en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Задължителни дисциплини

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: СССВ00 Подготвителен курс по математика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: без оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

Анотация:
Дисциплината има за цел да намали различията в подготовката по математика на новоприетите студенти  и да ги подготви за  по-успешно усвояване на преподавания материал по математика и специалните дисциплини.
В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Учебни цели:
Студентите да възстановят и повишат  математическите знания и умения, които са им преподавани в средното училище.
Да се развие логическото мислене и способността на студентите да се справят успешно с нови проблеми с неизвестни решения, каквито ще възникват в бъдещата им професионална дейност..

Изисквания за заверяване на семестъра:
Студентите получават подпис по предмета и правото да се явят на първата обявена дата, ако

 1. са посещавали поне 2/3 от занятията;
 2. предали са решенията на задачите за самостоятелна работа.

Проверка на знанията и оценяване:
Изисква се да предадат решенията на задачите за самостоятелна работа.

Връзка с други дисциплини:
Дисциплината има подготвителна функция.

 

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-1 Линейна алгебра и аналитична геометрия

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Линейна алгебра и Аналитична геометрия, Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини в специалността. Учебната програма на дисциплината „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ включва следните теми:

Комплексни числа и полиноми. Детерминанти и матрици. Пространство на свободните вектори, линейни пространства, базис, координатни системи. Системи линейни уравнения и матрични уравнения. Собствени стойности и собствени вектори на матрица. Прави в равнината, равнини и прави в пространството, взаимно положение. Скаларно и векторно произведение и приложението им. Криви и повърхнини от втора степен, канонизация.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-2 Математически анализ - I част

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Математически анализ на функции на една променлива,  Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини в специалността.

Учебната програма на дисциплината „Математически анализ І част “ включва следните теми:
Граници, непрекъснатост. Производни и диференциали на функции. Основни теореми на диференциалното смятане. Общо изследване на функции, ексремуми. Неопределен интеграл и определен интеграл, методи за интегриране. Несобствени интеграли. Приложения на определените интеграли. Безкрайни редове. Степенни редове, развитие на функция в степенен ред.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-3 Инженерна геология и хидрогеология

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов - office@stiv88.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Инженерната геология изучава състава, строежа и свойствата на скалите и почвите от земната ко­ра, геоложките процеси, определящи условията за строителство и инженерно­геолож­ките явления, възникващи в земните пластове от въздействието на ве­че изгра­дените съоръжения. Дисциплината "Инженерна геология и хидрогеология" се изнася в три части:

 • Веществен състав на Земята (минерали и скали) и геоложките процеси (земетресения, съвременни вертикални и хоризонтални движения на земната кора, свлачища, срутища, сипеи, калнокаменни порои, ерозия, абразия, карст), които протичат в нея и оказват съществено влияние върху условията за строителство. Тази част дава основни геоложки познания, необходими за по-нататъшното усвояване на матери­ала и се раз­вива геоекологично мислене и правилно отношение към околната среда;

 • Инженерногеоложка характеристика на скалите и строителните почви, оценка на хидрогеоложките условия във връзка със строителството, ме­тоди за инженерногеоложки проучвания и тяхната до­кументация. Раз­глеждат се основните инженерногеоложки въпроси, които трябва да знаят строи­телните инженери, а също и регионално разпространение на различни скални и почвени комплекси;

 • Хидрогеоложки условия – режим на подземните води, условия на подхранване и дрениране, дълбочина на залягане, химизъм и свойства на подземните води, агресивност към бетона и желязото, методи за оценка и прогноза на водопритока към строителни ями и водовземни съоръжения, дренажи и осушаване на строителни площадки.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-4 Информатика

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com

Аудиторна заетост: 90 ч., 30 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Информатика“ се състои от 2 модула:

Модул 1 съдържа: Основи на програмирането, алгоритми и езици за програмиране; Запознавне с интегрираната среда Lazarus и езика Free Pascal; Основни типове данни, оператор за присвояване, оператори за преобразуване на типа; Аритметични и логически изрази; Условен и съставен оператор; Оператори за цикли; Масиви и работа с тях.

Модул 2 съдържа: Запознаване с възможностите и интерфейса на AutoCAD; Основни файлови формати и настройки на работната среда; Организация на чертежа чрез слоеве; Основни чертожни и редактиращи команди; Работа с блокове и атрибути; Извличане на необходимата информация от чертожен файл; Оразмеряване, надписване и щриховане; Подготовка за отпечатване и печат. Връзка на AutoCAD с други програмни системи.

Курсова задача №1: разработване по индивидуално задание на програма на Lazarus.

