en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Задължителни дисциплини

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-1 Въведение в архитектурното проектирене (ВАП)

Преподаватели:
хоноруван архитект

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „ВАП - Изобразителни средства в архитектурата“ съдържа:

Основни изразни средства, използвани в архитектурната репрезентация; начини на изобразяване на архитектурните обекти; архитектурни сигнатури за стени, прозорци, врати,стъпала, рампи, колони и пр., използвани в чертежите; архитектурни сигнатури за хора, настилки, облицовки, трева, дървета, вода и небе. Начини на оформяне и композиция на архитектурните чертежи. Видове линии; условно обозначение на строителните материали; размери на човека и заеманото от него място в пространството; елементи на достъпна среда за хора в неравностойно положение; композиция от основни елементи на обзавеждането. обзавеждане на пространството със сигнатурите, използвани в архитектурните проекти.Мащаби мащабност. Формализация и стилизация на изразните средства. Систематизиране на използваните изразни средства в библиотеки и връзка с CAD програмите. Колажът като средство за оформяне на представителни архитектурни чертежи.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-2 История на изкуството

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Лекционният курс проследява в хронологичен порядък етапите в развитието на живописта, скулптурата, графиката и архитектура от първобитно общинния строй до първата половина на ХХ в. Запознава с класификацията на различните видове изкуства, развитието на жанровете, особеностите на художествените стилове и тенденции, техниките, водещите автори на фона на общо историческото развитие и синтеза между изобразителните изкуства и архитектурата. Целта на курса е оформяне на познание за епохите и стиловете, изграждане и развитие на визуалната памет и определяне на стиловете и епохите посредством изображения.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-3 Моделиране и макетиране І

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Архитектурно моделиране и макетиране 1“ съдържа:

Просто формообразуване. Намеса в пространството куба посредством ротация, транслация и отнемане при определени условия. Макетиране на полученото тяло от хартиени разгъвки.

Курсовите задачи са 3 бр.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-4 Основи на абстракната композиция

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Основи на абстрактната композиция“ съдържа:

Преглед върху история на изкуството, Абстрактно изкуство. Сюжет и тема в изкуството. Абстракция на знаците. Абстрактна изобразителност и внушение. Оптически илюзии. Абстрактни форми и архитектурни форми. Мястото и значението на Баухаус в основополагането на модерното обучение по Архитектура и дизайн.

Курсовите задачи са 12 бр, смислово свързани помежду си и целят да представят цялостен ансамбъл от решения във вид на двумерни и тримерни абстрактни композиции.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-5 Основи на архитектурната композиция

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Основи на архитектурната композиция“ съдържа:

Основни положения от теория на архитектурната композиция- определение, цел и задачи; обективни свойства на формата; средства за естетическа организация на формата; функционална организация на обемно- пространствената структура; архитектурни форми- символи; тектоника на съвременни сгради и инженерни съоръжения; съвременни обемно- пространствени композиции- тенденции. Интегриране на съвременните иновационни технологии в структурата на композиционните решения на абстрактно ниво.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-6 Рисуване І

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Рисуване1“ съдържа:
Перспектива на хвърлени сенки при слънчево осветление. Хвърлени сенки при група от прости геометрични тела. Хвърлени сенки при група от сложни архитектурни елементи. Светлосенъчно моделиране. Конструктивна рисунка.
Курсовите задачи са 5 бр.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-7 Сградостроителство I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство І част “ съдържа:

Въведение в сградостроителството. Елементи на сградата. Класификация на сградите по различни признаци. Тенденции в съвременно сградостроителство.
Конструктивни структури, системи и схеми.
Подготвителни работи на строителната площадка.
Земни работи. Общ изкоп, изкоп на основи, изкопни брегове на различни почви. Подпирания на изкопите, шпунтови огради (дървени, стоманобетонни, стоманени). Насипи.
Основи. Плитко фундиране. Основи върху наклонен терен.
Дълбоки основи: пилоти, спускащи се кладенци, шлиц стени и кесони.
Надосновни стени. Изолация на основи и надосновни стени срещу земна влага.
Изолация срещу почвени води.
Стени – изисквания, класификация. Предстени.
Стени от естествен камък. Тухлени стени.
Видове тухлени превръзки. Колони. Комини. Камини.
Стени от малки блокове и стъклени тела.
Лети (монолитни) стени. Видове кофражи. Строителни и топлотехнически проблеми.
Сглобяеми стени. Стени от големи блокове – изпълнение, детайли на фугите.
Стени от големи панели. Вътрешни и външни – изпълнение и детайли на връзките.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-8 Линейна алгебра и аналитична геометрия

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ включва следните теми: Комплексни числа и полиноми, Матрици и детерминанти, Пространство на свободните вектори, линейни пространства, базис, координатни системи, Системи линейни уравнения и матрични уравнения, Собствени стойности и собствени вектори на матрица, Произведения на два и три вектора и приложението им, Прави в равнината, равнини и прави в пространството, взаимно положение, Криви и повърхнини от втора степен, канонизация

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-9 Математически анализ - I част

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Математически анализ на функции на една променлива. Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини от учебния план на специалността.
Учебната програма на дисциплината „Математически анализ І част“ включва следните теми:
Граници, непрекъснатост, Производни и диференциали на функции, Основни теореми на диференциалното смятане, Общо изследване на функции, локални ексремуми, Неопределен и определен интеграл, методи за интегриране, Несобствени интеграли, Приложения на определените интеграли, Безкрайни числови редове, Степенни редове, развитие на функция в степенен ред.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-10 Чужд език

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. Антоанета Димитрова Димитрова - tonnie_d@hotmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Задължителният учебен курс по дисциплината „Английски език“ се състои от 90 уч. часа и е двусеместриален. Основната му цел е успешното усвояване на специализиран английски език и затвърждаване на ниво А2/В1, според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа. Акцентът е върху комуникативната функция на езика и използването му в автентичен контекст от сферата на строителната индустрия. Широко  застъпено е слушането на диалози от ежедневието на строителния бизнес, въвеждането на строителна терминология, писането на имейли, CV, съпроводително писмо, четенето на статии за новостите в строителството и световноизвестни сгради, както и дискусии по темите. Използват се допълнителни медийни източници на английски език, като студентите се обучават как, работейкив екип, да селектират, оценяват и резюмират информацията в тях.

В извънаудиторно време е предвидено да се използва Мудъл на ВСУ “Л. Каравелов”, където преподавателят дава задания, предоставя линкове, допълнителни упражнения и е в непрекъсната връзка със студентите.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-0 Подготвителен курс по математика

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

Дисциплината има за цел да намали различията в подготовката по математика на новоприетите студенти и да ги подготви за по-успешно усвояване на преподавания материал по математика и специалните дисциплини.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-12 Моделиране и макетиране ІІ

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Архитектурно моделиране и макетиране 2“ съдържа:

Сложно формообразуване. Проектиране на пространствени мрежи и пластични релефи в основа квадрат от модули сложни тела при определени условия. Макетиране на триизмерните композиции от хартиени разгъвки. Курсовите задачи са 3 бр

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-5 Основи на архитектурната композиция

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни положения от теория на архитектурната композиция - определение, цел и задачи; обективни свойства на формата; средства за естетическа организация на формата; функционална организация на обемно- пространствената структура; архитектурни форми- символи; тектоника на съвременни сгради и инженерни съоръжения; съвременни обемно- пространствени композиции- тенденции. Интегриране на съвременните иновационни технологии в структурата на композиционните решения на абстрактно ниво.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-13 Рисуване ІІ

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Рисуване 2“ съдържа:

Цветът като основно изобразително средство. Цветни задачи – монохромия и полихромия. Натюрморт – топла и студена гама. Натюрморт – контрастни решения.
Конструктивна рисунка на обекти и терен със зададен ракурс.

