ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
   
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Професионална квалификация: Строителен инженер
   
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 5 години

ПЪРВИ КУРС

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Линейна алгебра и аналитична геометрия 14 + 16 И   5
2 Инженерна геология и хидрогеология 20 + 10 И   5
3 Дескриптивна геометрия 18 + 20 И КЗ 6
4 Физика 16 + 14 И   4
5 Техническо чертане 0 + 8 Т   1
6 Чужди езици 0 + 15 >   1
7 Геодезия 8 + 8 >   2
         
        24
  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Чужди езици 0 + 15 Т   1
2 Геодезия 12 + 10 И КПр. 4
3 Химия в строителството 18 + 6 Т   3
4 Математически анализ 1 14 + 16 И   5
5 Информатика 18 + 28 И КЗ 7
6 Теоретична механика 18 + 16 > КЗ 4
        24

*Л + У > - Часове за лекции и упражнения. Дисциплината продължава в следващия семестър.

Л + У И - Часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.


ВТОРИ КУРС

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Теоретична механика 10 + 10 И КЗ 4
2 Математически анализ 2 14 + 24 И   7
3 Диференциални уравнения и математическа статистика 14 + 16 И   6
4 Строителни машини 16 + 8 Т   4
5 Съпротивление на материалите 12 + 4 > КЗ 3
        24
  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Съпротивление на материалите 16 + 28 И КЗ 6
2 Сградостроителство и архитектура 38 + 16 И КПр. 9
3 Строителни материали и изолации 24 + 14 >   6
4 Земна механика и фундиране 1 0 + 6 > КПр. 3
        24


ТРЕТИ КУРС

  ПЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Строителни материали и изолации 16 + 14 И КПр. 5
2 Земна механика и фундиране 30 + 14 И КПр. 7
3 Строителна статика 1 20 + 18 И КЗ 6
4 Пътно и железопътно строителство 14 + 10 > КПр. 5
5 Факултативна дисциплина 16 Т   2
        24
  ШЕСТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Пътно и железопътно строителство 10 + 4 И   2
2 Строителна статика ІІ част 16 + 14 И КЗ 5
3 Инженерни инсталации 22 + 16 И КПр. 6
4 Обществени комуникации и фирмена култура 18 + 6 Т   3
5 Защита от природни бедствия и катастрофи 18 + 6 Т   3
6 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции 10 + 4 > КЗ 2
7 Икономика на строителството 10 + 0 > КЗ 2
8 Производствено-техническа практика 40   1
        24


ЧЕТВЪРТИ КУРС

  СЕДМИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции 10 + 6 И КЗ 3
2 Икономика на строителството 20 + 16 И КЗ 6
3 Автоматизация на строително-конструктивното проектиране 14 + 10 Т   3
4 Стоманобетон 16 + 12 >   5
5 Стоманени конструкции 30 + 0 > КПр. 4
6 Технология на строителните процеси 20 + 0 > КПр. 3
        24
  ОСМИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Стоманобетон 20 + 12 И КПр. 5
2 Стоманени конструкции 10 + 20 И КПр. 5
3 Технология на строителните процеси 24 + 16 И КПр. 6
4 Безопасност и хигиена на труда 16 + 0 Т   2
5 Стоманобетонни конструкции 24 + 10 > КПр. 6
        24


ПЕТИ КУРС

  ДЕВЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Стоманобетонни конструкции 12 + 8 И КПр. 3
2 Дървени и пластмасови конструкции 15 + 11 И КПр. 5
3 Производствена база на строителни фирми 20 + 6 И КЗ 5
4 Избираема дисциплина 1 16 Т   2
5 Технология на довършителните работи 16 + 8 Т   4
6 Обследване и изпитване на строителни конструкции 6 + 10 Т   2
7 Организация на строителството 16 + 6 > КПр. 3
        24
  ДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Организация на строителството 26 + 10 И КПр. 3

 

Строителен мениджмънт 20 + 6 И КЗ 3
2 Мостове 24 + 22 И КПр. 4
3 Правна и нормативна уредба в строителството 16 + 0 Т   2
4 Избираеми дисциплини - 2 16 Т   2
         
  Дипломна работа     10
        24


СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ И ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


І. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

№ по ред   Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Математика с МАТ LAB 16 10 6 1
2 CAD -системи 16 10 6 1
3 Поддържане и ремонт на автомобилни пътища и улици 16 16 - 1
4 Лека строителна механизация 16 8 8 1

ІІ. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – 1

№ по ред Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Материали и системи за защита и възстановяване на сгради и съоръжения 16 12 4 1
2 Зидани конструкции 16 10 6 1
3 Възстановяване и усилване на стоманени конструкции 16 16 - 1
4 Отчетност и анализ на строителния обект 16 12 4 1

ІІІ. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – 2

№ по ред   Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения 16     1
2 Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции 16 16 - 1
3 Съвременни кофражни системи 16 5 10 1
4 Строително предприемачество 16 12 4 1
5 Компютърни системи в организацията и управлението на строителството 16 - 16 1

print Печат