ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
   
МАГ-СК.1 Стоманени конструкции – развитие на теорията и практиката

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: проф. д-р инж. Стоян Христов Танев

Аудиторна заетост: 60 ч. ( 60 ч. лекции )

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит - I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 4+0

ECTS кредити: 4

Основни теми:

Отчитане на развитието на пластични деформации при изчисление на стоманените конструкции. Термично влияние на заварките върху съединенията. Температурни напрежения и деформации. Предварително напрегнати високоякостни болтове. Проверка и осигуряване на общата и местна устойчивост на пълностенни греди. Влияние на съединителните решетки върху устойчивостта на прътите на решетъчни колони. Напречни рамки на едноетажни промишлени и складови сгради – композиция, изчислителни схеми, натоварвания, статико-динамични изследвания. Подкранови конструкции. Пространствено укрепване на равнинните конструкции на сгради. Гредови, рамкови и дъгови равнинни конструкции на сгради с голями отвори. Конструкции на многоетажни сгради. Конструкции на високи съоръжения – кули и мачти. Листови конструкции – видове, особености на конструкцията и съединенията им. Тръбопроводи с големи диаметри. Пространствени покривни конструкции. Висящи покрития. Основи на предварителното напрягане на стоманените конструкции.МАГ-СК.2 Стоманобетон – развитие на теорията и практиката  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции и архитектура”

Преподаватели: Ст.н.с. І ст. д-р инж. Румен Стефанов Гуглев

Аудиторна заетост: 60 часа /60 часа лекции/

Извънаудиторна заетост: 60 ч.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър, (лекции и упражнения): І курс, І семестър;

ECTS кредити: 4

Основни теми: Основни положения при Еврокод - 2, оразмеряване на огъване и напречна сила, нецентричен натиск. Изчисляване за образуване и отваряне на пукнатини. Кривина и коравина на стоманобетонни елементи, изчисляване на деформации. Изчисляване на предварително напрегнати стоманобетонни елементи на огъване по нормални и наклонени сечения, центричен и нецентричен опън. Тристранно подпряни плочи и кръстосано армирани плочи при особени условия на подпиране, плочи с отвори, плочи, натоварени с ивичен товар. Изчисляване на гредостени в еластичен и еласто-пластичен стадий.МАГ-СК.3 Метод на крайните елементи в строителната механика  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Механика”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 аса (30 лекции, 15. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Курсови задачи: 4 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър: I курс, I семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Въведение. Идея и изчислителна реализация на Метода на крайните елементи. Видове крайни елементи. Програмни системи за моделиране на строителни конструкции. Равнинно деформирано и равнинно напрегнато състояние. Съставяне на изчислителен модел с Метод на крайните елементи. Метод на крайните елементи при равнинни задачи. Равнинен триъгълен и правоъгълен крайни елементи. Изопараметричен равнинен краен елемент. Метод на крайните елементи при огъване на тънки и умерено дебели еластични плочи. Огъвен триъгълен и правоъгълен крайни елементи. Огъвно и мембранно състояния. Изчислителни процедури в Метода на крайните елементи. Геометрична и материална нелинейност. Устойчивост на строителни конструкции с голям брой степени на свобода. Метод на крайните елементи в динамика на строителните конструкции. Избор на кондензация на динамични степени на свобода. Хармоничен, спектрален и случайно динамичен анализи.МАГ-СК.4 Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа /45 часа лекции/

Извънаудиторна заетост: 45 ч.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър: І курс, І семестър;

ECTS кредити: 3

Основни теми: Гранични състояния, натоварвания и въздействия, изчислителни параметри, съвместна работа на бетона и стоманата. Физико-механични свойства на материалите. Съединителни средства. Ламаринно-бетонни плочи. Комбинирани греди, Оразмеряване на огъване и напречна сила, срязване в контактната фуга, изчисляване на пукнатинообразуване. Колона, конструиране и оразмеряване при центричен и нецентричен натиск. Дюбели – разновидности. Влияние на съсъхването и пълзенето. Определяне на коравини. Изпълнение на комбинирани конструкции.МАГ-СК.5 Съвременни компютъризирани изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране   

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 60 ч. /30 ч. лекции; 30 ч. упражнения/

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсови задачи: КЗ – 1 бр.;

Проверка и оценка на знанията:писмен изпит - І семестър

Курс, семестър: І курс, І семестър

ECTS кредити: 5

Основни теми:

Физични, изчислителни и математически модели за компютъризиран анализ на строителните конструкции. Моделиране и анализ чрез метода на крайните елементи на дискретни и континуални конструкции върху еластична основа. Изграждане и анализ на 3-D модели на сгради чрез програма “STADYPS”. Разработка и статико-динамичен анализ на пространствени модели на сгради чрез програма “SAP 2000”. Комбиниране на “FRAME” и “SHELL” елементи. Моделиране и статическо изчисляване на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции чрез програма “SAP 2000” и “TOWER”. Изграждане и анализ на модели на сгради с вземане предвид на физическа и геометрична нелинейност чрез програма “SAP 2000”. NLLINK елементи. Решение във времето ( time history analysis ). Изследване на 3-D модели на сгради и инженерни съоръжения чрез програмен пакет “TOWER”. Анализ на напрегнато и деформирано състояние на конструкции натоварени с подвижни товари, температурни въздействия, поддаване на опори. Критичен анализ и оценка на резултатите от компютъризирано изследване на напрегнато и деформирано състояние на конструкции на сгради и инженерни съоръжения.МАГ-СК.6 Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 60 ч. /30 ч. лекции; 30 ч. упражнения/