Курсовите задачи са 5 бр – четири цветни задачи и една рисунка с молив.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-7 Сградостроителство І част

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Курсови задачи:
Курсова задача №1: Подготвителни работи и фундиране. Надосновни стени.
Курсова задача №2: Зидани стени от тухли.
Курсова задача №3: Сглобяеми стени чрез послоен монтаж. Детайли.
Курсова задача №4: Мобилни преградни стени. Детайли.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-14 Сградостроителство ІІ част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство ІІ част “ съдържа:
Сглобяеми стени от ивични преградни панели – тежък бетон, лек бетон, гипсобетон и др.
Леки вътрешни преградни стени. Стационарни сглобяеми стени, изградени чрез послоен монтаж.
Преместваеми /мобилни/ преградни стени.
Дървени сглобяеми стени.
Елементи на сградата, свързани със стените. Комини – видове, вентилационни канали. Шахти и канали за вертикална комуникация. Асансьори.
Мазилки и облицовки. Бояджийски работи. Тапети.
Деформационни фуги.
Скелетна конструкция.
Скелетна конструкция от монолитен и сглобяем стоманобетон.
Скелетна конструкция от стомана.
Подове. Общи положения. Класификация. Изисквания. Дървени и метални подови конструкции.
Стоманобетонни подови конструкции:
а) монолитни;
б) сглобяемо – монолитни;
в) сглобяеми;
Балкони, лоджии, еркери и козирки.
Подови настилки – изисквания. Класификация.
Стълби – определение, елементи, изисквания. Класификация. Параметри и оразмеряване на стълбата. Дървени стълби.
Строителни изпълнения на двураменни стълби. Монолитни и сглобяеми  стоманобетонни стълби. Ескалатори и рампи. Парапети – изисквания и материали.
Курсови задачи:
Курсова задача №1: Сглобяеми стени от панели. Съединения. Деформационни фуги при стени.
Курсова задача №2: Детайли на съединения при скелетни сгради.
Курсова задача №3: Монолитни и сглобяемо - монолитни подови конструкции.
Курсова задача №4: Сглобяеми подови конструкции от елементи, ивични панели и от големи панели.
Курсова задача №5: Монолитни и сглобяеми стоманобетонни стълби. Дървени стълби. Конструктивни решения и детайли.
Курсовият проект е на бунгало и в него е предвидено всеки студент по зададено задание и планировъчна схема да разработи самостоятелно основните елементи на сградата, като използва подходяща строителна система. Сградата трябва да бъде проектирана с дървена носеща конструкция.
Задължително се прилагат поне два детайла от характерни елементи на сградата, а когато е необходимо по преценка на водещия асистент, и технологичен детайл от строителната система на изпълнение на сградата, който детайл е в тясна връзка с архитектурното и конструктивно решение.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-15 Геодезия

Преподаватели:
хоноруван преподавател

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 75 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

В първите теми на учебната програма се разглеждат въпросите, свързани с използваните в геодезията мерни единици, координатни системи, елементи от теорията на грешките, както и с обработката на резултатите от геодезическите измервания. След това се излагат въпросите, свързани с измерването на ъгли, дължини и превишения (определяне на коти) и с инструментите за тяхното извършване. Следват въпросите за изработването на топографски планове и карти, като отначало се разглежда създаването на необходимата за тази цел геодезическа основа и след това методите, по които те се изработват и използват. В последната част от учебната програма се разглеждат геодезическите работи, които се извършват в строителството, свързани с инженерно-геодезическото проучване, проектиране и трасиране  на сгради и съоръжения, изграждани по различни технологии, изследване на вертикалните и хоризонталните деформации на сгради и съоръжения,
По време на учебната практика (курсов проект) се решават задачи по изработване на топографски план, проектиране и трасиране на сгради и съоръжения.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-16 Дескриптивна геометрия

Преподаватели:
хоноруван математик

Аудиторна заетост: 75 ч., 30 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 75 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

„Дескриптивна геометрия” е една от учебните дисциплини, съставящи основата на инженерното образование, която има за цел да даде знания на студентите за изработване и оформяне (ръчно или на компютър) на чертежи. В нея се изучават основните проекционни методи за изобразяване на пространствени обекти върху една равнина, които дават възможност да се получат нагледни изображения на тела и цели комплекси от обекти в строителството и архитектурата. Разглеждат се трите основни метода за изобразяване на тримерното пространство върху равнина: Монжова проекция, аксонометрия и перспектива. Изобразяват се точки, прави и равнини в пространството и техните взаимни положения. Решават се афинни и метрични задачи. Изобразяват се равнинни фигури, пространствени тела и равнинни сечения на тела. Намират се взаимни пресичания на тела. Установяват се връзки между трите модела.
Съдържание на курсовите задачи:
Курсова задача №1: Изобразяване на тела в Монжова проекция.
Курсова задача №2: Изобразяване на обект в аксонометрия по зададена Монжова проекция.
Курсова задача №3: Изобразяване линия на взаимно пресичане на тела в аксонометрия.
Курсова задача №4: Изобразяване на обект в перспектива по зададена Монжова проекция.

 

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-17 Математически анализ - ІІ част

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 10 ч. работа с преподавател, 35 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по многомерен математически анализ.  Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини от учебния план на специалността.

Учебната програма на дисциплината „Математически анализ ІІ част“ включва следните теми:

Диференциалното смятане с функции на много променливи, локални и условни екстремуми, метод на най-малките квадрати. Параметрично задаване на криви и повърхнини, кривина и торзия. Многомерни интеграли и интеграли по криви и повърхнини. Обикновени и частни диференциални уравнения.
Особено внимание се отделя на приложението на изучаваните математически обекти в механиката и специализираните дисциплини – определяне на лице, обем, маса, център на тежестта, инерционни моменти, работа във векторно поле.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-18 Теоретична механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Петър Георгиев Греков - petar_grekov@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Теоретичната механика (част Статика на твърдото тяло) представлява наука за равновесието на силите, приложени върху твърдо тяло.

Изучават се следните две основни задачи:
1) замяна на дадена система сили, приложена върху твърдо тяло, с друга система сили, еквивалентна на нея и
2) извеждане на общите условия, при които твърдото тяло под действие на приложените върху него сили остава в покой или равномерно праволинейно движение.

Целта на статиката е да запознае студентите със задачите за редукция на система сили и с проблемите за равновесие на тела и система от тела (герберови греди, триставни системи, ферми).

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-10 Чужд език

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. Антоанета Димитрова Димитрова - tonnie_d@hotmail.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Задължителният учебен курс по дисциплината „Английски език“ се състои от 90 уч. часа и е двусеместриален. Основната му цел е успешното усвояване на специализиран английски език и затвърждаване на ниво А2/В1, според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа. Акцентът е върху комуникативната функция на езика и използването му в автентичен контекст от сферата на строителната индустрия. Широко  застъпено е слушането на диалози от ежедневието на строителния бизнес, въвеждането на строителна терминология, писането на имейли, CV, съпроводително писмо, четенето на статии за новостите в строителството и световноизвестни сгради, както и дискусии по темите. Използват се допълнителни медийни източници на английски език, като студентите се обучават как, работейкив екип, да селектират, оценяват и резюмират информацията в тях.

В извънаудиторно време е предвидено да се използва Мудъл на ВСУ “Л. Каравелов”, където преподавателят дава задания, предоставя линкове, допълнителни упражнения и е в непрекъсната връзка със студентите.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-0 УП-01: Геодезия

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. учебна практика,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

По време на учебната практика (курсов проект) се решават задачи по изработване на топографски план, проектиране и трасиране на сгради и съоръжения.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-0 УП-02: Рисуване ІІ

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Практика по рисуване – посещения на обекти с културна и архитектурна значимост, рисунки на терен. Конструктивна скица. Перспектива на терена, ланшафта и сградата, комплекс сгради. Картинното поле в планове – преден, среден и далечен. Светлосенъчно моделиране с въглен и туш. Моделиране с цвят. Пейзаж.

Курсовите задачи са минимум 5 бр – техниките са по избор на студента

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-19 2D компютърно проектиране

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината съдържа:

Запознаване с възможностите и интерфейса на AutoCAD; Основни файлови формати и настройки на работната среда; Организация на чертежа чрез слоеве; Основни чертожни и редактиращи команди; Работа с блокове и атрибути; Извличане на необходимата информация от чертожен файл; Оразмеряване, надписване и щриховане; Подготовка за отпечатване и печат. Връзка на AutoCAD с други програмни системи.

Курсова задача №1: изчертаване и отпечатване по индивидуално задание на архитектурно разпределение в мащаб 1:50.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-20 Архитектурни конструкции I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Обучението по дисциплината дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ дава на обучаемите  основни познания за проектирането на съвременните архитектурни конструкции, запознава студентите с най-новите постижения в тази област, с цел ефективната им реализация в строителната практика.

