14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Форми на участие

Участниците в научната част на Конференцията ВСУ‘2014 може да участват чрез следните форми:

  • Презентация

  • Постер

  • Слушател

  • Задочен участник

По-долу ще намерите описание на видовете участия.

Презентацията представлява устно представяне на доклад. Помощно средство за презентиране е мултимедиен проектор. Няма да има възможност за използване на шрайбпроектори или прожектиране от диапозитиви. Поради това препоръчваме всички помощни материали да бъдат дигитализирани. Когато подготвяте *.doc/*.docx, *.ppt/*.pptx, *.pps/*.ppsx или *.pdf файлове използвайте стандартни шрифтове или вградете всички нестандартни шрифтове във файла.

Продължителността на презентацията е 15 минути, като в това време влиза и обсъждането, т.е. отговорите на въпроси. За по-динамичното провеждане на представянията е необходимо преди началото на всяка сесия да предоставите на техническо лице своята презентация на флаш-памет или на оптичен носител. Ако предвиждате в презентацията да се използва звук, моля уведомете предварително секретар на Организационния комитет.

Постерът представлява друга форма на представяне, която дава възможност за бързо и цялостно възприемане на идеята на доклада. Препоръчваме този вид участие, когато голяма част от разглежданите въпроси могат да се илюстрират графично или при очакван интерес от страна на голям брой участници. Постерът позволява отделни детайли да се обсъждат в непосредствен личен контакт с автора.

При изготвянето на постер той трябва да се подготви на единичен лист със следните размери ширина - 75-90 cm, височина – 100-120 cm ориентация „портрет” с оглед по-добра визуализация на детайлите. В горната част на постера се позиционира заглавието и авторите. В тази част задължително и по подходящ начин се поставят заглавието, авторите и разширено резюме на английски език. Размерът на текста, илюстрациите, графиките трябва да бъдат достатъчно големи, за да може да се чете от разстояние около 1,5 – 2 метра. В кампуса на ВСУ има копирен център, където в рамките на няколко минути на ниска цена може да разпечатате Вашия постер.

Продължителността на излагането, дискутирането и оценяването на постерите е 60 минути. За по-стриктно провеждане на постер сесиите е необходимо преди започването на сесията постерите да бъдат монтирани на обозначените места.

Студентите имат право да представят само постери.

Слушателят участва в Конференцията, без да представя свой доклад във вид на устно представяне или като постер. Слушателят може да участва във всички сесии и съпътстващи мероприятия.

В Конференцията има възможност за задочно участие, което представлява публикуване на доклад, след съответното рецензиране от член на Международния научен комитет. Задочните участници няма да получат всички материали на конференцията.

Фирмените представяния могат да бъдат следните три вида:

  • доклад

  • изложба

  • демонстрация

Докладът не се различава от устното представяне на научен доклад, с тази разлика, че за фирменото представяне се отделят 30 минути за изложение и последващи въпроси и дискусия. Този доклад не влиза в Сборника с доклади на конференцията.

Изложбата представлява предоставяне на самостоятелен щанд, който се разполага на подходящо място, близо до конферентните зали и регистратурата. За демонстрацията е необходимо подготвяне на специална обезопасена и оборудвана площадка, условията за която се договарят с отговорника за фирмените представяния – доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев (l.hrischev@abv.bg).

Участниците в Младежкия форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“ са ученици и студенти и те нямат ограничения в начина и вида на своето докладване. Те могат да представят презентации, видеоматериали, чертежи, постери, флаери, макети и т.н., като единственото условие е те да бъдат атрактивни. Възможно е няколко участника съвместно да представят своето докладване.