ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
   

Наименование

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Представлявано от

проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов

Статут

Висше държавно специализирано училище, съгласно чл. 17, ал. 4 от ЗВО,
акредитирано от НАОА

Седалище и адрес

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Комуникационна информация

телефон - 80 29 100
факс - 80 29 101
e-mail: vsu@vsu.bg
web-адрес: www.vsu.bg

Легитимиращи документи за откриване и преобразуване на училището

Височайший Указ № 22/18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III

Указ № 1815/16.08.1973 г. на Държавния съвет за преминаване към висш курс на обучение под наименование ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”

Указ № 248/15.08.1991 г. на Президента на Р България за преименуване във ВВИСУ “Л. Каравелов”

Указ № 272/14.07.2000 г. на Народното събрание за девоенизиране и преименуване във ВСУ “Л. Каравелов”

БУЛСТАТ

BG 131207254

IBAN Разплащателна сметка

BG02 BNBG 9661 3100 1461 01   - за такси и плащания

IBAN Набирателна сметка

BG90 BNBG 9661 3300 1461 01   - само за депозити

IBAN Валутна сметка

BG51 BNBG 9661 3400 1461 40

BIC код на банка "БНБ"

BNBGBGSD

 


print Печат