Формират се умения за самостоятелна работа при проектирането на архитектурни конструкции с отчитане на изискванията на съвременните строителни системи и на покривните конструкции над помещения с големи подпорни разстояния.

Насочва вниманието на студентите върху проблемите, свързани с опазването на околната среда в  непосредствена връзка със строителното производство.

В дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ са разгледани различните скелетни строителни системи, както и такива от особен характер по начин на изпълнение, като метода на многоточковия подемен монтаж или използване на обемни клетки, при строителството на сгради.
Разгледани са някои въпроси и на текстилната архитектура – пневматичните и тентовите конструкции.

 Курсовият проект:
По зададена: планировъчна схема, преподавана строителна система на сгради с голямо подпорно разстояние да се проектират зални сгради с различно предназначение. Съдържанието на проекта включва: разпределение на приземен етаж, характерен разрез; план на покрива; две фасади; поне два характерени детайли.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-21 Жилищни сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Целна на курса е да въведе студентите в теорията и съвременните тенденции в изграждането на жилищните сгради като ги поставя в контекста на урбанизираната среда. Основния акцент е поставен върху необходимостта от формиране на екологична и хуманна жилищна среда със своя специфика и идентичност. Класификация на жилищните сгради. Основни принципи при проектирането на жилищните сгради. Абсолютни мерки на човека и пространството,което заема.Ослънчаване на сградите и помещенията. Осветяване на помещенията. Разполагане на жилищната сграда в парцела. Елементи на разпределението на жилищните сгради. Функционална схема на жилището.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-22 История на архитектурата на древността и античността

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Курсът има за цел да даде основни познания за зараждането на архитектурните форми в праисторическия период, развитието на архитектурата на ранните цивилизации (Месопотамия, Египет, Крит, Микена) и еволюцията й през античността (Древна Гърция и Древен Рим). Лекциите включват култова, обществена и жилищна архитектура, градоустройство, строителни материали. Специално внимание се отделя на типологията, ордера и архитектурната композиция. Използва се сравнителен анализ.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-23 Обществени сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - konstb@dir.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Целта на курса е студентите да придобият знания за функционирането организацията и архитектурата на най-разпространените обществени сгради за търговията, културата, спорта, транспорта. След завършването на курса са усвоени морфологията и композицията на библиотеки, училища, университети, културни домове, театри и музеи; административни и бизнес сгради, банки; автогари и летища; стадиони и спортни зали, за значението на тези сгради в оформлението на градските пространства: центрове, жилищни зони, зони за отдих и символовата или роля в градската идентичност.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-24 Сградостроителство ІІ

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: курсова задача

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство ІІ част “ съдържа:

Сглобяеми стени от ивични преградни панели – тежък бетон, лек бетон, гипсобетон и др.
Леки вътрешни преградни стени. Стационарни сглобяеми стени, изградени чрез послоен монтаж.
Преместваеми /мобилни/ преградни стени.
Дървени сглобяеми стени.
Елементи на сградата, свързани със стените. Комини – видове, вентилационни канали. Шахти и канали за вертикална комуникация. Асансьори.
Мазилки и облицовки. Бояджийски работи. Тапети.
Деформационни фуги.
Скелетна конструкция.
Скелетна конструкция от монолитен и сглобяем стоманобетон.
Скелетна конструкция от стомана.
Подове. Общи положения. Класификация. Изисквания. Дървени и метални подови конструкции.
Стоманобетонни подови конструкции:
а) монолитни;
б) сглобяемо – монолитни;
в) сглобяеми;
Балкони, лоджии, еркери и козирки.
Подови настилки – изисквания. Класификация.
Стълби – определение, елементи, изисквания. Класификация. Параметри и оразмеряване на стълбата. Дървени стълби.
Строителни изпълнения на двураменни стълби. Монолитни и сглобяеми стоманобетонни стълби. Ескалатори и рампи. Парапети – изисквания и материали.

Курсови задачи:
Курсова задача №1: Сглобяеми стени от панели. Съединения. Деформационни фуги при стени.
Курсова задача №2: Детайли на съединения при скелетни сгради.
Курсова задача №3: Монолитни и сглобяемо - монолитни подови конструкции.
Курсова задача №4: Сглобяеми подови конструкции от елементи, ивични панели и от големи панели.
Курсова задача №5: Монолитни и сглобяеми стоманобетонни стълби. Дървени стълби. Конструктивни решения и детайли.

Курсовият проект е на бунгало и в него е предвидено всеки студент по зададено задание и планировъчна схема да разработи самостоятелно основните елементи на сградата, като използва подходяща строителна система. Сградата трябва да бъде проектирана с дървена носеща конструкция.

Задължително се прилагат поне два детайла от характерни елементи на сградата, а когато е необходимо по преценка на водещия асистент, и технологичен детайл от строителната система на изпълнение на сградата, който детайл е в тясна връзка с архитектурното и конструктивно решение.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-25 Инженерна геология

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов - office@stiv88.com

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Инженерната геология изучава състава, строежа и свойствата на скалите и почвите от земната ко­ра, геоложките процеси, определящи условията за строителство и инженерно­геолож­ките явления, възникващи в земните пластове от въздействието на ве­че изгра­дените съоръжения. Дисциплината "Инженерна геология" изучава веществения състав на Земята (минерали и скали) и геоложките процеси (земетресения, съвременни вертикални и хоризонтални движения на земната кора, свлачища, срутища, сипеи, калнокаменни порои, ерозия, абразия, карст), които протичат в нея и оказват съществено влияние върху условията за строителство. Дават се основни геоложки познания, раз­вива се геоекологично мислене и правилно отношение към околната среда. Прави се инженерногеоложка характеристика на скалите и строителните почви и оценка на хидрогеоложките условия във връзка със строителството. Раз­глеждат се основните инженерногеоложки въпроси, които трябва да знаят строи­телните инженери, а също и регионално разпространение на различни скални и почвени комплекси.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-26 Пътно строителство

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Пътно строителство“ съдържа:

Общи технически изисквания за пътищата, класификация, трасировъчни и конструктивни елементи; Основни положения при проектиране на трасето на пътя в план, избор на радиусите на хоризонталните криви, изчисляване и практическото използване на преходни криви; Надлъжен профил на път, избор на радиусите на вертикалните криви, трасиране на същите и осигуряване на видимост; Уширение на настилката и преоформяне на същата при хоризонтални криви; Типове пътни платна, взаимодействие между пътя и превозните средства; Напречни профили на пътища; Конструктивни елементи на пътните настилки, земно легло, основа на настилката, видове пътни покрития; Асфалтови смеси и технология за изпълнение на асфалтобетонни настилки; Бетонни настилки.

Допълнително под форма на обучение „Работа с преподавател” – 15 часа, е предвидено разработване на частичен курсов проект – план на трасе на път (ситуация) и надлъжен профил.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обект от транспортната инфраструктура.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-27 Строителна физика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Димитър Атанасов Димитров - Dimitrov.d.a@mail.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Mеханични движения, кинематични характеристики и закони. Основни закони на динамиката на механичните движения. Физични полета: гравитационно, електрично, магнитно. Работа и енергия при действие на механични и други физични сили. Хармонични трептения, механични вълни, резонанс. Звук, шумове и вибрации. Основни закони на термодинамиката. Явления на пренос. Агрегатни състояния и фазови преходи на веществата. Основи на топлозащитата, геотермия, топлопритоци – вътрешни и външни. Въздухонепроницаемост на сградите. Акумулиране на топлина. Енергетичен баланс на сградата. Н-х диаграма за влажен въздух. Влага и защита от нея. Диаграма на Глазер. Защита от шум. Време на реверберация, коефициент на звукопоглъщане. Изолация от въздушен шум. Графичен метод за определяне на величината на звукоизолацията.. Термоелектрични явления. Квантова оптика.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-28 Строителни материали

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-29 Съпротивление на материалите

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Съпротивление на материалите“ съдържа:

