Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректор и заместник-ректори Комисия по етика и академично единство Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Академичен съвет

Академичният съвет е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност. В неговия състав по право влиза Ректорът, който е председател на съвета и се избират представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в училището, на студентите, докторантите и служителите, като не по-малко от три четвърти от членовете му са хабилитирани лица.

Орган за вътрешен контрол върху дейността на ВСУ “Л. Каравелов” е Контролният съвет. Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи, изготвя становище по проекта на бюджет на ВСУ и неговото изпълнение и се отчита за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно.

Състав на Академичния съвет

staff_group_3_info

Председател на Академичния съвет и Ректор

1 проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - 80 29 158, erbe@abv.bg

А. Хабилитирани преподаватели

2 проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов - 80 29 141, office@stiv88.com

3 доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - 80 29 158, alexivanova@yahoo.com

4 доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - 80 29 138, anita_handruleva@abv.bg

5 доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова bg_fineart@abv.bg

6 доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - 80 29 168, bobimancheva@abv.bg

7 доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов - 80 29 169, bobdaal@abv.bg

8 доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - 80 29 125, vanyog@vsu.bg

9 доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов - 80 29 142, vensy.stoyanov@vsu.bg

10 доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - 80 29 181, venci_sto@abv.bg

11 доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - 80 29 043, vkantchev@yahoo.com

12 доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - 80 29 169, slavchev@vsu.bg

13 доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - 80 29 124, yuliya_ilieva@vsu.bg

14 доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - 80 29 172, dvlasarev@abv.bg

15 доц. д-р инж. Димо Марков Кисов - 80 29 154, dkisov@abv.bg

16 проф. худ. Иван Димитров Праматаров 81 29 253

17 доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - 80 29 164, georgiev.todor.d@gmail.com

18 доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - 80 29 141, HSZ@abv.bg

Б. Нехабилитирани преподаватели

19 ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - 80 29 134, emiarh@abv.bg

20 гл. ас. д-р инж. Пламена Миткова Балева-Йосифова baleva_josifova@abv.bg

В. Студенти и докторанти

21 Александър Ангелов Райчовски

22 Мартина Алексиева

23 Хасан Мустафов Хасанов

24 Гергана Петрова Петрове

Г. Административен персонал

25 Васка Кирилова Николова - 80 29 150, fcont@vsu.bg

 

 

453 0.390

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...