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсов проект: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър: І курс, I семестър

ECTS кредити: 5

Основни теми:

Разпространение и регистриране на сеизмичните вълни, сеизмограми, велосиграми акселерограми. Интензивност и спектрален състав на сеизмичните въздействия. Спектри на реагиране. Видове, приложение. Представяне на изчислителното сеизмично въздействие чрез комплекти реални и синтезирани акселерограми. Континуални и дискретни изчислителни динамични модели на сгради и инженерни съоръжения. Нормативни приложения на спектралния метод за анализ на конструкциите, подложени на сеизмични въздействия. Национални и европейски норми. Коментар на основните положения в EN 1998-1 (Еврокод 8). Изчислителни спектри. Стоманени и стоманобетонни рамки с корави възли, стоманобетонни шайби - напрегнато и деформирано състояние при проектни сеизмични въздействия, условия за дуктилно поведение. Проблеми на антисеизмичното осигуряване на съществуващи сгради и инженерни съоръжения. Световни достижения в научните изследвания и проекти в областта на противоземетръсното инженерство. Практически реализации.МАГ–СК.9 Специални метални конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 75 ч. ( 45 ч. лекции + 30 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсов проект: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит –ІІ семестър

Курс, семестър: І курс, II семестър

ECTS кредити: 6

Основни теми:

Предварително напрегнати стоманени конструкции. Видове, основи на изчислението и конструирането. Конструкции от студеноогънати стоманени профили. Теория на В. З. Власов. Изчисление според нормативните документи. Висящи покрития-обща характеристика, конструктивни особености, еднопосочни системи с гъвкави ванти и корави елементи, двупоясни системи, седловидни мрежи, комбинирани системи, основи на изчислението. Многоетажни сгради със стоманена носеща конструкция-компоновка, натоварване, статически изчисления и оразмеряване, обща устойчивост. Антенни съоръжения-характеристика, особености на конструкциите, основи на изчислението. Методика на изчислението и конструирането на стоманени кули и мачти.МАГ-СК.10 Специални стоманобетонни конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 75 часа /45 часа лекции, 30 часа упражнения/

Извънаудиторна заетост: 90 ч.

Курсов проект: КП-1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит –ІІ семестър

Курс, семестър: І курс, ІІ семестър;

ECTS кредити: 6

Основни теми: Тънкостенни черупкови пространствени конструкции. Напрегнато състояние на тънкостенните черупки. Безмоментова и моментова теория на тънкостенните еластични черупки. Изчисляване на сложни възли. Видове стоманобетонни резервоари. Водни и охладителни кули. Високи комини. Силози и бункери. Начини на изчисление, конструиране и армиране на основните елементи от специалните съоръжения.МАГ-СК.11 Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 30 часа (30 ч. лекции, 0 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит II семестър

Курс, семестър: I курс, II семестър

ECTS кредити: 2

Основни теми: Mетоди на изграждане-характеристика. Изграждане на сгради и съоръжения с монолитна стоманобетонна конструкция. Изграждане на сгради и съоръжения със сглобяеми стоманобетонни и метални конструкции. Изграждане на връхни мостови конструкции.МАГ-СК.12 Специални въпроси в мостовото строителство  

Основно звено, катедра: Строителен факултет;

катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели, e - mail:


Аудиторна заетост: 90 часа (60 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 90 ч.

Курсов проект: КПр – 1 бр.

Форма на контрол: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит –ІІ семестър

Курс, семестър: I курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 6

Основни теми: Пространствена работа на сложни мостови конструкции. Изчисляване на мостове по ЕС-1 и ЕС-3. Сеизмично изследване на мостове. Кинематика на лагеруването и лагерни области. Особени случаи на мостово фундиране (пилоти, кесони кладенци и др.). Технико икономически проблеми (избор на вариантни решения) при проектиране на мостове. Специални мостови детайли (изследване на фуги, хидроизолации и др.).МАГ-СК.13 Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет;

катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели, e - mail:


Аудиторна заетост: 60 часа (30 ч. лекции, 30 ч. лабораторни упражнения)

Извънаудиторна заетост: 60ч.

Курсови задачи: 5 бр.

