ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
   
 
  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Стоманени конструкции - развитие на теорията и практиката

4 + 0 И

 

4
2

Стоманобетон - развитие на теорията и практиката

4 + 0 И

 

4
3

Метод на крайните елементи в строителната механика

2 + 1 И

 

3
4

Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

3 + 0 И

 

3
5

Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране

2 + 2 И

 

5
6

Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения

2 + 2 И

 

5
7

Избираема дисциплина 1

1 + 2 Т

 

3
8

Избираема дисциплина 2

1 + 2 Т

 

3
 

 

 

 

 
 

Седмична аудиторна заетост, ч. – 28 ч.

 

 

30

 

 

 

 

 

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Специални метални конструкции

3 + 2 И

 

6
2

Специални стоманобетонни конструкции

3 + 2 И

 

6
3

Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения

2 + 0 И

 

2
4

Специални въпроси в мостовото строителство

4 + 2 И

 

6
5

Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции

2 + 2 И

 

4
6

Избираема дисциплина 3

1 + 2 Т

 

3
7

Избираема дисциплина 4

1 + 2 Т

 

3
 

 

 

 

 
 

Седмична аудиторна заетост, ч. – 28 ч.

 

 

30
 
Дипломна работа
 

 

15
 

Л + У И - Седмичен брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Седмичен брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.

 
 
СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
1

Архитектура на сгради и съоръжения.

45 15 30 І сем. 3
2

Зидани конструкции.

45 15 30 3
3

Конструкционни и изолационни материали.

45 15 30 3
4

Приложна математика

45 15 30 3
5

Дървени конструкции.

45 15 30 3
6

Специални методи на фундиране.

45 15 30 ІІ сем. 3
7

Строително предприемачество.

45 15 30 3
8

Възстановяване и усилване на метални конструкции.

45 15 30 3
9

Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции.

45 15 30 3
print Печат