Предмет, цел и задачи на дисциплината. Теоретичен  модел на деформируемо твърдо тяло. Работни хипотези. Дефиниции на разрезни усилия (р.у.) Метод на сечението за определяне на р.у. и чертане  на диаграмите им. Равнинна задача. Диференциални зависимости на Журавски . Проверки на диаграмите на р.у. Диаграми на р.у. и проверката им за пространствената задача. Инерционни моменти - дефиниции. Инерционни моменти при транслация на координатната система. Теореми на Щайнер. Главни централни инерционни оси и моменти. Инерционни моменти на някои прости геометрични фигури. Напрегнато състояние – дефиниции и обозначения. Тримерно напрегнато състояние. Основни теореми. Главни нормални напрежения и направления. Елипсоид на Ламе. Двумерно напрегнато състояние- аналитично и графично изследване (окръжност на Мор). Деформирано състояние. Дефиниции и обозначения.  Диференциални уравнения на Коши. Обобщен и прост закон на Хук. Коефициент на Поасон. Общ план за решаване на задачата на Съпротивление на материалите. Чист опън (натиск). Дефиниции. Напрегнато и деформирано състояние. Експериментално изследване. Допустими напрежения. Статически неопределими задачи при чист опън (натиск). Чисто усукване (ч.у.) на цилиндрични греди с кръгово и пръстеновидно напречно сечение. Статически определими и неопределими задачи. Ч.У. на греди с некръгово напречно сечение. Огъване; класификация – видове огъване. Чисто специално огъване – нормални напрежения. Формула на Навие. Специално огъване, комбинирано  със срязване. Формула на Журавски. Приложение на формулите на  Навие и Журавски за различни напречни сечения – съставени и валцовани. Главни нормални напрежения при специално огъване, комбинирано със срязване. Пълно оразмеряване. Общо огъване. Напрегнато състояние. Оразмеряване. Деформация при огъване. Метод на интегриране на диференциалното уравнение на еластичната линия. Дефиниции. Деформационна работа и потенциална енергия на деформацията. Теорема на Клапейрон. Интеграли на Максвел  - Мор. Теорема на Кастилияно. Правило на Верешчагин. Класически и съвременни теории за якост. Оразмеряване при огъване, комбинирано с опън (натиск). Определяне на ядрото на различни по форма напречни сечения.  Определяне на допустима сила. Определяне на ядрото на различни по форма напречни сечения.  Определяне на допустима сила. Изкълчване - дефиниции. Формула на Ойлер за критичната сила, основни случаи, граница на приложимост. Изкълчване над границата на пропорционалността. Оразмеряване – класически метод, ϕ - метод.

Курсовите задачи обхващат всички дялове и в тях е предвидено всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно изследването на напрегнататото и деформирано състояния на дадена конструкция или част от нея под въздействието на дадено външно натоварване.

В извънаудиторно време е предвидено решаване на курсовите задачи с продължителност 90 часа.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-0 УП-03: Сградостроителство ІІ

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

В извън аудиторно време през семестъра е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 2 х 6 часа, в два дни – посещение на обекти - посещение на заводи-производители- Винербергер, Кнауф и др. с транспорт на съответната фирма.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-30 АП І - Жилищни сгради

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. работа с преподавател, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Многовариантно проучване на някои основни елементи на голямата жилищна къща: кътове в дневната: кът почивка, кът камина, кът игрални, билярдна, бар, домашно кино, зимна градина, тераси, кухня и столова, места за хранене на открито, механа, винарна, складове и хладилни помещения към кухнята, вход и входно пространство в богатата къща, стая за бодигардове и шофьори, кабинети, гаражи и хоби помещения, фитнес, плувен басейн, сауна, джанкузи, спални, бани и бански помещения, будоари, детски тракт и детски спални, спални за гости,стаи за прислуга, помещения за градинар и много други.Съставяне на обща функционална схема по групи помещения на къщата. Анализ и решение на ситуирането на мястото за строеж.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-31 Архитектурни конструкции I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Обучението по дисциплината дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ дава на обучаемите  основни познания за проектирането на съвременните архитектурни конструкции, запознава студентите с най-новите постижения в тази област, с цел ефективната им реализация в строителната практика.

Формират се умения за самостоятелна работа при проектирането на архитектурни конструкции с отчитане на изискванията на съвременните строителни системи и на покривните конструкции над помещения с големи подпорни разстояния.
Насочва вниманието на студентите върху проблемите, свързани с опазването на околната среда в  непосредствена връзка със строителното производство.

В дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ са разгледани различните скелетни строителни системи, както и такива от особен характер по начин на изпълнение, като метода на многоточковия подемен монтаж или използване на обемни клетки, при строителството на сгради.
Разгледани са някои въпроси и на текстилната архитектура – пневматичните и тентовите конструкции.

Курсовият проект:
По зададена: планировъчна схема, преподавана строителна система на сгради с голямо подпорно разстояние да се проектират зални сгради с различно предназначение. Съдържанието на проекта включва: разпределение на приземен етаж, характерен разрез; план на покрива; две фасади; поне два характерени детайли.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-32 Архитектурни конструкции II част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Обучението по дисциплината дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ дава на обучаемите  основни познания за проектирането на съвременните архитектурни конструкции, запознава студентите с най-новите постижения в тази област, с цел ефективната им реализация в строителната практика.

Формират се умения за самостоятелна работа при проектирането на архитектурни конструкции с отчитане на изискванията на съвременните строителни системи и на покривните конструкции над помещения с големи подпорни разстояния.

Насочва вниманието на студентите върху проблемите, свързани с опазването на околната среда в  непосредствена връзка със строителното производство.

В дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ са разгледани различните скелетни строителни системи, както и такива от особен характер по начин на изпълнение, като метода на многоточковия подемен монтаж или използване на обемни клетки, при строителството на сгради.
Разгледани са някои въпроси и на текстилната архитектура – пневматичните и тентовите конструкции.

Курсовият проект:
По зададена: планировъчна схема, преподавана строителна система на сгради с голямо подпорно разстояние да се проектират зални сгради с различно предназначение. Съдържанието на проекта включва: разпределение на приземен етаж, характерен разрез; план на покрива; две фасади; поне два характерени детайли.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-33 Архитектурно компютърно проектиране

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната дисциплина "Архитектурно компютърно проектиране" запознава студентите с компютърните технологии, приложими в архитектурното проектиране. Основно внимание се обръща на концепцията за информационно моделиране на сгради (Building Information Modelling – BIM) и усвояване работата със софтуерен продукт, в които тази концепция е реализирана.

Студентите се запознават с основата на концепцията BIM - архитектурният проект като база данни, в която архитектурните елементи са групирани в категории, фамилии, типове и екземпляри. Научават се да създават елементите на сградата: стени, врати, прозорци, междуетажни плочи, окачени тавани, покриви, стълбища и рампи, парапети, терен и др.; да променят параметрите на тези елементи, съобразно конкретните изисквания за проекта; да създават и оформят изгледи като: етажни планове, фасади, сечения, триизмерни и фотореалистични изображения; да променят, както и да създават нови фамилии от елементи; да оформят печатна документация на проекта, съдържаща чертежи, спецификации, текст и изображения. По време на упражненията студентите се запознават с редица добри практики, за използване на най-високопроизводителни инструменти, налични в изучавания софтуер.

Курсовият проект е основно средство за проверка и оценка на знанията и практическите умения. Курсовият проект се изпълнява за ограничено време (2 учебни часа) по еднакво за всички студенти задание и върху него се поставя крайната оценка по дисциплината.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-34 История на средновековната архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Историята на архитектурата от този исторически период се разглежда в четири основни раздела:

Времето на прехода от античната към средновековната архитектура – Исторически предпоставки за явленията в Мала Азия и деятелността на Сирийско-Палестинската строителна школа при формирането на новите християнска храмова архитектура и манастироустройствени схеми,раннохристиянската архитектура в Източната и Западната Римски империи на Балканския полуостров,в Италия и Северна Африка. Храмове,манастири,дворци,обществени и жилищни сгради,съоръжения. Типологии,конструкции,архитектурни декорации.

Архитектура на средновековния византийски художествено-образен кръг –времето на новите идеи, чието начало се корени в деятелността на Армено-Грузинската строителна школа.Архитектурата от периода VІІ – ХІV век-Армения и Грузия,Византия,Първо и Второ българско царство,Влахия и Молдова,Сърбия,Русия.Нови явления в типологиите на храмовото строителство. Храмове,манастири,дворци,жилищни сгради. Типологии,конструкции,архитектурни декорации. Възникване на Живописния стил в архитектурата като български принос във византийската архитектура.

Архитектура на средновековния европейски католически архитектурно-образен кръг – период на европейската варваризация ,времето на монасите-архитекти,романиката и началото на формиране на народностните архитектурни школи в Европа,готиката-времето на европейските градове и техните майстори. Храмове,манастири,дворци жилищна архитектура.Периодизация,типологии,конструкции,архитектурно-художествен език,народностни характеристики на архитектурата на романиката и готиката.