Курсова задача №2: изчертаване и отпечатване по индивидуално задание на архитектурно разпределение в мащаб 1:50.

moodle

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-5 Строителна химия

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов - vensy.stoyanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Химия в строителството“ съдържа:

Общи сведения за предмет, подразделения и методи на химията. Запознаване с атомно-молекулна теория, строеж на атома, природа на химичната връзка, химична кинетика и химично равновесие. Разглеждане с всички видове разтвори и теория на разредените разтвори. Групата на метали използвани в строителството, класификация на металите, основни физични и химични свойства. Вероятните окислително редукционни процеси, електролиза, корозия на металите, защита от корозия. Изучаване на елемента силиций и неговите съединения, имащ най-голямо приложение в строителството, свойства, сравнение на свойствата на силиций с въглерод. Важната реакция между алкалните метали в цимента и добавъчни материали. Вода за направа на циментови разтвори. Класификация на органичните съединения. Структурна теория. Халогенопроизводни на въглеводородите необходима във връзка с намаляване горимостта на материалите. Нитропроизводни на въглеводородите за приложение при разрушаване на сгради и приложение взрив в помощ на строителни обекти. Хидроксилни производни на въглеводородите. Тилови производни. Карбонилни производни на въглеводородите за детайли с особени свойства. Нефтопроизводни, горива, смазочни материали. Повърхностно активни вещества, приложение в бетоните. Общи сведения за полимерните материали. Изключително приложение на полимерните материали. Свойства и получаване. Термореактивни полимери. Свойства и получаване. Пластмаси на основата на модифицирани полимери. Филмообразуващи вещества за лаковобояджийски суровини в строителството.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 4 часа – посещение на фирма с предмет на дейност от областта на строителната химия.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-6 Техническо чертане

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Техническо чертане“ съдържа:

Предмет на техническото чертане. Стандарти, определящи правилата за изготвяне на чертежи за строителни обекти. Видове чертежи и формати. Мащаби. Материали, инструменти, помагала и работа с тях.

Видове линии. Задачи за пространствено виждане.

Видове шрифтове. Особености и начини за надписване на чертежите.

Видове чертежи. Елементи и композиция.

Условни графични означения на строителните материали.

План на малка сграда.

Кофражен и армировъчен план на малка сграда. Детайли.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-7 Чужд език

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. Антоанета Димитрова Димитрова - tonnie_d@hotmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Английски език

Курсът по дисциплината „Английски език“ се състои от 90 уч. часа. Основната му цел е успешното усвояване на специализиран английски език и затвърждаване на ниво А2/В1, според единната езикова рамка на Съвета на Европа. Акцентът е върху комуникативната функция на езика и използването му в автентичен контекст от сферата на строителната индустрия. Широко застъпено е слушането на диалози от ежедневието на строителния бизнес, въвеждането на строителна терминология, писането на имейли, CV, съпроводително писмо, четенето на статии за новостите в строителството и за световноизвестни сгради, както и дискусии по заложените теми. Използват се допълнителни медийни източници на английски език, като студентите в подгрупите се обучават да селектират, оценяват и резюмират информацията от тях.

В извънаудиторно време е предвидено да се използва информационната система Moodle на ВСУ “Л. Каравелов”, където преподавателят дава задания, предоставя линкове, допълнителни упражнения и е в непрекъсната връзка със студентите.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-8 Дескриптивна геометрия

Аудиторна заетост: 75 ч., 30 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

„Дескриптивна геометрия” е една от учебните дисциплини, съставящи основата на инженерното образование, която има за цел да даде знания на студентите за изработване и оформяне (ръчно или на компютър) на чертежи. В нея се изучават основните проекционни методи за изобразяване на пространствени обекти върху една равнина, които дават възможност да се получат нагледни изображения на тела и цели комплекси от обекти в строителството и архитектурата. Разглеждат се трите основни метода за изобразяване на тримерното пространство върху равнина: Монжова проекция, аксонометрия и перспектива. Изобразяват се точки, прави и равнини в пространството и техните взаимни положения. Решават се афинни и метрични задачи. Изобразяват се равнинни фигури, пространствени тела и равнинни сечения на тела. Намират се взаимни пресичания на тела. Установяват се връзки между трите модела.

 

Съдържание на курсовите задачи:

Курсова задача №1: Изобразяване на тела в Монжова проекция.

Курсова задача №2: Изобразяване на обект в аксонометрия по зададена Монжова проекция.

Курсова задача №3: Изобразяване линия на взаимно пресичане на тела в аксонометрия.

Курсова задача №4: Изобразяване на обект в перспектива по зададена Монжова проекция.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-9 Геодезия

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Геодезия“ съдържа:

Мерните единици, координатните системи, елементите от теорията на грешките, както и обработката на резултатите от геодезическите измервания. Измерване на ъгли, дължини и превишения и инструментите който се използват за тяхното определяне. Изработване на топографски планове и карти , като се разглежда и необходимата за тази цел геодезическа основа. Проектиране и трасиране на сгради и съоръжения, изграждани по различни технологии. Изследване на вертикални и хоризонтални деформации на сгради и съоръжения за да може ,да се осигури тяхната дълготрайна и безопасна експлоатация.

След края на семестъра се предвижда провеждане на учебна практика 40 часа по утвърден график. По време на учебната практика по геодезия всеки студент изработва курсов проект и го защитава.

