ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Л. КАРАВЕЛОВ"

със съдействието на:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


О Р Г А Н И З И Р А

XІI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’ 2012

Научен и организационен комитет
Тематични направления
Важни срокове и форми на участие
Изисквания за представяне на резюмета и научни доклади
Регистрация, работни езици
Такси за участие, банкова сметка
Изтегляне Покана за XIІ международна научна конференция ВСУ' 2012
Изтегляне
Заявка за участие
Изтегляне Шаблон (темплейт) за оформяне на докладите

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

НАУЧЕН КОМИТЕТ

доц. д-р инж. Георги Годинячки – Ректор на ВСУ - Председател
проф. д-р инж. Константин Казаков – Зам.-ректор на ВСУ - Зам.-председател
доц. д-р инж. Радан Иванов – Зам.-ректор на ВСУ
акад. проф. д.т.н. Ячко Иванов – Институт по механика - НТССБ
чл. кор. д.т.н. инж. Ангел Балтов – Институт по механика - БАН
проф. д.т.н. инж. Петър Колев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Димитър Назърски – УАСГ
проф. д-р арх. Любен Сиврев – ВСУ
арх. Георги Стоилов
акад. проф. д.т.н. Владимир Картопольцев – ТГСАА - Томск, Русия
проф. д.т.н. инж. Хайнц Брандл – ТУ, Виена, Австрия
проф. д.т.н. инж. Иржи Студничка – ТУ, Прага, Чехия
проф. д.т.н. инж. Индржих Мелхер – ТУ, Бърно, Чехия
проф. д-р инж. Рагнар Сибьорнсон – Исландски Университет, Исландия
проф. д-р инж. Иржи Страски – ТУ, Бърно, Чехия
проф. д-р инж. Марио Киорино – ТУ, Торино, Италия
проф. д.т.н. инж. Павол Юхас – ТУ, Кошице, Словакия
проф. д.т.н. инж. Ян Равингер – ТУ, Братислава, Словакия
проф. д.т.н. инж. Иваний Миклош – ТУ, Будапеща, Унгария
проф. д-р инж. Ихсан Мунган – Истанбул, Турция
проф. д-р инж. Радомир Фолич – Университет в гр. Нови Сад, Сърбия
проф. д-р инж. Люпчо Лазаров – Университет в Скопие, Македония
проф. д-р инж. Джон Ермопоулос – ТУ, Атина, Гърция
проф. д-р инж. Люк Корард – Университет Лиеж, Белгия
проф. д.т.н. инж. Влоджимерж Мартинек – ТУ, Варшава, Полша
проф. д.т.н. инж. Астериос Лиолиос – Тракийски университет “Демокрит”, Гърция
проф. д-р инж. Голубка Нецевска – Македония
проф. д-р инж. Рене Макуои – ТУ, Белгия
проф. д-р инж. Иржи Зюлко – ТУ, Гданск, Полша
проф. д-р инж. Раду Банчила – ТУ, Тимишоара, Румъния
проф. д-р инж. Николае Тарану – ТУ, Яш, Румъния
проф. д-р инж. Рихард Грайнер – ТУ, Грац, Австрия
проф. д-р инж. Милош Дрдацки - ЧАН, Прага, Чехия
проф. д-р инж. Йозеф Мелцер – ТУ, Жилина, Словакия
проф. д-р инж. Рикардо Зандонини – Университет в гр. Тренто, Италия
проф. д-р инж. Карл Раутенщраух – ТУ, Ваймар, Германия
проф. д-р инж. Франтишек Валд – ТУ, Прага, Чехия
проф. д-р инж. Динар Камотим – ТУ, Лисабон, Португалия
проф. д-р инж. Константин Спиракос – ТУ, Атина, Гърция
проф. д.т.н. инж. Ян Буйняк – ТУ, Жилина, Словакия
проф. д-р инж. Иван Балаж – ТУ, Братислава, Словакия
проф. д-р инж. Роджър Планк – Университет Шефийлд, Великобритания
проф. арх. Масимо Майовиецки – IUAV, Венеция, Италия
проф. д.т.н. инж. Ян Билишчук – ТУ, Вроцлав, Полша