Форма на контрол: писмен изпит – ІІ семестър

Курс, семестър: I курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 4

Основни теми: Дефекти и повреди по строителните конструкции – класификации, особености, методи за диагностика и измерване, допустими и аварийни параметри, причинно-следствен анализ. Основни положения по надеждност и отказ на строителните конструкции. Динамични изпитвания на строителните конструкции – видове динамични характеристики, натоварвания и измервателни средства. Обработка, оценка и анализ на резултатите от динамичните изпитвания. Моделиране на строителните конструкции (физико-механично, аналогово и поляризационно-оптично) – същност, изпълнение, обработка и оценка на резултатите.МАГ-СК-И.1 Архитектура на сгради и съоръжения  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Архитектура”

Преподаватели: доц. д-р арх. Янко Цветков Александровaleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 часа лекции

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – І семестър

Курс, семестър: І курс, І семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Архитектура на промишлени сгради: едноетажни, двуетажни и многоетажни промишлени сгради, малки и средни предприятия, спомагателни и обслужващи сгради. Архитектура на инженерни съоръжения: транспортни съоръжения, силози, кули, комини, естакади, резервоари.МАГ-СК-И.1.2 Зидани конструкции - СИД  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: проф. д-р инж. Даринка Гочева-Райкова - raykova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, І семестър;

ECTS кредити: 3

Основни теми: Материали за зидани конструкции. Изчисляване и оразмеряване на зиданите конструкции по гранични състояния. Конструктивни изисквания. Напречно и надлъжно армирани зидани елементи. Конструктивни изисквания. Усилване на зидани елементи. Изчисляване и оразмеряване по европейския стандарт Еврокод 6.МАГ–СК-И.1.3. Конструкционни и изолационни материали  

Основно звено, катедра: с троителен факултет; катедра „Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (15 часа лекции, 30 часа упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – I семестър

Курс, семестър: I курс, I семестър:

ECTS кредити: 3

Основни теми: въведение, терминология и нормативна база . Kласификация на конструкционните материали. Бетон и бетонови/стоманобетонови изделия за конструктивни елементи. Метали и метални елементи за конструкции. Принципи за избор на материали при проектиране и изпълнение . Композитни силикатни и полимерни конструкционни материали. Други конструкционни минерални материали - естествени скални, керамични, дървесни- свойства, приложение. Класификация на агресивните среди - изисквания и контрол на качеството. Оценка на степента на повреда. Защита от корозия. Принципи при избор на материали за предпазване от корозия.

Видове изолации в строителството. Материали, видове, класификация, изисквания към материалите/системите, принципи при проектиране. Оценка на ефективността и експлоатационните характеристики.МАГ-СК-И.1.4 Приложна математика  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: I курс, І семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Системата MATLAB – универсално средство за решаване на инженерни задачи. Използване и с ъздаване на М-файлове. Графично изобразяване с MATLAB . Числено решаване на нелинейни уравнения. Решаване на системи линейни уравнения. Апроксимиране на функции. Числено интегриране. Числено диференциране. Решаване на диференциални уравнения. Основни статистически понятия. Точкови оценки и доверителни интервали. Обработка на статистически данни. Теория на корелациите - линейна, криволинейна и множествена корелация. Проверка на статистически хипотези.МАГ-СК–И.1.5 Дървени конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: проф. д-р инж. Стоян Христов Танев

Аудиторна заетост: 45 ч. ( 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, I семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми:

Съединения и съединителни средства при дървените конструкции. Съставени елементи с податливи връзки. Съставени пълностенни греди. Дървени прътови греди /ферми/. Стомано-дървени ферми. Конструктивни елементи на покривното и стенното ограждение. Рамкови дървени конструкции. Дъгови дървени конструкции. Пространствено укрепяване на равнинните ДК. Дървени покривни конструкции на жилищни сгради. Пространствени дървени конструкции. Основни положения на възстановяването и усилването на дървени конструкции.МАГ-СК-И.2.6 Специални методи на фундиране  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: I курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Почвени проекти за изграждане на насипи и депа за отпадъци; Методи за укрепване на свлачища; Особени случаи за украпване на строителни ями; Анкерни фундаменти; Кръгли фундаменти; Фундиране с шлицови стени и пилоти; Фундиране в слаби и особени почви.МАГ–СК–И.2.7 Възстановяване и усилване на метални конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: доц. д-р инж. Капка Тодорова Ганева - ktganeva@netscape.net

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Причини за възстановяването и усилването на стоманените конструкции. Оценка на състоянието на конструкциите, които трябва да бъдат възстановени или усилени. Методи за възстановяване и усилване. Усилване на центрично опънати елементи. Усилване на центрично натиснати елементи. Усилване на нецентрично опънати нецентрично натиснати елементи. Усилване на огънати елементи. Възстановяване и усилване на съединенията на стоманените елементи. Възстановяване и усилване на конструкциите на едноетажни промишлени сгради. Конструктивни мероприятия при изпълнението. Проектна документация при възстановяването и усилването на стоманените конструкции.МАГ-СК-И.2.9 Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: доц. д-р инж. Петър Георгиев Градев -

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Фази на проучване и проектиране за възстановяване и усилване на ст.б. конструкциите; полимерни материали за възстановяване на ст.б. конструкции; възстановяване и усилване на ст.б. колони, плочи, греди и стени – технология, материали, конструктивни метали; възстановяване и усилване на ст.б. фундаменти; усилване на земната основа; възстановяване и усилване на зидани конструкции.


home
print Печат