Съдържание на учебната практика: Работна геодезическа основа – полигон и засечки; Извършване на полярна снимка и изработване на топографски план; Проектиране на сграда върху топографския план и изработване на трасировъчен план.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-10 Математически анализ 2

Аудиторна заетост: 75 ч., 30 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по многомерен математически анализ. Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини в специалността.

Учебната програма на дисциплината „Математически анализ ІІ част “ включва следните теми:

Диференциалното смятане с функции на много променливи, локални и условни екстремуми, метод на най-малките квадрати. Параметрично задаване на криви и повърхнини, кривина и торзия. Многомерни интеграли и интеграли по криви и повърхнини. Особено внимание се отделя на приложението на изучаваните математически обекти в механиката и специализираните дисциплини – определяне на лице, обем, маса, център на тежеста, инерционни моменти, работа във векторно поле .

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-11 Строителни машини

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. инж. Петър Георгиев Бучков

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината „Строителни машини“ запознава студентите с устройството, действието и използването на основните строителни машини. В курса основно се набляга върху подбирането и използването на машините за извършването на различните строителни работи. Накратко се разглежда също и организацията на обслужването и ремонта на машините. Учебната програма на дисциплината включва теми по: машиностроителни материали и машинни елементи; подемно-транспортни машини - кулови и самоходни стрелови кранове, мостови, портални и кабелкранове, лебедки, подемници и др; машини за извършване на земни работи; машини и оборудване за приготвяне, транспортиране и полагане на строителни разтвори и бетон; машини за уплътняване, битуморазливни и асфалтополагащи машини; машини за извършване на пилотонабивни работи; експлоатация, поддържане и ремонт на строителните машини; комплексно механизиране на извършване на различни видове строителни работи.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-7 Чужд език

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: 13 Теоретична механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Петър Георгиев Греков - petar_grekov@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Първата част на Теоретичната механика (статика) представлява наука за равновесието на силите, приложени върху твърдо тяло. В статиката се разглеждат следните две основни задачи: 1) замяна на дадена система сили, приложена върху твърдо тяло, с друга система сили, еквивалентна на нея и 2) извеждане на общите условия, при които твърдото тяло под действие на приложените върху него сили остава в покой или равномерно праволинейно движение. Целта на статиката е да запознае студентите със задачите за редукция на система сили и с проблемите за равновесие на тела и система от тела (герберови греди, триставни системи, ферми).

По Теоретична механика 1 (Статика) се изготвят следните курсови задачи:

Курсова задача №1а: Редукция на пространствена система сили

Курсова задача №1б: Редукция на равнинна система сили и център на тежестта

Курсова задача №2: Покой (равновесие) на тяло в равнината

Курсова задача №3а: Герберови греди

Курсова задача №3б: Триставни системи

Курсова задача №4: Ставно – прътови системи

 

Кинематиката е част от Теоретичната механика, в която се изучава движението на точка или система от точки, в частност движението на твърдо тяло, независимо от действащите върху тях сили. Този раздел има подготвителна роля от гледна точка на механиката като цяло. Резултатите получени в кинематиката имат широко приложение в техниката, например в теорията на машините и механизмите.

Динамиката е част от Теоретичната механика, в която се установяват и изучават връзките между движението на материални системи и действащите върху тях сили. Динамиката включва в себе си резултатите на кинематиката и статиката. В първата част на този раздел се изучава движението на материална точка, а във втората част - движението на механични системи. С изучаването на динамиката се цели студентите да могат да прилагат основните теореми на механиката (теоремата за изменение кинетичната енергия на механична система) за анализ на движението на тела и система от тела, да използват принципа на възможните премествания при изследване на равновесието на механични системи. Установените закономерности в динамиката и разработените методи служат за решаване на редица практически задачи, както и създават база за развитие на специалните раздели на механиката, например динамика и устойчивост на механичните системи.

По Теоретична механика 2 (Кинематика и Динамика) се изготвят следните курсови задачи:

Курсова задача №5: Кинематика на точка

Курсова задача №6а: Кинематика на равнинно движение на тяло

Курсова задача №6б: Релативно движение на точка

Курсова задача №7: Динамика на точка

Курсова задача №8а: Теорема за изменение на кинетичната енергия

Курсова задача №8б: Принцип на възможните премествания

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-45 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: 13 Теоретична механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Петър Георгиев Греков - petar_grekov@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-14 Диференциални уравнения и математическа статистика

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Диференциални уравнения и математическа статистика. Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини от учебния план на специалността.