Архитектура на средновековния ислямски свят - Средна Азия и Иран като извор на ислямския архитектурен език - Средна Азия,Персия,Афганистан.Арабският халифат и периода на синкретиката – малоазийският арабски свят и „арабският” Египет.Мавританската архитектура като европейски прочит на източната ислямска строителна култура – Испания на халифите и Магреба . Архитектура на ислямско-византийското проникване-Селджушкия султанат. Видове религиозни и утилитарни сгради и съоръжения,типологии конструкции,материали архитектурно – художествен език.

Курсова задача: Изработване на есе върху тема избрана самостоятелно от всеки студент по въпросите от изпитния конспект.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-35 Строителна механика І част

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Строителна механика Iва част е учебната дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения за изчисляване на разрезни усилия, намиране на линии на влияние за съответни величини и премествания в равнинни конструкции. В лекционния курс се изучават методите за изследване на статически определими системи.

В часовете за упражнения се решават подходящи примерни задачи и по този начин се илюстрира материалът, изложен в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещащите се проблеми чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи.

Знанията, придобити при изучаване на Строителна механика Iва част, са в основата на следните изучавани дисциплини: Строителна механика IIра част (неопределими системи), Стоманобетонни, Стоманени и Дървени конструкции.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсова задача №1 – еднодискова конструкция - разрезни усилия, породени от външен товар.
Курсова задача №2 – еднодискова конструкция - линии на влияние за опорни реакции и разрезни усилия.
Курсова задача №3 – триставна рамка - разрезни усилия, породени от външен товар.
Курсова задача №4 – герберова греда - разрезни усилия, породени от външен товар.
Курсова задача №5 – статически определима ферма - прътови усилия от външен товар.
Курсова задача №6 – статически определима ферма - линии на влияние за усилията в прътите.
Курсова задача №7 – изчисляване на премествания на системите от задачи № 1,3 и 4, породени от външен товар.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-29 Съпротивление на материалите

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-37 АП ІІ - Обществени сгради

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. работа с преподавател, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Въвежда студентите в практическото проектиране на обекти от обществен характер. Подготвя ги в владяване на съвкупността и взаимодействието при архитектурното проектиране на сграда с обществена функция, проектиране на сграда по точно задание и изисквания, принципите важността и взоимообвързаността на градоустройственото разполагане на сградата с проектирането на самата сграда.

Дава възможност на студентите самостоятелно да разсъждават изхождайки от предназначението на сградата, добре да подреждат мисловният си процес, самостоятелно да дават многовариантни идеи, самостоятелно да ги преценяват и самостоятелно да ги разработват.

Проектиране на  училища, университети, културни домове, театри и музеи; административни и бизнес сгради, банки; автогари и летища; стадиони и спортни зали, за значението на тези сгради в оформлението на градските пространства: центрове, жилищни зони, зони за отдих и символната им роля в градската идентичност.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-33 Архитектурни конструкции II част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Обучението по дисциплината дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ дава на обучаемите  основни познания за проектирането на съвременните архитектурни конструкции, запознава студентите с най-новите постижения в тази област, с цел ефективната им реализация в строителната практика.

Формират се умения за самостоятелна работа при проектирането на архитектурни конструкции с отчитане на изискванията на съвременните строителни системи и на покривните конструкции над помещения с големи подпорни разстояния.

Насочва вниманието на студентите върху проблемите, свързани с опазването на околната среда в  непосредствена връзка със строителното производство.

В дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ са разгледани различните скелетни строителни системи, както и такива от особен характер по начин на изпълнение, като метода на многоточковия подемен монтаж или използване на обемни клетки, при строителството на сгради.
Разгледани са някои въпроси и на текстилната архитектура – пневматичните и тентовите конструкции.

Курсовият проект:
По зададена: планировъчна схема, преподавана строителна система на сгради с голямо подпорно разстояние да се проектират зални сгради с различно предназначение. Съдържанието на проекта включва: разпределение на приземен етаж, характерен разрез; план на покрива; две фасади; поне два характерени детайли.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-38 История на архитектурата - XV - XVIII век

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - martatp@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Материята се разглежда по проблеми, които са специфични за различните стилове. Обръща се внимание на социалната среда, която определя характера на културата и архитектурата, на художествените критерии и композиционните похвати, типология, подход и пропорции на съответния период. Набляга се на връзката между природа и архитектура, както и на проблемите на жизнената среда.

Завършилите курса придобиват знания, умения и опит, които ги изграждат като професионалисти с широк поглед върху миналото на европейската култура и архитектура

Курсовият проект:
Темата на учебния проект: „Архитектура на Ренесанса в Италия.
Подтема №1: Развитие на фасадната композиция на ренесансовото палацо в Италия.
Подтема №2: Сградата с централен план- основен проблем на Ренесанса в Италия – израз на ново светоусещане.
Подтема №3: Образът на главната църковна фасада през Ренесанса в Италия.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-39 Териториално, селищно устройство и градоустройство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 2.5

Описание на курса:

Да въведе обучаемите в развитието на едропространствените решения от древността до днешни времена; особеностите на съвременното териториално устройство; факторите и предпоставките за устройство на територията; проблемите и тенденциите за развитие на териториалното устройство в България, видовете устройствени схеми и планове, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на устройствени схеми и планове.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-40 Земна механика и фундиране

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - HSZ@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 60 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 15 ч. работа с преподавател, 60 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 4.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-41 Сградни инсталации

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Дисциплината „Сградни инсталации“ запознава студентите с обхвата, съдържанието, последователността и изискванията към дейностите свързани с изпълнение на различните видове инженерни инсталации в сградите - електрически, ВиК, ОВК и другите видове инсталации. Основното ударение на курса е върху различните видове инсталационни мрежи, тяхното предназначение и техните съставни елементи включени в изграждането на сградите и съоръженията; основните технически, нормативни и конструктивни изисквания към различните видове инсталации, както и принципите за проектиране и оразмеряване на различните инженерни инсталации.

Курсовият проект е по индивидуално задание за всеки студент. Той се разработва самостоятелно и ритмично, въз основа на конкретните указания които се дават на уражненията. Неговите отделни части се предават и коригират по специален график от преподавателите – в аудиторните и в консултантските им часове. Накрая се извършва окончателно приемане, оценяване и защита на разработения курсов проект.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-42 Стоманени конструкции

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени конструкции “ съдържа:

Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Основни положение на метода по гранични състояния, съгласно ЕС. Носимоспособност на напречните сечения и на елементите на стоманените конструкции. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции. Колони – видове, конструиране и оразмеряване. Ферми– видове, конструиране и оразмеряване. Едноетажни рамкови конструкции - видове. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Едноетажни производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради – с и без кранове и при различна структура на конструктивните елементи.

Курсовият проект по Стоманени конструкции представлява проект на стоманената носеща конструкция на едноетажна производствена сграда, без мостови кранове и горно осветление. Колоните са пълностенни, а ригелът е фермов. Прави се композиционно решение на конструкцията – планове, разрези и погледи с развиване на системата за пространствено укрепване.

Оразмерявят се следните конструктивните елементи – столица от г.в. „П” – профил и покривна ферма.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-43 Стоманобетон

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-44 Строителна механика ІI част

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 15 ч. работа с преподавател, 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

“Строителна механика II ра част” е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения както за изчисляване на разрезните усилия, определяне линиите на влияние и намиране на премествания в статически неопределими равнинни конструкции, така и в областта на устойчивостта и строителната динамика на системите.

В лекционния курс се изучават методите за изчисление на гореспоменатите статически неопределими системи: силов метод, деформационен метод, смесен метод, комбиниран метод и метод на крайните елементи (МКЕ), устойчивостта и строителната динамика на системите.

