en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Благовеста Иванова Иванова–Цоцова

доц. д-р

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
вторник 13:00-15:00 ч.


Телефон:
Имейл: bg_fineart@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Българското изкуство в контекста на европейското - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Исторически контекст в архитектурата, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
История на архитектурата на древността и античността, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на архитектурата на древността и античността, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на изкуството, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на изкуството І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на изкуството ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на средновековната аритектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на средновековната архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Музеят – завръщане от бъдещето - избираема, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория и история на дизайна , 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Художествени съставки на недвижимото културно наследство, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Художествени съставки на недвижимото културно наследство - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
---
История на изкуството, 1 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения

Образование

1978 – 1983

Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”

Научна специалност

05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства

Степен

Доктор, 1996 - Институт за изкуствознание – БАН

Специалност

История и теория на изкуството и архитектурата

Степен

Магистър

Професионална реализация

2007

Доцент

2007

Член на редакционния съвет на списание „Наука”, орган на СУБ

2005 – 2006

Хоноруван преподавател по история на изкуството ВСУ

2013 – 2015

 

 

1995 – 2013

 

Главен уредник на отдел Ново българско изкуство в Национален музей на българското изобразително изкуство (Национална художествена галерия)

Уредник в отдел „Ново българско изкуство”, раздел „Българско възраждане”

1983 - 1994

уредник в „Графичен кабинет” в НМБИИ

Научни интереси

Изкуство на Българското възраждане, портретът през Българското възраждане, сравнителни изследвания – Източна и Централна Европа през ХVІ–ХІХ в., българско културно наследство в Цариград, музеология, синтез между архитектурата и изкуствата, опазване на културното наследство.

В дисертационния труд е направен съвременен прочит и ново структуриране на много изследваната през ХХ в. художествена форма, каквато е портретният жанр в църковната среда при прехода от Средновековие към Възраждане в българското изкуство. В постдокторската специализация за пръв път този жанр е ситуиран като стадиално явление в сходни художествени системи (изкуството в страните на Балканите и Източна Европа) в аналогичен момент на преход, но в по-ранен хронологически период, което е отразено в редица публикации в България и в чужбина. По-късно е направено и задълбочено монографично, придружено с каталог проучване на кавалетния портрет - следващата стадиална форма в развитието на портретния жанр в епохата на Българското възраждане в условията на рецепиране и изграждане на нови форми в изкуството. Разгледани са неговите нови характеристики и са установени устойчивите във времето особености като типологична и семантична връзка с портрета в църковното пространство.

Изследванията в областта на историята на архитектурата са насочени към периода средата – края на ХІХ в. и по-специално на изграждането на българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул. За целта са извършени задълбочени теренни и архивни изследвания, които са отразени в съответните публикации. Построената в края на ХІХ в. църква „Св. Стефан“ е разгледана в контекста на подобни християнски храмове, изградени от сглобяеми стоманени конструкции през втората половина на ХІХ в.

В областта на музеологията е работено върху критичния анализ в областта на развитието на съвременните водещи музеи в новата концепция за периода и на действащата законово-нормативна уредба от 90-те г. на ХХ в.

Преподаваните учебни дисциплини насочват към синтеза на архитектурата и изкуствата, и опазването на художествените произведения в тях. Този принцип е следван в учебника по история на изкуството за студенти по архитектура. Същият е разработен на базата на десет годишен преподавателски опит и с оглед проблемните моменти на студентите от гледна точка на възприемането и възпроизвеждането на историческия контекст и художествения материал.

Ключови думи: изкуство на Българското възраждане, български старини в Цариград, музеология, сравнителни изследвания – Източна и Централна Европа през ХVІ–ХІХ в., история на архитектурата, синтез между архитектурата и изобразителните изкуства

Членство в професионални организации

Член на Съюза на учените в България от 1998 г. и научен секретар на секция „История” при СУБ.

Член на българската секция на AICA (Association internationale des critiques d’art).

Член на Съюза на българските художници, секция „Критика”.

Член на управителния съвет на жените-съветнички и на управителния съвет на изследователите в Американския биографичен институт.

 

Учебни пособия

Web базирани курсове по История на изкуството, История на архитектурата на древността и античността, История на средновековната архитектура, Художествени съставки на недвижимото културно наследство, Исторически контекст в архитектурата,

учебници по История на изкуството, т. 1, 2015, История на изкуството, т. 2, 2017.

Публикации

Автор на над 100 публикации, от които: 32 публикации са в реферирани и рецензирани издания и 13 от цитиранията на автора са в реферирани и рецензирани издания.

„Пълен списък на научните трудове"

„Списък със забелязаните цитирания на научни трудове“

Научни журита

Рецензии - 1; становища – 2; журита - 3

Консултант на докторанти

3

Специализации

Централен европейски университет – Прага, Будапеща – 1997-1999

Експертна дейност

Експерт по чл. 96 на ЗКН

Член на комисията по изкуства в Националната агенция за професионално образование и обучение

Вещо лице по съдебно-изкуствоведски експертизи в СГС

Публични изяви

Предаване по БНР Как опазваме храмовете в Софийска епархия? 4.01.2018 г.

Предаване по БНР Ремонтираният български храм „Св. Стефан“ в Истанбул ще бъде официално открит на Ивановден 5.01.2018 г.

Участие в предаване по БНТ "Тържествено откриване на обновения храм "Св. Стефан" в Истанбул" (около 28-та минута) 7.01.2018 г.

БНТ: Неизвестни факти за Желязната църква в Истанбул

БНР: Неизвестното за строителството на Желязната църква" 7.04.2018 г.

Предавания "Книги завинаги" от 27.11.2018 г. по радио "Алма матер", минута 16-20.

Участие в предаване "Вяра и общество" по БНТ "Българския архитектурен комплекс на Златния рог" 12.11.2018 г.

Представяне на книгата "Българския архитектурен комплекс на Златния рог" 28.11.2018 г.

Интервю за БНР 28.11.2018 г.

 

 

526 0.168

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...