Учебната програма на дисциплината „Диференциални уравнения и математическа статистика“ съдържа:

Обикновени диференциални уравнения (ОДУ) от първи ред, разрешими относно производната и ОДУ от втори ред, допускащи понижаване на реда. Линейни ОДУ от n-ти ред с променливи и постоянни коефициенти. Системи ОДУ. Линейни системи ОДУ с постоянни коефициенти и нелинейни системи ОДУ в симетричен вид. Основни числени методи за решаване на ОДУ. Частни диференциални уравнения (ЧДУ) от първи и втори ред. Основни елементи от Теория на вероятностите и Математическата статистика: вероятност, случайни събития, случайни величини, статистически оценки, корелационен и регресионен анализ, статистически хипотези.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-15 Строителна физика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Димитър Атанасов Димитров - Dimitrov.d.a@mail.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Строителна физика“ съдържа:

Mеханични движения, кинематични характеристики и закони. Основни закони на динамиката на механичните движения. Физични полета: гравитационно, електрично, магнитно. Работа и енергия при действие на механични и други физични сили. Хармонични трептения, събиране на механични трептения. Затихващи и принудени трептения, механични вълни, резонанс. Звук, шумове и вибрации. Основни закони на термодинамиката. Явления на пренос. Агрегатни състояния и фазови преходи на веществата. Електромагнитни взаимодействия. Проводници и диелектрици в ел. поле. Закон на Ампер. Електромагнитни вълни. Същност на светлината, интерференция, дифракция и поляризация на светлината. Електрични свойства на твърди тела. Проводници и полупроводници. Контактни явления при метали. Термоелектрични явления. Квантова оптика.

В извънаудиторното време се предвижда задълбочена самостоятелна подготовка по дисциплината, като особено внимание се отделя на словесни задачи, третиращи проблемите по съответните направления.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-16 Строителни материали

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com
гл. ас. д-р инж. Иванка Димитрова Добрева - ddiva@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 60 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 4.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

В първия модул на дисциплината „Строителни материали“ студентите се запознават със значението на строителните материали и техните основни класификации. Поставя се основата на строителното материалознание като се разглежда структура на твърдите строителните материали и връзката „състав и технология - структура - свойства - приложение“. В тази част последователно се изучават:основните физични свойства, механичното поведение и свойства, термичното поведение и свойства, химичните, оптичните, акустичните, радиационните, електрическите, технологичните и сензо-естетичните свойства. Акцентирано е на влажностните състояния на материалите и движенията на флуиди в порьозните строителни материали. Дава се информация за икономическите, екологичните и социалните проблеми в областта на строителните материали.

Във втория модул детайлно се изучават циментите – производство, химичен и минерален състав на портландциментов клинкер, структура на циментовото тесто и циментовия камък и видовете цименти специални цименти. В областта на циментните бетони са разгледани темите: видове, класификация и основни технически изисквания, добавъчни материали за направа на бетон, бетонна смес и втвърден бетон. С практическа насоченост са разгледани въпросите за факторите, влияещи върху свойствата на бетоните, проектиране състава на бетона, технология на бетонните работи и многообразието от видове бетони според техния състав, технология на производство и приложение.

В третия модул на дисциплината се разглеждат класификацията, производството, структурата и свойствата на металите и сплавите, които се използват в строителството. В отделни теми се изучават: якостно-деформативните свойства на стоманите, диаграмите „напрежение- деформация“, както и означенията и производството на различните видове стомани.

В четвъртия модул се разглеждат теми от областта на неметалните (естествени скални материали, строителна керамика, стъкло и стъклокристални материали) и металните (строеж и свойства на алуминиеви сплави, изменение на механичните свойства на стоманите при термична, химико-термична и механична обработка, твърдост и технологични свойства на стоманата) строителни материали. Изучават се и теми за производството и свойствата на портландциментовия клинкер, добавъчните материали за бетон и разтвори, якостни свойства и деформационни свойства на бетона.

В петия модул се изучават въздушните свързващи вещества (строителен гипс, строителна вар, магнезиални свързващи вещества и водоразтворимо стъкло) и специални теми от циментните бетони – взаимодействие на минералите на цимента с водата, влияние на минералните и химичните добавки върху свойствата на бетонната смес и бетона и влияние на макро- и микроструктурата на върху механичните и термичните свойства на втвърдения бетон. Разгледани са основните органични свързващи вещества (полимери, еластомери и битуми) и дървесината, както и техните структура, свойства и приложение.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-17 Сградостроителство и архитектура

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Част „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“ – 60 часа

Предговор. Елементи на сградата. Конструктивни структури, системи и схеми. Модулна система в строителството.

Земни работи. Плитко фундиране. Дълбоко фундиране. Надосновни стени. Изолация на сградата от земна влага и вода.

Стени. Строително-физическа характеристика на стените. Предстени. Лети (монолитни) стени. Кофраж. Зидани стени. Комини. Камини. Стени от уедрени тухлени, керамични, бетонни и други блокове. Отвори за врати и прозорци в стената. Разтвори. Сглобяеми стени. Стени от големи блокове. Стени от панели. Външни фасадни стенни панели.

Носещи външни стенни панели. Уплътняване на фугите между панелите. Носещи вътрешни стенни панели.

Неносещи вътрешни стенни панели. Окачени неносещи фасадни панели при безскелетни сгради. Окачени неносещи фасадни панели при скелетни сгради. Скелетни окачени стени. Дървени сглобяеми стени.

Мазилки. Облицовки и обшивки. Бояджийски работи и тапети.

Скелет на сградата. Масивни подови конструкции. Балкони и лоджии. Подови настилки и первази. Окачени тавани. Стълби. Асансьори.

