осъществяване целите на проекта е разработена специална уеб базираната система  http://praktiki.mon.bg/. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от организация-работодател.


Регистрация на студента в уеб системата и действия по кандидатстването и провеждането на практиката

1. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул.  http://praktiki.mon.bg/

2. Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция ( позиции ).

3. Организацията – работодател, извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти.

4. След одобрение от работодателя в срок до 5 календарни дни чрез уеб системата, студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция.

5. След потвърждение на участието си, студентът отбелязва в профила си номера на банкова сметка (IBAN),  по която да му бъде преведена стипендията.

6. Студентът посочва чрез уеб системата академичен наставник в срок до 3  календарни дни след потвърждаване на избора на позиция в организацията -  работодател.

7. Студентът изготвя,  съгласувано с организацията– работодател,  график на практиката по дати и часове.  Въвежда графика в профила си в срок до 3  календарни дни след потвърденото от негова страна участие в практиката.

8. Студентът генерира чрез профила си в системата договор „ВСУ „Л.Каравелов” – Студент”, разпечатва го в три екземпляра и го представя на г-жа Красимира Стоева.

9. Договора „ВСУ „Л.Каравелов” – Студент” трябва да се представи от студента във ВСУ не по-късно от 8  календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение.

10. Студентът контактува с Организацията –  работодател и съдейства за подписването на договорите „Работодател – ВСУ „Л.Каравелов” и „Ментор – ВСУ „Л.Каравелов”. Практиката не може да стартира без да са подписани горепосочените договори, които могат да се генерират единствено от профила на организацията-работодател.

11. Студентът отбелязва в профила си в уеб системата ежедневното си участие в практиката съгласно уговорените график и програма (след започване на практиката).

12. След успешното приключване на проведената практика студентът изготвя финален отчет за дейността си (по образец),  който се потвърждава от ментора и академичния  наставник чрез уеб системата.

Допълнителна информация относно реда за провеждане на студентските практики е поместена в „Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта” (http://praktiki.mon.bg/ - Меню „Документи”).

 

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец )  се подписва от двете страни в срок до 12  календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката,  но не по-късно от 5  календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение.

За периода на практиката за всеки студент МОН сключва застраховка „Злополука“ за сметка на бюджета на проекта.

 

За допълнителна информация и контакти:

доц. Лъчезар Хрисчев – Функционален експерт по проекта, моб. тел. 0898/615-832, email: l.hrischev@abv.bg;

инж. Красимира Стоева – Технически изпълнител по проекта.

 
 
УСПЕХ !

 

338 0.504

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...