В часовете за упражнения се решават подходящи примерни задачи и по този начин се илюстрира материалът, изложен в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещащите се проблеми в практиката чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи. Придобитите знания и умения се проверяват чрез две контролни работи и при диалог с асистиращия преподавател при заверката на курсовите задачи.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсови задачи №1 - 3 – рамка по силов метод - разрезни усилия, породени от:
Курсова задача №1 – външен товар.
Курсова задача №2 – температурно въздействие
Курсова задача №3 – поддаване на опорите
Курсова задача №4 – преместване от външен товар в статически неопределима система
Курсова задача №5 – статически неопределима ферма - прътови усилия от външен товар
Курсова задача №6 – рамка по деформационен метод - разрезни усилия от външен товар
Курсова задача №7 – непрекъсната греда - разрезни усилия
Курсова задача №8 – устойчивост на рамки по деформационен метод
Курсова задача №9 – динамика на системи с една и две степени на свобода – „d” – метод
Курсова задача №10 – изчисляване конструкция на земетръс

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-0 УП-04: История на архитектурата - XV - XVIII век

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 20 ч., 20 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическ подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-45 АП ІІІ -Териториално, селищно устройство и градоустр.

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. работа с преподавател, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Същност,обхват и задачи на градоустройството. Градоустройствена класификация, функционална типизация и основни структурни елементи на населените места. Проблематика и анализ на планирането на селищата, тенденции в развитието, зониране и техническа инфраструктура и инженерни мрежи. Градоустройствено проектиране – основни принципи при планирането на селищните територии, застрояване, улична мрежа, инженерни и технически мрежи, видове кръстовища, площади, пешеходни зони, паркинги и гаражи. Зониране на териториите на населените места – жилищни зони, централни зони и зони на общественото обслужване, производствени зони, зони за отдих и спорт, зелени площи и др. В течение на семестъра се разработват общ градоустройствен план на селището, Регулационен и застроителен план и детайл на централната част.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-46 История на балканската архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - martatp@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Архитектура на османското средновековие  - ранната османска архитектура –синкретика на арменските и гръцки строителни идеи със сирийските и ирано - средноазиятските. Включване на българските строители в османската строителна практика. Архитекти и архитектурни идеи. Формиране на новият тип джамии - Бурсенският. ”Света София” и джамиите на „Златният век” на османската архитектура, мимар Синан и неговите последователи. Османски обществени сгради и кюлиета, мензилханета.  Кервансараи, ханове, бани, безистени, часовникови кули, медресета, водоизточници, имарети, текета, мостове и акведукти. Крепостното строителство (ХІV-ХVІІ век). Типология, конструкции, декоративни системи. Рисуваната керамика като сградна декорация на османското средновековие. Мюсюлмански и християнски късносредновековни жилищни сгради от средновековните български земи. Основни схеми на жилищната архитектура от българските земи – амфиладна, верижна, кръстовидна. Православната храмова архитектура и манастироустройство на късното средновековие-българските земи, Гърция,Албания, Сърбия.

Европеизация на османската архитектура – Проникване на западноевропейската култура в столичната строителна практика. Лялели деври – времето на първоначалното смесване на европейски идеи с традиционните средновековни. Дворци и дворцови паркове. Османските изяви на европейските стилове - барок, ампир, класицизъм и еклектика. Арменски, гръцки и български архитекти и майстори. Пренасяне на трансформирани европейски  идеи от столицата към османските балкански провинции.

 Българското Възраждане и Поствъзраждане – Промени в типологията на християнското жилище от  около средата на ХVІІ век. Къщите-крепости от северните български земи и архонтикото от южните-новите богати жилищни сгради на ХVІІ -  ХVІІІ век. Жилищата на Зрялото възраждане, типология ,архитектурен образ, синтез на изкуствата. Развитие на функционалните схеми - анфиладна, верижна, кръстообразна, поява на салонната схема. Промени в типологията и архитектурния образ на възрожденската къща. Единство на типологичните и архитектурни характеристики във всички етнографски български райони. Православната храмова архитектура- нови типологии, конструкции и архитектурен образ. Българска възрожденска архитектурна школа. Български възрожденски неостилистики -   барок, ампир, неокласицизъм, неоренесанс, неоготика. Новите типове обществени сгради-училища, камбанарии, административни конаци (беледиета), беклемета. Промени в старите типове обществени сгради-ханове, маази, часовникови кули, водоизточници, мостове. Новости във фортификационното строителство. Български възрожденски строителни центрове и изявени архитектони и първомайстори, територии на тяхната деятелност на Балканския полуостров, Мала Азия и Северна Африка. Нещо за т.нар. „Балканска архитектура”.

Курсова задача:  Изработване на есе върху тема избрана самостоятелно от всеки студент по въпросите от изпитния конспект.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-47 Ландшафтна архитектура и озеленяване

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината”Ландшафтна архитектура и озеленяване ” съдържа : Историческо развитие на градинско-парковото изкуство и ландшафтната архитектура; Основни композиционни принципи при проектирането; Основни изисквания за устойчивост в ландшафтната архитектура; Видове озеленени площи и функционални параметри в номенклатурата на зелената система към ОУП; Характеристика на растителността като основен композиционен и строителен материал в ландшафтната архитектура; Етапност при изготвяне на инвестиционни проекти в ландшафтната архитектура и съставяне на ПСД.

Курсов проект: Курсовият проект е по ландшафтна архитектура и озеленяване и в него е предвидено всеки студент по техническо задание да разработи самостоятелно зелената система на селищно образувание от затворен тип.  Извършва се устройство на територията на селището по отношение на озеленените пространства и формиране на обществен обслужващ център с паркова територия за отдих и спорт. В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на територията на обекта, за който се изготвя курсовия проект.

Курсова задача: Изготвяне на презентация (есе) по проблемите на ландшафтната архитектура и озеленяването, по свободно избрана тема от конспекта на лекционния материал.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-48 Промишлени и аграрни сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Същност на индустриалната (промишлена) архитектура. Разположение на промишлените територии. Генерален план на промишленото предприятие. Производствени сгради и помещения (съдържание, функционално-планови схеми, пространствени структури, застрояване, ориентация и осветление, архитектурно-строителни решения, конструкции и архитектура). Комплексно обществено обслужване в производствените предприятия (класификационни характеристики, базисни,площни и териториални показатели). Санитарно-хигиенни звена в производствените сгради и помещения (класификации и решения по производствено-хигиенен признак, според обслужваната производствена структура, съдържание, функционална схема и местоположение). Столово хранене (видове кухни, звена и основни блокове, зали за хранене и анексии към тях). Аграрни сгради (основни тенденции при планирането на аграрните стопанства,  видове животновъдни ферми, складови сгради в селското стопанство).

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-49 Антисеизмично осигуряване на сградите

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с някои основни постановки на съвременната инженерна сеизмология за природата на земетресенията и с начините за определяне на ефектите от сеизмичните въздействия върху строителните конструкции. Разглежда се същността и приложението на спектралния метод  за анализ на реагирането на конструкции при сеизмични въздействия. Студентите придобиват познания за основните концепции и специфичните правила за конструктивно композиране с оглед благоприятно сеизмично поведение на сгради и инженерни съоръжения. Акцентира се върху специфични въпроси от Българските и Европейските норми, основни конструктивни подходи и правила за осигуряване на регулярност и дуктилност на конструкциите. Разглеждат се характерни примери от практиката и се прави критичен анализ на конструктивните решения. След успешно завършване на курса, студентите придобиват базисни познания и практически умения за проектиране на конструкции в сеизмични райони.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-50 Дървени и пластмасови конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Дървени и пластмасови конструкции“ съдържа:

Запознаване с основните видове дървени конструкции, използвани в строителството, структурата и особеностите на дървесината, защитата й от биологични повреди и пожар. Архитектурни, конструктивни и технологични решения при проектиране и изграждане на сгради от дървесина и материали на дървесна основа. Работа на дървесината при натоварване и якостно-деформационни характеристики на материалите. Изчисляване на елементите на ДК по метода за  Крайните гранични състояния (КГС) и Експлоатационни гранични състояния (ЕГС). Съединения и съединителни средства при ДК. Дървени покривни конструкции на жилищни сгради. Пространствено укрепване на равнинните ДК.

Изучаване на пластмасите като материал за строителни конструкции, техните предимства и недостатъци и области на приложение. Запознаване със съединения при пластмасовите конструкции. Характерни особености на пневматичните и тентовите конструкции.