Покриви, покривни форми и наклони. Дървени покривни конструкции. Покривки за скатни покриви. Плоски покриви. Горно осветление. Врати. Прозорци.

Деформационни фуги.

 

Част „АРХИТЕКТУРА“ – 45 часа

Въведение в архитектурното проектиране. Видове сгради. Норми за проектиране на среда за хора в неравностойно положение. Концептуален иновационен проект. Инвестиционно проектиране. Фази на проектиране. Съдържание на проектите и мащаби. Модулна система и модулна координация на размерите в строителството.

Жилищни сгради. Видове жилищни сгради. Кухня. Дневна. Спалня. Санитарни помещения баня, клозет, баня-клозет. Обзавеждане, оразмеряване. Блокови жилищни сгради. Типизация и индустриализация на жилищните сгради. Жилищни сгради за временно обитаване. Видове.. Съдържание, конструктивни строително-технически въпроси.

Обществени сгради. Класификация и типология. Учебни сгради: училища и висши учебни заведения. Строително - конструктивни въпроси. Културно–просветни сгради – видове. Театри. Кинотеатри. Концертни зали. Зала, форма, устройство. Библиотеки. Устройство на книгохранилището. Културни домове. Други културни сгради: музеи, изложбени зали, художествени галерии.

Здравни сгради (болници, балнолечебни заведения, санаториуми и др.). Стационари и поликлиники. Видове болници. Системи на застрояване, строително изпълнение и конструкция.

Спортни и физкултурни сгради и съоръжения за различни видове спорт. Стадиони. Дренажи на спортния терен. Административни сгради. Строително– конструктивно изпълнение. Сгради за търговия и обслужване.. Универсални магазини. Търговски центрове. Транспортни сгради. Елементи на приемните сгради. Композиционна схема.

Промишлени сгради. Видове промишлeни сгради. Едноетажни: еднокорабни и многокорабни. Двуетажни, многоетажни. Промишлени сгради при наклонен терен. Конструктивно и строително решение. Промишлени сгради под земя и под вода.

Световни тенденции в проектирането на сгради и съоръжения - функция, конструкция, технология, екология, системи за слънчево отопление и др.

 

КУРСОВ ПРОЕКТ

Курсовият проект е на многоетажна жилищна сграда и в него е предвидено всеки студент по индивидуално задание и планировъчна схема да разработи самостоятелно основните елементи на сградата, като използва подходяща строителна система. Задължително се прилагат поне два детайла от характерни елементи на сградата, а когато е необходимо по преценка на водещия асистент - и технологичен детайл от строителната система на изпълнение на сградата, който детайл е в тясна връзка с архитектурното и конструктивно решение.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обекти.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-18 Пътно и железопътно строителство

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Пътно и железопътно строителство“ съдържа:

Общи технически изисквания за пътищата, класификация, трасировъчни и конструктивни елементи; Основни положения при проектиране на трасето на път в план, избор на радиусите на хоризонталните криви, изчисляване и практическото използване на преходни криви; Надлъжен профил на път, избор на радиусите на вертикалните криви, трасиране на същите и осигуряване на видимост; Уширение на настилката и преоформяне на същата при хоризонтални криви; Типове пътни платна, взаимодействие между пътя и превозните средства; Напречни профили на път и оптимизиране на земните работи (Брукнеров полигон); Конструктивни елементи на пътните настилки, земно легло, основа на настилката, видове пътни покрития; Асфалтови смеси и технология за изпълнение на асфалтобетонни настилки; Бетонни настилки; Конструиране и оразмеряване на асфалтобетонни настилки; Общи сведения за железопътното строителство, устройство на железопътна линия; Долно и горно строене на железен път – предназначение, основни изисквания, елементи и конструктивни особености.

Курсовият проект е по пътно строителство и в него е предвидено всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно основните елементи на третокласен или общински автомобилен път в план, в надлъжен профил и напречни профили на пътя. Извършва се оразмеряване на пътната настилка и оптимизиране изпълнението на земните работи по трасето на пътя (Брукнеров полигон).

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обект от транспортната инфраструктура.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-19 Съпротивление на материалите

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Съпротивление на материалите“ съдържа:

Предмет, цел и задачи на дисциплината. Теоретичен модел на деформируемо твърдо тяло. Работни хипотези. Дефиниции на разрезни усилия (р.у.). Метод на сечението за определяне на р.у. и чертане на диаграмите им. Равнинна задача. Диференциални зависимости на Журавски . Проверки на диаграмите на р.у. Диаграми на р.у. и проверката им за пространствената задача. Инерционни моменти - дефиниции. Инерционни моменти при транслация на координатната система. Теореми на Щайнер. Главни централни инерционни оси и моменти. Инерционни моменти на някои прости геометрични фигури. Напрегнато състояние – дефиниции и обозначения. Тримерно напрегнато състояние. Основни теореми. Главни нормални напрежения и направления. Елипсоид на Ламе. Двумерно напрегнато състояние- аналитично и графично изследване (окръжност на Мор). Деформирано състояние. Дефиниции и обозначения. Диференциални уравнения на Коши. Обобщен и прост закон на Хук. Коефициент на Поасон. Общ план за решаване на задачата на Съпротивление на материалите. Чист опън (натиск). Дефиниции. Напрегнато и деформирано състояние. Експериментално изследване. Допустими напрежения. Статически неопределими задачи при чист опън (натиск). Чисто усукване (ч.у.) на цилиндрични греди с кръгово и пръстеновидно напречно сечение. Статически определими и неопределими задачи. Ч.У. на греди с некръгово напречно сечение. Огъване; класификация – видове огъване. Чисто специално огъване – нормални напрежения. Формула на Навие. Специално огъване, комбинирано със срязване. Формула на Журавски. Приложение на формулите на Навие и Журавски за различни напречни сечения – съставени и валцовани. Главни нормални напрежения при специално огъване, комбинирано със срязване. Пълно оразмеряване. Общо огъване. Напрегнато състояние. Оразмеряване. Деформация при огъване. Метод на интегриране на диференциалното уравнение на еластичната линия. Дефиниции. Деформационна работа и потенциална енергия на деформацията. Теорема на Клапейрон. Интеграли на Максвел - Мор. Теорема на Кастилияно. Правило на Верешчагин. Класически и съвременни теории за якост. Оразмеряване при огъване, комбинирано с опън (натиск). Определяне на ядрото на различни по форма напречни сечения. Определяне на допустима сила. Определяне на ядрото на различни по форма напречни сечения. Определяне на допустима сила. Изкълчване - дефиниции. Формула на Ойлер за критичната сила, основни случаи, граница на приложимост. Изкълчване над границата на пропорционалността. Оразмеряване – класически метод,  - метод.

Курсовите задачи се задават след лекциите и упражненията по съответния раздел от учебната програма. Студентите по индивидуално задание разработват самостоятелно типови задачи, свързани с оразмеряването и изследването на напрегнатото и деформираното състояние на конструкция или част от нея, вследствие дадено външно въздействие.

 • Курсова задача №1: Разрезни усилия за проста греда и конзола, равнинна задача;

 • Курсова задача №2: Аналитично изследване на двумерно напрегнато състояние;

 • Курсова задача №3: Статически неопределими системи, подложени на чист опън или натиск;

 • Курсова задача №4: Инерционни моменти на равнинни фигури, главни инерционни моменти и оси на фигури без ос на симетрия;

 • Курсова задача №5: Просто (специално) огъване;

 • Курсова задача №6: Двойно (общо) огъване;

 • Курсова задача №7: Просто (специално) огъване съчетано с опън или натиск;

 • Курсова задача №8: Нецентричен опън (натиск);

 • Курсова задача №9: Устойчивост на прави центрично натиснати пръти.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-0 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-17 Сградостроителство и архитектура

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-18 Пътно и железопътно строителство

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-19 Съпротивление на материалите

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-20 Строителни изолации

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

В дисциплината „Строителни изолации“ студентите се запознават със съвременните методи за проектиране, конструиране, изпълнение и поддръжка на хидро-, топло- и звукоизолации, антикорозионна и противопожарна защита на сгради и съоръжения. В модула „Хидроизолации на строежи“ се третират проблеми, свързани с хидроизолация на скатни и плоски покриви, фасади, надземни строежи и подземни части на сгради и съоръжения. В допълнение се разглеждат покривни материали, продукти и системи, както и характерни обшивки и профили за водооткапване.

Топлоизолациите са разгледани в отделен модул, в който се включват темите за: сграден комфорт и енергийна ефективност, топлофизичните свойства на материалите и ограждащите елементи на сградата, видове топлоизолационни материали и продукти, влажностен режим и образуване на кондензна влага. Разгледани са основните принципи за изчисляване на необходимата топлоизолация на сгради, както и нормативните изисквания и топлотехническо оразмеряване на сгради.

В модула „Огнезащита на строителни конструкции“ се разглежда поведението на строителните материали, продукти и конструктивни елементи при въздействие на огън и високи температури. Представени са различни видове материали и покрития, чрез които се осъществява огнезащита на стоманени и дървени конструкции, както и повишаване огнеустойчивостта на стоманобетонни конструкции. В раздела за корозионна защита се разглеждат агресивните среди и особености на тяхното въздействие на стоманени и стоманобетонни конструкции. Представени са традиционни и нови методите за повишаване на тяхната дълготрайност в зависимост от агресивната среда. В модула „Звуко- и виброизолация на сгради“ са разгледани звукоизолационни, звукопоглъщащи и виброгасящи материали и продукти и се дават основни принципи за проектиране, оценка и изпълнение на звукоизолационни системи. Всички теми се илюстрират с типови детайли, примери от практиката и рационален избор на материали и тяхната съвместимост, при формиране на многослойна защитна система.

