en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ВАЛЕНТИНА ПЕНЕВА ВЪРБАНОВА

Лични данни

Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Телефон/ факс

0893/461515, 9881459

e-mail

valentina.varbanova@abv.bg

Образование

1980-1984

редовен аспирант, Германия, Ваймар, Баухауз Университет, Катедра „Теория и история на архитектурата”

Научна специалност

„Опазване на недвижимо архитектурно наследство”

Степен

доктор

1970-1976

Русия, Санкт Петербург, Университет по архитектура и строителство (б.ЛИСИ)

Специалност

„Архитектура”

Степен

магистър

Професионална реализация

1976- 1998

Национален институт за паметници на културата, София, проектант в Дирекция „Проектиране” и проучвател в Дирекция „Изучаване и регистрация”

  1986-1987

Главпроект, Дирекция „Научни изследвания”

1998- 2009

ОП „Стара София” със Софийски исторически музей, главен експерт за недвижими паметници на културата

2006- 2009

ВСУ „Любен Каравелов”, София, Архитектурен факултет, катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, хоноруван преподавател

2009 – до сега

Редовен доцент в ВСУ „Любен Каравелов”, София, Архитектурен факултет, катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Научни интереси

Теория и история на архитектурата, опазване и реставрация на паметници на културата, методология на реставрацията, юридическа защита на паметници на културата, диалог „старо-ново” в историческа среда.

Членство в професионални организации

САБ, секция „Архитектурно наследство”, КАБ, Съюз на учените в България, Секция „История”, БНК/ИКОМОС, ДО.СО.МО.МО international

Водени лекционни курсове

„Въведение в архитектурата”, „Опазване на недвижимо архитектурно наследство”, „Теория на архитектурата”, „Въведение в опазването на недвижимо архитектурно наследство” , „Методика на изучаване на недвижимо архитектурно наследство”, „Методика на реставрация на недвижимо архитектурно наследство”.

Учебни пособия

Под печат учебник по „Въведение в архитектурата”, Терминологичен речник на архитектурните понятия (ниво Въведение), Лекции по всички изброени горе дисциплини, с презентация PPF.

Публикации

“Археологическо наследство и градоустройствено планиране” – в сп. “Наука” бр. 2/2009под печат

”Поглед към наследството на София,- В сборник “София и нейното културно-историческо наследство, стр. 6-9, изд. “Итус 98”, София 2008

„Реставрация, консервация и експониране на къща на Димитър Георгиади”, в сп. Паметници, реставрация и музеи”, брой 1-2/2008, стр. 58-65

„Закон за културното наследство – европейски реалносни и български неволи”, в в сп. Паметници, реставрация и музеи”, брой 1-2/2008, стр. 85-91

“Археологическо наследство на София и урбанизирана градска среда” - В сборник “София и нейното културно-историческо наследство, стр. 23-27, изд. “Итус 98”, София 2008

“Географски информационни системи и недвижими паметници на културата” - В сборник “София и нейното културно-историческо наследство, стр. 216-220, изд. “Итус 98”, София 2008

“Къщата на Димитър Георгиади в Пловдив” – в Сборник “Българо-Японски проект за реставрация на къщи в “Старинен Пловдив” – издание на ИКОМОС – под печат

сп. “Архитектура” – “Когато всички говорят за паметниците на културата” – бр. 1/2007

“Сложният казус с комплекс България на бул. “Цар Освободител в София” - в. “Арх и Арт борса”, 16-22, ноември, 2007,

“Нарушения на нормативната уредба по повод комплекс България” - В “Арх и Арт борса”, 6-13 декември, 2007,

“Модерна информационна система за паметници на културата в София” – В “Арх и арх борса”, бр. 15, 12-19 април 2007

сп. “Строителство &имоти” , бр. 2, 9-15 януари 2006 г., стр.36 – “Географски информационни системи и недвижими паметници на културата”януари 2006 г – съавторство с инж. С. Димитрова, Б. Багалева,

“Паметниците на културата не са обикновени недвижими имоти” - В сп. “Индекс имоти”, бр. 1, февруари 2005 г.

“Градът и паметниците на културата - неравенства и единство в съвременните условия” – В сборник “Град и неравенства – от локалното към глобалното”, стр. 102, изд. “HURA” , София, 2005 г. ,

и др.

 

 

492 0.277

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...