Курсовият проект  се състои в разработване от всеки студент по индивидуално задание  на композиционното решение на едноетажна едноотворна складова сграда с дървена носеща конструкция от масивен иглолистен материал. Приемат се главните размери и се правят оразмеряване и съответните изчислителни проверки на основните елементи от конструкцията – покривна столица, лепена покривна греда с шперплатово стебло и колона като част от напречната рамка.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-42 Стоманени конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени конструкции “ съдържа:

Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Основни положение на метода по гранични състояния, съгласно ЕС. Носимоспособност на напречните сечения и на елементите на стоманените конструкции. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции. Колони – видове, конструиране и оразмеряване. Ферми– видове, конструиране и оразмеряване. Едноетажни рамкови конструкции - видове. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Едноетажни производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради – с и без кранове и при различна структура на конструктивните елементи.

Курсовият проект по Стоманени конструкции представлява проект на стоманената носеща конструкция на едноетажна производствена сграда, без мостови кранове и горно осветление. Колоните са пълностенни, а ригелът е фермов. Прави се композиционно решение на конструкцията – планове, разрези и погледи с развиване на системата за пространствено укрепване.

Оразмерявят се следните конструктивните елементи – столица от г.в. „П” – профил и покривна ферма.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-43 Стоманобетон

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Пламена Миткова Балева-Йосифова - baleva_josifova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-51 Стоманобетонни конструкции

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени конструкции “ съдържа:

Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Основни положение на метода по гранични състояния, съгласно ЕС. Носимоспособност на напречните сечения и на елементите на стоманените конструкции. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции. Колони – видове, конструиране и оразмеряване. Ферми– видове, конструиране и оразмеряване. Едноетажни рамкови конструкции - видове. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Едноетажни производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради – с и без кранове и при различна структура на конструктивните елементи.

Курсовият проект по Стоманени конструкции представлява проект на стоманената носеща конструкция на едноетажна производствена сграда, без мостови кранове и горно осветление. Колоните са пълностенни, а ригелът е фермов. Прави се композиционно решение на конструкцията – планове, разрези и погледи с развиване на системата за пространствено укрепване.

Оразмерявят се следните конструктивните елементи – столица от г.в. „П” – профил и покривна ферма.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-52 Технология на стротелните процеси

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Технология на строителните процеси“ съдържа:

Основни понятия и принципи в технологията на строителното производство (ТСП). Проектиране на ТСП. Технологически схеми и карти. Видове транспорт. Временни пътища. Комплектация и контейнеризация на товарите. Транспортни и товаро-разтоварни работи. Графици на движение и брой на транспортните средства. Технологична характеристика на земните работи. Строително-технологични свойства на почвите. Разкъртване на почвите. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Извършване на земни работи с багери, скрепери, булдозери и автогрейдери. Насипване и уплътняване на почви. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за стени, колони, плочи и плочогреди. Рамкови и гредови кофражи – устройство и приложение. Строителни и кофражни скелета – класификация, устройство, натоварване и приложение. Едроразмерни равнинни и пространствени кофражи за стени и плочи. Катерещ се кофраж. Видове армировка и армировъчни изделия. Монтаж на армировката в кофража. Бетониране и уплътняване на конструкции. Монолитно бетониране и бетониране с работни фуги. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване чрез химически добавки. Монтаж на строителни конструкции – структура на процеса. Транспортиране и складиране на сглобяемите строителни конструкции. Подбор и приложение на монтажните кранове.

Курсова задача №1 „Земни работи”: Всеки студент, по индивидуално задание самостоятелно определя по изучен метод обема на земните работи. Прави баланс и разпределение на същите. Избира и предлага комплекти от машини и технологически схеми за извършване на земни работи.

Курсова задача №2 „Стоманобетонни работи”: Всеки студент, по индивидуално задание самостоятелно избира ефективен вид кофраж. Определя натоварването и оразмерява основни кофражни конструкции. Конструира и графично представя основни елементи на кофражните форми и скелета. Определя срокове за декофриране. Избира ефективни кофражни комплекти.

Курсова задача №3 „Монтажни работи”: Всеки студент, по индивидуално задание самостоятелно извършва конструктивно-технологичен анализ на сглобяемата сграда (съоръжение). Определя монтажните параметри на сглобяемите елементи. Избира монтажни кранове по графоаналитичен метод. Съставя схема за складиране на елементите. Определя и графично представя, монтажните позиции и ходове на крана.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-0 УП-05: История на балканската архитектура

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-0 УП-06: Градоустройство

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 20 ч., 20 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-53 УП-07: Професионален опит

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 80 ч., 80 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: зачита се

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-54 АП ІV - Промишлени и аграрни сгради

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. работа с преподавател, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Същност на индустриалната (промишлена) архитектура. Разположение на промишлените територии. Генерален план на промишленото предприятие. Производствени сгради и помещения (съдържание, функционално-планови схеми, пространствени структури, застрояване, ориентация и осветление, архитектурно-строителни решения, конструкции и архитектура). Комплексно обществено обслужване в производствените предприятия (класификационни характеристики, базисни,площни и териториални показатели). Санитарно-хигиенни звена в производствените сгради и помещения (класификации и решения по производствено-хигиенен признак, според обслужваната производствена структура, съдържание, функционална схема и местоположение). Столово хранене (видове кухни, звена и основни блокове, зали за хранене и анексии към тях). Аграрни сгради (основни тенденции при планирането на аграрните стопанства,  видове животновъдни ферми, складови сгради в селското стопанство.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-55 Интериор и дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. работа с преподавател, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Предметът разглежда съвременното развитие на интериора в жилищната и обществената сграда и проявлението на дизайна в различни предмети, които служат на човека в неговото ежедневие.

Запознаване с  изискванията и  задачата която ще се разработва, най-важните принципи и етапи на интериорното проектиране. Многовариантни проучвания на -  вход и входно пространство. Предложения за цялостно колоритно решение на интериора. Анализ на предложенията Обсъждане на резултатите от търсене на конкретно мебелиране на интериора, както като цвят, така и като вид мебел. Фамилия мебели. Осветителни тела. Развиване и детайлизиране на проектното решение. Изготвяне на характерни детайли за предложения интериор.

Изработване на проект на дизайнерска мебел и анализ на заобикалящата ни сграда и мястото на дизайна в нея.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-56 Икономика на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - sotir_iliev@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

В програмата са застъпени някои основни проблеми от микроикономиката, както и традиционно важните за строителния инженер теми от икономиката на строителното предприятие като активи на предприятието, ценообразуване, данъчна политика, отчетност и финансов анализ.

Курсови задачи:
Курсова задача №1 – Олихвяване, дисконтиране, нетна настояща стойност
Курсова задача №2 – Показатели за финансовото състояние на фирмата
Курсова задача №3 – Ефективност на производствено-стопанската дейност на фирмата
Курсова задача №4 – Амортизация на дълготрайни активи

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-57 Мостове

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Димо Марков Кисов - dkisov@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Мостове“ съдържа:

Мостово строителство – предназначение и особености. Класификации на мостове по различни признаци. Основни и допълнителни елементи на мостово съоръжение. Основни данни за проектиране и строителство на мостове. Конструктивно оформяне на монолитни и сглобяеми мостови  конструкции. Пътна настилка, хидроизолация, отводняване на мостове, тротоарни блокове, парапети, предпазни огради,  преходни конструкции, лагери, стави,  и дилатационни фуги – предназначение, видове, изисквания. Съвременни технологии за изграждане на мостове. Пространствена работа на гредови връхни конструкция – конструктивен анализ. Въздействия при проектирането на мостове по БДС – EN – 1991-2. Носеща способност по нормални и наклонени сечения – проверка крайни гранични състояния. Ограничаване на напрежения, пукнатини и преместванията – проверки по експлоатационни гранични състояния. Конструиране и принципи на армиране на мостови елементи от обикновен стоманобетон. Предварително напрягане на стоманобетонни елементи – същност, видове, особености на изпълнението и конструктивния анализ. Експлоатация, ремонт и усилване на мостови конструкции.

Курсовият проект е свързан с проектиране на стоманобетонни пътни мостове и в него е предвидено всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно композиционно решение на стоманобетонен пътен мост включващо избор на конструктивна форма, технология за изпълнение, статическа схема, материал и размери на всички основните елементи на конструкцията. Изучаване на постоянните и променливите въздействия по смисъла на БДС – EN – 1991-2 прилагани при пътни мостове. Конструктивен анализ на мостова плоча и главна греда като елементи от гредоскара. Оразмеряване по крайни гранични и експлоатационни състояния на двуетапно изпълнени греди. Конструиране на мостови плочи и греди от обикновен стоманобетон.