Обучението по дисциплината включва изработване на курсов проект, който има за цел да създаде практически умения на студентите при проектирането, специфицирането и разчитането на строителните изолации. Курсовият проект се състои от две части: „Хидроизолации на сгради и съоръжения“ и „Топлоизолация на сграда“. Първата част обхваща покривни и подземни хидроизолации на сграда, а частта по топлоизолации – проектиране на енергоефективна топлоизолация на сграда.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-21 Строителна статика 1

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

Строителна статика - Iва част е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания за изчисляване на разрезни усилия (РУ), определяне линии на влияние за съответни величини и премествания в равнинни конструкции. В лекционния курс се изучават методите за изследване на статически определими системи. Студентите придобиват умения да определят РУ в пълностенни рамки: начупени конзоли, рамки тип проста греда, еднодискови конструкции подпрени с три подвижни опори, различни видове триставни рамки и дъги, герберови греди и прътови усилия в статически определими ферми. Също така придобиват умения да построяват съответните линии на влияние за дадени разрезни и прътови усилия, както и да изчисляват различни видове премествания в определени точки от изброените по-горе конструкции при действие на външен товар.

Изучават се също така, разработените към модул 2 следни теми: Системи от II тип, Смесени, висящи и Лангерови системи, както и еластични линии при пълностенни греди и ферми.

 

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:

 • Курсова задача №1: еднодискова конструкция – изчисляване на разрезни усилия, предизвикани от външен товар;

 • Курсова задача №2: триставна рамка - изчисляване на разрезни усилия, предизвикани от външен товар;

 • Курсова задача №3: герберова греда - изчисляване на разрезни усилия, предизвикани от външен товар;

 • Курсова задача №4: статически определима ферма – изчисляване на прътови усилия от външен товар;

 • Курсова задача №5: изчисляване на премествания на системите от задачи: №№ 1, 2 и 3 предизвикани от външен товар.

 • Курсова задача №6: построяване на линии на влияние при еднодискови конструкции и триставни рамки, за обозначените опорни реакции и рaзрезни усилия в посочените сечения.

 • Курсова задача №7: построяване на линии на влияние при герберови греди за обозначените опорни реакции и разрезни усилия в посочените сечения. Проверки чрез линии на влияние.

 • Курсова задача №8: статически определима ферма – построяване на линиите на влияние за усилията в означените пръти и извършване на проверки с помощта на линиите на влияние.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-23 Земна механика и фундиране

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В дисциплината „Земна механика и фундиране” се изучават физикомеханичните свойства на почвата като основа на сградите и съоръженията, както и видовете фундаменти, служещи да пренасят натоварването от връхната конструкция върху земната основа. Във връзка с това се разглеждат  като основни въпроси в земната механика: напрежения в почвите, деформации и устойчивост на земната основа, консолидация и реология на свързаните почви, земна реакция, земен натиск, динамика на строителните почви, лабораторни и полеви методи за изпитване на почвите, а във фундирането: плоско и дълбоко фундиране, укрепване на строителни ями, свлачища и срутища, подпорни съоръжения, фундиране на слаби почви, усилване на фундаментите и земната основа.

Курсовият проект обхваща проектиране на фундаментите на сграда с високо и ниско тяло  - с пилотни и плоски фундаменти,  както и укрепване на терена с подпорна стена и на строителната яма с шпунтова стена.

 

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-45 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-23 Земна механика и фундиране

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - HSZ@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 60 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 4.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-24 Строителна статика 2

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов - r_ivanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

“Строителна статика II ра част” е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения за изчисляване на разрезните усилия, определяне линиите на влияние и намиране на премествания в статически неопределими равнинни конструкции. В лекционния курс се изучават методи за изчисляване на статически неопределими системи по: силов метод(СМ), деформационен метод(ДМ), смесен метод, комбиниран метод и метод на крайните елементи (МКЕ). В часовете по упражнения се решават подходящи задачи, като по този начин се илюстрира материалът, преподаван в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещаните проблеми в практиката чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсова задача № 1: Определяне на разрезни усилия в статически неопределима рамкова конструкция по СМ, предизвикани от външен товар и температурни въздействия.
Курсова задача № 2: Определяне на разрезни усилия в статически неопределима рамкова конструкция по СМ, от поддаване на опори и определяне на преместване от външен товар.
Курсова задача № 3: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима рамкова конструкция по ДМ, предизвикани от външен товар.
Курсова задача № 4: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима рамкова конструкция по ДМ, предизвикани от температурно въздействие и поддаване на опорите.
Курсова задача № 5: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима непрекъсната греда по ДМ. Построяване на линии на влияние по вид.
Курсова задача № 6: Определяне на прътови усилия в статически неопределима ферма, по силов метод от външен товар.
Курсова задача № 7: Определяне на линии на влияние за усилията в прътите в статически неопределима ферма по силов метод.
Курсова задача № 8: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима непрекъсната греда по СМ. Приложение на тримоментовите уравнения, съгласно метода на Клапейрон.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-25 Сградни инсталации

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината „Сградни инсталации“ запознава студентите с обхвата, съдържанието, последователността и изискванията към дейностите свързани с изпълнение на различните видове инженерни инсталации в сградите - електрически, ВиК, ОВК и другите видове инсталации. Основното ударение на курса е върху различните видове инсталационни мрежи, тяхното предназначение и техните съставни елементи включени в изграждането на сградите и съоръженията; основните технически, нормативни и конструктивни изисквания към различните видове инсталации, както и принципите за проектиране и оразмеряване на различните инженерни инсталации.