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р инж. Дончо Партов – Председател
гл. ас. д-р инж.Лъчезар Хрисчев
гл. ас. д-р Ваньо Георгиев
гл. ас. Стоянка Якова
гл. ас. инж. Любен Любенов
Нели Йорданова
инж. Красимира Стоева – Организационен секретар
 


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

• Механика. Математика.
• Строителни конструкции.
• Архитектура.
• Технология и механизация на строителството. Организация и икономика на строителството.
• Строителни материали. Енергийна ефективност.
• Геотехника. Геодезия. Транспортно строителство.
 


ВАЖНИ СРОКОВЕ И ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

ВАЖНИ ДАТИ!


• Краен срок за получаване на заявки за участие и резюмета на доклади: 16.03.2012 г.
• Съобщения за приемане/отхвърляне на доклади: 30.03.2012 г.
• Краен срок за получаване на докладите и документ за платена такса за правоучастие: 20.04.2012 г.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

• Научен доклад – основна конферентна форма;
• Фирмено представяне - доклад;
• Фирмено представяне - изложба; демонстрация;


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТА И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

В срок до 16.03.2012 г. трябва да ни изпратите заявки за участие и резюмета на доклади на e-mail адрес: vsu_2012@vsu.bg Резюметата не трябва да превишават една страница и следва да съдържат заглавие, имената на авторите и e-mail за кореспонденция.

Резюметата ще бъдат разгледани от Научния комитет и до 30.03.2012 г. ще Ви уведомим дали докладите Ви са приети.

Пълният текст на докладите трябва да бъде подготвен с помощта на MSWord (файл с разширение .doc) и не трябва да превишава шест страници, включително илюстрациите.

Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията, посочени във файла TemplateVSU2012bg.doc, който ще ви изпратим след решението за приемане на докладите Ви. Препоръчваме да пишете доклада си в копие на този файл, за да се гарантира спазване на изискванията за форматиране и добър вид на сборника доклади.

Пълният текст на докладите трябва да се изпрати на e-mail: vsu_2012@vsu.bg до 20.04.2012 г. Доклади, получени след тази дата, ще бъдат публикувани само на CD.

Докладите ще се представят с помощта на мултимедия, като времето за изложение, включително обсъждането е 15 минути.


РЕГИСТРАЦИЯ, РАБОТНИ ЕЗИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ

Регистрацията на участниците ще се извършва на 07.06.2012 г. (четвъртък) от 08:00 часа до 12:00 часа в сградата на Ректората на ВСУ – централно фоайе, етаж 1.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Официални езици на конференцията са български и английски.

Работни езици: български, руски, английски и немски език.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник във вида, в който са представени от автора.


ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ, БАНКОВА СМЕТКА

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Вид участие Такса
Научен доклад - изнесен от автора 100 лева (с включен ДДС)
Научен доклад - изнесен от автора (за студенти и докторанти) 60 лева (с включен ДДС)
Научен доклад - само публикуване 90 лева (с включен ДДС)
Фирмено представяне - доклад 150 лева (с включен ДДС)
Фирмено представяне - изложба; демонстрация 200 лева (с включен ДДС)

Забележки:

1. с една такса "научен доклад", в конференцията могат да участват най-много два доклада - самостоятелни или в съавторство.

2. с една такса "фирмено представяне ", в конференцията може да участва само един доклад с продължителност до 30 минути.

Таксата включва:

За присъстващите на конференцията:

• Достъп до научните секции на конференцията;
• Кафе-паузите по време на конференцията;
• Комплект с материали за конференцията;
• Сборник доклади;

За отсъстващите от конференцията:

• Изпращане на сборник доклади, когато участника е изявил желание да получи сборника и е изпратил пълен пощенски адрес на

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: БНБ–ЦУ
IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01
BIC: BNBGBGSD
Титуляр: ВСУ "Любен Каравелов"

В документа за плащане посочете името на участника и името на конференцията, например: „Петър Николов, ВСУ’ 2012”