en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Технология и управление на строителството Въведение Учебен план
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Въведение в магистърска специалност "Технология и управление на строителството"

Образователно-квалификационна степен:

Магистър след бакалавър

 

 

Специалност:

Строителство на сгради и съоръжения

 

 

Специализация

Технология и управление на строителството

 

 

Професионална квалификация:

Строителен инженер по технология и управление на строителството

 

 

Професионално направление:

Архитектура, строителство и геодезия

 

 

Срок на обучение:

1 година (два семестъра) за задочно обучение

Въз основа на усвоените знания и умения випускникът от ВСУ „Л. Каравелов” придобиващ професионална квалификация „строителен инженер” – степен „магистър” по специалността „Строителство на сгради и съоръжения” със специализация „Технология и управление на строителството”, придобива професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на строителството:

 • да изработва или да участва в изработването на инвестиционни проекти в съответствие с дадената му техническа правоспособност;

 • да осъществява управленски функции при изпълнението на обекти с повишена сложност;

 • да осъществява мениджърска дейност в областта на строителството и в производствената база на строителните фирми;

 • да управлява и участва в административното обслужване на инвестиционния процес, в съставянето на документи за доказване съответствието към съществените изисквания към строежите и отчетни документи за обема на извършената работа, за вложените материали, труд и машиносмени;

 • да извършва преподавателска работа и да осъществява научно-изследователска дейност.

Учебният план за специализация „Технология и управление на строителството” е разработен на основаниe:

 • Закон за висшето образование;

 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“;

 • Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;

 • Правилник за дейността на ВСУ „Л. Каравелов“;

 • Правилник за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов;

 • Квалификационна характеристика на випускника със специализация "Технология и управление на строителството".

В съответствие с квалификационната характеристика, съдържанието на учебния план е формирано въз основа на изискването обучаваните студенти да получат знания и умения за упражняване на специализацията „Технология и управление на строителството” в различни области на строителството и в инвестиционното проектиране. Това ще им предостави възможност след придобиване на квалификацията "Строителен инженер по технология и управление на строителството" успешно да се реализират в строителната практика, в управлението на строително-инвестиционния процес и в инвестиционното проектиране.

Продължителността на обучението е една година и за редовна и за задочна форма на обучение.

Обучението на студентите в редовна форма на обучение е организирано в два семестъра, като първия е с продължителност 15 седмици, а втория е с продължителност 8 седмици. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект. Седмичната аудиторна заетост е по 28/26 часа.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни, избираеми и факултативни. Общия брой на задължителните е 13, на избираемите 1, и на факултативните също 1. От тях 7 дисциплини завършват с изпити и 8 - с текущи оценки. Във всяка група от предложените избираеми и факултативни дисциплини студентите са длъжни да изберат по една от предложените им дисциплини.

В учебния план е предвидено разработване и защита на 4 бр. курсови проекти и 5 бр. курсови задачи. Оценките от курсовите проекти се вписват в издаваните академични справки и в приложенията на дипломите. Корекции на курсови проекти и задачи съгласно учебния план се извършват от преподавателите извън аудиторната заетост под формата на консултации.

Обучението приключва с разработване на дипломна работа. Срокът за изготвяне на дипломни проекти е 12 седмици, за рецензиране и защита – 1 седмица. Темата и заданието на дипломната работа се избират от дипломния ръководител съобразно интересите на обучаемия.

 

 

421 0.637

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...