В извън аудиторно време с продължителност 15 часа е предвидена работа с преподавател. Съдържанието на работата е допълване на обяснения за изготвяне на курсов проект.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-58 Организация на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Организация на строителството“ съдържа:

Същност и основни елементи на инвестиционния процес, нормативни документи, участници, видове строежи. Основи на техническото нормиране и методите за изследване на разхода на работно време; обработване на хронометражни редове и определяне на окончателната средна аритметична величина на реда; оразмеряване на разходите на ресурси; определяне на разходите на труд (норма време и норма изработка); методите за формиране на цените в строителството и организацията на заплащането на труда. Разглеждат се основните организационни методи; основи на поточния метод – ритмични, кратноритмични и неритмични потоци; оразмеряване на специализиран ритмичен, кратноритмичен и неритмичен поток по аналитичен метод и графичен, с помощта на циклограми. Въз основа на усвоените знания до момента се изучават основните форми на календарно планиране – линейни календарни планове и мрежови графици; алгоритъм за построяване на календарни планове, необходимо входяща информация; изчисляване на трудоемкост, оразмеряване на минимален състав на звеното, оразмеряване на разхода на машинно време; определяне на продължителността на отделните СМР; разработване на Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, оптимизиране. Модели на календарно планиране с помощта на мрежовите графици – СРМ, ПЕРТ, изисквания и методика за построяване на мрежови модели, ориентирани на събития и работи; определяне на параметрите на работите и събитията в мрежовия график; оптимизиране на графика. Форми на контрол за разхода на ресурси по време на строителството. Строителни ситуационни планове (ССП) – предназначение, обхват, нормативни изисквания; видове ССП, основни елементи на ССП и временното строителство; оразмеряване и разполагане на основните елементи на временното строителство на строителната площадка: План за безопасност и здраве.

Курсовият проект предвижда всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно календарен график и строителен ситуационен план въз основа на разработени от студента количествено - стойностни сметки, изчисления и оразмерявания.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-51 Стоманобетонни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - slavchev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-59 Строително законодателство

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината "Строително законодателство" съдържа:

Вещно право; Право на собственост и начин на придобиване; Основни видове документи и тяхното вписване; Административно право-издаване,обжалване, влизане в сила и изпълнение на административни актове; Административен контрол по устройство на територията и строителството; Административни действия във връзка с незаконното строителство; Правно регулиране на отношенията в строителството; Закон за устройство на територията и подзаконови актове към него; Предназначение на териториите и поземлените имоти; Общи условия към устройството на териториите; Инвестиционно проучване, проектиране и строителство; Участници в строителството; Видове застрояване и параметри на застрояване; Правила и норми за разполагане на сградите на  основното застрояване; Изисквания към строежите; Застраховане в проектирането и строителството. Строителен надзор и строителна забрана; Завършване на строителството и разрешение за ползване; Суперфиция и тупик; Актове и протоколи по време на строителството.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-60 Технология на довършителните работи

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - l.hrischev@abv.bg
доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - george311249@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Технология на довършителните работи“ съдържа:

Характерни особености и технологична последователност при довършителните работи; Изпълнение на външни и вътрешни мазилки; Изпълнение на подови настилки – монолитни (шлайфани бетонни настилки, подови замазки, саморазливни настилки)  и монтажни (керамични, дървени, ламиниран паркет); Изпълнение на хидроизолационни работи откритите и закритите части на сгради и съоръжения- хидроизолации от огъваеми битумни мушами, битумни керемиди (шиндли), цимент-полимерни и полимерни течни състави; Изпълнение на интегрирани топлоизолационни комбинирани системи. Технология на топлоизолиране на подове, сутереренни стени и покриви; Технология за монтаж чрез закрепване на дюбели и анкери; Технология за монтажа на дървена, алуминиева и пластмасова дограма.; Технология за изпълнение на  шпакловки, бояджийски и тапетни работи; Сухо строителство - изпълнение на стени, тавани, сухи мазилки и подове; Материали, машини и инструменти, изисквания и технологична последователност при изпълнението на видовете довършителни работи в строителството; Контрол на качеството, измерване и приемане.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на на строителни обекти и запознаване с технологичните правила за изпълнение на довършителни работи.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-61 Факултативна дисциплина

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-62 Обследване и изпитване на строителни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - slavchev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Обследване и изпитване на строителните конструкции“ съдържа:

Цели, задачи, видове, етапи и съдържание на обследването на строителни конструкции и елементите им. Дедектиране и регистриране на основни видове повреди и дефекти на строителни конструкции от различни материали. Статично изпитване на строителните конструкции – цели, задачи, видове, етапи, подготвителни работи, начини за натоварване, измерване, статистическа обработка и анализ на резултати. Измервателни средства за измерване на физични и механични характеристики на строителните конструкции и за безразрушителен контрол - класификации, изисквания, избор, монтаж, експлоатация, снемане на отчети и поддръжка. Опитно определяне на напрегнатото и деформирано състояние на елементите на строителните конструкции при динамични изпитвания – цели, задачи, натоварвания, измервани величини, основни видове виброграми.

Протоколи от семинарни упражнения се разработват индивидуално от всеки студент и включват технически схеми, описание на монтаж, работа, снемане на отчети и обработка на резултати на измервателни средства и уреди за измерване на физични и механични величини при обследване и изпитване на строителни конструкции.

Протоколи от лабораторни упражнения се разработват индивидуална от всеки студент. Включват определяне на: вероятна якост на бетона в съществуващи стоманобетонни конструкции с безразрушителни методи;  разрезни усилия по експериментален път, траектория и големина на главни напрежения в подробни точки на греда с експериментални методи.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-63 Строителен мениджмънт

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината "Строителен мениджмънт" съдържа:
Строителен мениджмънт - същност, основни принципи на управлението; Системен подход при изучаване на строителната фирма като производствена система; Мениджърите и средата, в която те действат. Вътрешна и външна за строителната фирма среда. Нива на управление; Основни функции на мениджмънта. Принципи на мениджмънта; Вземане на управленски решения- етапи на процеса. Методи за вземане на решение. Оценка на решението; Функции на управление. Функция "планиране"; Стратегическо управление и стратегическо планиране . Стратегии на фирмата. Избор и реализация на стратегията; Стратегии за проникване на пазара, за разработване на пазара и стратегии за разработване на нови продукти; Функция "организиране". Организационни структури - видове. Принципи за проектиране; Функция "контрол". Видове контрол. Методи за контрол; Оперативно и ситуационно управление. Договориране в строителството; Управление на трудовите ресурси; Маркетинг и маркетингови проучвания; Стокова и ценова политика на фирмата.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-65 УП-08: Предпроектни проучвания

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 80 ч., 80 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 11

Описание на курса:

За провеждане и отчитане на предпроектни проучвания всеки дипломант задължително извършва проучване на постиженията на архитектурната и инженерно-строителната теория и практика в областта на темата на дипломния си проект и представя илюстрирана справка, оформена в албум формат A3 между 5 и 10 стр. Освен това представя предпроектните и обемно-устройствени проучвания на дипломния си проект в ескизен вид.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-11 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията: зачита се

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-66 Дипломна работа

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 320 ч., 15 ч. работа с преподавател, 305 ч. самостоятелна работа

KП2: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 10

-

Избираеми дисциплини - 2014

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-И.1 Кофражни системи и скелета

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Лекционният курс запознава със законово-нормативната база, свързана с видовете културно наследство и с движимите културни ценности в частност, както и конкретно с видовете изкуства в архитектурната среда като стенописи, мозайки, скулптура, архитектурният детайл като вид изкуство, резба, дървопластика и др. Същите са разгледани в хронологичен аспект, в исторически контекст и във връзка с особеностите на храмовата и гражданската архитектура по българските земи от античността до Третата българска държава (средата на ХХ в.). В курса са включени и методите за атрибуиране на художествените произведения, ескпонирането и опазването им в архитектурната среда, както и проблемите на съхраняването и опазването им в музейна среда. Прилагат се диахронни и синхронни сравнителни анализи. Като резултат студентите познават движимото културно наследство, което е в пряка връзка с архитектурата и усвояват възможността да се ориентират за ситуирането му в общоевропейски контекст.

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-И.2 Зидани конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев - gdg@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 1

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-И.3 Комбинирани конструкции

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - partov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 1

 

1214 0.904

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...