Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Процедура за зачисляване на докторанти на самостоятелна подготовка

 във ВСУ „Л. Каравелов” – София

 1. Кандидатът за докторант на самостоятелна подготовка подава в деловодството на ВСУ следните документи:
   

  1. Заявление до Ректора за разработване на дисертация;

  2. Диплома за висше образование, степен „магистър” и нотариално заверено копие от нея или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина;

  3. Автобиография;

  4. Проект на дисертационен труд (в писмен вид), включващ най-малко 50 % от очаквания краен обем;

  5. Списък на публикациите и техни цитирания (ако има такива).
    

 2. Кандидат-докторантът получава информация, че неговите документи са разгледани от комисия. В имейла/писмото се посочва дали документите са насочени за оценяване на подадения проекта за дисертационен труд или е необходимо тяхното допълване или прецизиране.
   

 3. Кандидат-докторантът докладва извършеното по дисертацията пред разширен катедрен съвет. Презентацията се изготвя по преценка на самия кандидат-докторант. Ако кандидат-докторантът е от чужбина докладването може да е чрез видеоконферентна връзка. Кандидат-докторантът може да участва в предлагането на негов научен консултант.
   

 4. Кандидат-докторантът и предложения негов научен консултант изготвят индивидуален учебен план, който се предава на Ръководителя на катедрата.
   

 5. Кандидат-докторантът получава информация, че неговия проект за дисертация е одобрен от Факултетен съвет. Ако катедреният съвет не одобри индивидуалния учебен план докторантът ще трябва да разработи нов план с друг предложен от катедрата научен консултант.
   

 6. Кандидат-докторантът получава предложение за подписване на договор за обучение във ВСУ, което включва подписани от ректора на ВСУ проект за договор и индивидуален учебен план.
   

 

345 0.114

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...