en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" - въведение

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Професионална квалификация: Строителен инженер
   
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 4 години за редовно обучение
  5 години за задочно обучение

 

Съгласно квалификационната характеристика випускникът на ВСУ, завършил обучението си на степен “бакалавър” с професионална квалификация “строителен инженер”, придобива инженерно-техническа подготовка, даваща му възможност да изпълнява следните дейности:

 

 • изработване на инвестиционни проекти в съответствие с дадената му техническа правоспособност;
 • осъществяване на техническо ръководство на строежи;
 • организация и ръководство на производствена дейност на строителни фирми, както и на техни производствени бази;
 • контрол и управление на качеството на строителството и на строителните продукти;
 • участие в административното обслужване на инвестиционния процес;
 • офертна дейност;
 • преподавателска и научноизследователска дейност.

 

Учебният план за специалността “Строителство на сгради и съоръжения” от професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия” за степен “бакалавър” е разработен на основание Закон за висшето образование, Наредба на МОН за държавните изисквания за степен “бакалавър”, Наредба №21/30.09.2004 г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, Правилник за провеждане на учебната дейност и квалификационна характеристика на випускника на ВСУ “Л. Каравелов”.

 

Разработването на учебния план е извършено от работна комисия, избрана от академичния съвет, като са спазени традициите и спецификата на обучение на студентите във ВСУ с оглед успешната им реализация след завършване.

В съответствие с утвърдената квалификационна характеристика, формирането на учебното съдържание е извършено въз основа на следните изисквания в обучението на студентите:

 • овладяване на широкопрофилни теоретически знания и практически умения, които да позволят реализация на випускниците в широк кръг от дейности в областта на строителството;
 • придобиване на знания и умения за упражняване на специалността “Строителство на сгради и съоръжения”;
 • получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различни области на строителната дейност;
 • продължаване на обучението в по-горни образователни степени.

 

Продължителността на обучението в редовна форма е 4 години, а в задочна форма е 5 години.

 

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни, избираеми и факултативни. От тях 29 дисциплини завършват със семестриални изпити, а 16 – с текущи оценки. На студентите се осигуряват задължителни занимания по физическо възпитание и спорт в общ обем 240 часа, разпределени от І до ІV курс (по 60 часа на година). Занятията по физическо възпитание и спорт от І до VІІ семестър приключват със заверка в студентската книжка от водещия преподавател (треньор), a в VIII семестър - с текуща оценка.

След задължителните часове по чужд език на студентите се осигурява възможност за допълнително изучаване на съответния език.

В учебния план е предвидено изучаване на факултативни дисциплини. Студентите са длъжни да изберат една от предложените им факултативни дисциплини.

Предвидено е разработване и защита на 13 бр. курсови проекти, чиито оценки се вписват в издаваните академични справки и в приложенията на дипломите. След завършване на VI семестър, студентите провеждат стаж в строителни фирми като помощник-технически ръководители с продължителност 2 седмици (80 часа). Учебната практика (стажът) завършва с текуща оценка, като броят на кредитите за редовно обучение е 2, а за задочно обучение - 9.

В учебния план за всяка учебна дисциплина са определени кредитни точки по ECTS, което дава възможност за по-голяма мобилност на студентите. Общият брой на кредитните точки за 4-годишен курс на обучение е 240. Определеният брой кредитни точки по всяка учебна дисциплина се получава от студентите след заверка на семестъра и успешно полагане на съответния семестриален изпит или текуща оценка.

В учебния план е постигнато следното съотношение между общообразователните, общоинженерните и специалните дисциплини:

от тях

 • общообразователни.......................................................................................- 20,5%
 • общоинженерни.............................................................................................- 36,0%
 • специални инженерни....................................................................................- 37,6%
  • строителни конструкции.......................................................................- 18,7%
  • технология и механизация на строителството........................................- 9,7%
  • икономика, организация, мениджмънт..................................................- 9,2%
 • други (избираеми, специфични).....................................................................- 5,9%

 

Извършено е сравнение с учебните планове по същата специалност от други висши училища у нас и в чужбина – Университет за архитектура, строителство и геодезия, Варненски свободен университет и Fachhochschulle – Kiel (Германия).

 

Учебната практика на студентите е значително увеличена. Освен практиката по геодезия (80 ч. във втори семестър) и производствено-техническата практика на строителни обекти (80 ч. в шести семестър), се предвиждат посещения на строителни обекти под ръководството на преподаватели в първи, втори, четвърти, шести, седми и осми семестър. По такъв начин общият обем часове за учебната практика достига 280 часа.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа. Всеки дипломант избира катедрата, в която ще разработва дипломната си работа измежду трите профилиращи катедри: “Строителни конструкции и архитектура”; “Технология и механизация на строителството”; “Организация и икономика на строителството”. Защитата се извършва пред Държавна изпитна комисия, която включва не по-малко от трима хабилитирани преподаватели и представители от фирми-работодатели.

 

391 0.150

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...