ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
   
Първи курс

Първи семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСТS
СДС-1.1 Математика 2+3 И   7
СДС-1.2 Механика 3+3 И КЗ 8
СДС-1.3 Информатика 1+2 И   3
СДС-1.5 Строителни материали 3+2 И КЗ 7
СДС-1.6 Инженерно чертане 1+2 Т КЗ 3
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
Втори семестър
СДС-2.1 Сградостроителство 4+2 И К3 9
СДС-2.3 Информационни технологии (I) 0+2 Т   3
СДС-2.4 Основи на архит. композиция и дизайн 2+1 И КЗ 5
СДС-2.5 Геодезия 4+2 И КЗ 8
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
СДС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
СДС-2.7 Учебна практика по геодезия 1 седм.след II сем.,Т   3
  Седмична аудиторна заетост 21   30
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1


Втори курс

Трети семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСТ S
СДС-3.1 Изолации в сгради 3+2 И КЗ 6
СДС-3.3 Инсталационни работи в сгради 2+2 И К3 5
СДС-3.2 Водоснабдяване и канализация 2+2 И К3 5
СДС-3.5 Строителни конструкции 4+3 И К3 10
СДС-3.4 Информационни технологии (II) 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
Четвърти семестър
СДС-4.1 Външно оформяне на сгради 2 + 1 И K3 4
СДС-4.2 Външно оформяне на сгради 2+1 И К3 4
СДС-4.4 Технология на строит.производство I 3+1 >   4
СДС-4.5 Строителни машини 3+1 И КЗ 4
СДС-4.6 Охрана на труда и екология 1+1 Т   2
СДС-И.1 Избираема уч.дисциплина No1** 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
СДС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
СДС-4.7 Производствена практика по специалността 3 седм. след IV сем.   8
  Седмична аудиторна заетост 21   30
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
СДС-Ф.2 Технология на специалността (професия 582030) 2+1 И   3


Трети курс

Пети семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки Е CTS
СДС-4.4 Технология на строит . производство II 2+1 И К3 5
СДС-5.1 Възстановяване и усилване на к-ции 3+1 И   7
СДС-5.4 Икономика и бизнес план. в строит-то 3+2 И   6
СДС-5.5 Основи на счетоводството 1+1 Т   2
СДС-5.6 Организация на строителството I 1+1 >   3
СДС-5.7 Информационни технологии ( III) 0+3 Т   3
СДС-И.2 Избираема учебна дисциплина N о2** 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 И   2
  Седмична аудиторна заетост 24   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 20 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
Шести семестър
СДС-5.6 Организация на строителството II 2+2 И К3 5
СДС-6.1 Основи на строителния мениджмънт 2+2 И   4
СДС-6.2 Нормативна уредба в строителството 3+0 Т   3
СДС-6.3 Стаж като пом.технически ръководител 5 седм след VI сем.   8
  Седмична аудиторна заетост 27(30)   20

ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ
  Наименование Час. Време за провеждане Оценка ЕCTS
СДС-2.7 Учебна практика по геодезия 40 2 седмици след II семестър текуща 3
СДС-4.7 Произв. практика по специалността 80 4 седмици след IV семестър текуща 8
СДС-6.3 Стаж като помощник-технически ръководител 100 5 седмици след VI семестър текуща 8
print Печат