Курсовият проект е по индивидуално задание за всеки студент. Той се разработва самостоятелно и ритмично, въз основа на конкретните указания които се дават на уражненията. Неговите отделни части се предават и коригират по специален график от преподавателите – в консултантските им часове. Накрая се извършва окончателно приемане, оценяване и защита на разработения курсов проект.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-26 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов - ivan_vaisilov@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции“ съдържа:

Основни хипотези и зависимости в ТЕ. Сили, напрежения, премествания, деформации. Видове напрегнато и деформиращо състояние. Равнинна задача на теорията на еластичността. Равнинно напрегнато състояние. Основни зависимости. Условия за равновесие, условия на повърхността, уравнения на Коши, зависимости между напрежения и деформация, условие за непрекъснатост. Теория на тънките плочи. Основни предпоставки, модел на тънките плочи, премествания, деформация, напрежения, разрезни усилия. Условия за равновесие, гранични условия. Моменти в произволно сечение. Основни зависимости в Метода на крайните елементи. Идея, главни етапи при решението. Характеристики на поведението на елемента. Апроксимация на преместванията, изразяване на деформациите и напреженията. Матрица на коравина. Условия на сходимост. Решаване на равнината задача по Метода на крайните елементи. Модел на триъгълен равнинен краен елемент с 6 степени на свобода. Предмет и задачи на Устойчивост на конструкциите. Интегриране на диференциалното уравнение за равновесие на прав прът при осов и напречен товар по теория от II ред. Формули на Ойлер за критичен параметър на прави пръти при различни опорни условия. Ефективни /изкълчвателни/ дължини на натиснати пръти. Премествания и завъртания в натиснати пръти при осов и напречен товар. Възлови реакции и моменти в осово натоварени прави пръти при опорни премествания. Коректурни функции. Метод на еластичните премесвания /деформационен метод/ в задачите за устойчивост на конструкциите. Определяне на критичния параметър на натоварването и ефективните дължини на прътите в осово натоварени равнини рамки по метода на преместванията. Идея за изследване на равнинни рамки при осов и напречен товар /теория от II ред/. Предмет и задачи на Динамика на конструкциите. Свободни и принудени трептения без затихване на системи с една степен на свобода. Свободни трептения на системи с повече степени на свобода. Матрица на податливост и матрица на коравина. Собствени форми, ортогоналност на формите. Принудени трептения на система с повече степени на свобода. Динамични диаграми на разрезните усилия. Изследване на строителни конструкции по спектрален метод /съгласно нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Понятие за модален анализ при изследвания на строителни конструкции на земетръсни въздействия.

Курсовите задачи обхващат всички дялове (теория на еластичността, МКЕ, устойчивост и динамика на строителните конструкции) и в тях е предвидено всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно изследването на напрегнататото и деформирано състояния на дадена конструкция или част от нея под въздействието на дадено външно натоварване.

Първа задача е изследване на напрегнатото и деформирано състояние на гредостена и плоча. Ръчното решение на гредостената е по метода на тригонометричните редове, а на плочата по метода на Навие (метод на двойните тригонометрични редове). За гредостената се търсят нормалните напрежения в показано сечение при дадено външно натоварване, а за плочата се изследват диаграмите на разрезните усилия, отново в показано сечение при различни случаи на разпределение на натоварването. Прави се съпоставка и с компютърно решение с програма по МКЕ.

Втора задача е посветена на устойчивост на еластични системи. За дадена рамка трябва да се определят критичната стойност на товара, коефициента на изкълчване и ефективните дължини на прътите.

Трета задача е свободни и принудени незатихващи трептения на системи с една динамична степен на свобода. Целта е да се определят периода и честотата на трептене, и да се построи динамичната моментова диаграма на системата при показано натоварване.

Четвърта задача е свободни и принудени незатихващи трептения на системи с две динамични степени на свобода. Целта е да се определят периодите и честотите на трептене, и да се построи динамичната моментова диаграма на системата при показано натоварване.

Пета задача е свободни и принудени незатихващи трептения на системи с две степени на свобода, изследвани чрез уравненията за равновесие (“k” форма). Целта е да се определят периодите и честотите на трептене, и да се построи динамичната моментова диаграма на системата при показано натоварване.

Шеста задача е сеизмично изследване на системи с краен брой степени на свобода. За показана система трябва да се определят периодите и честотите на трептене, собствените вектори и кореспондиращите им форми на трептене, сеизмичните сили и огъващите моменти, предизвикани от тях. За всички задачи се провежда ръчно решение по класическите методи и компютърно по МКЕ.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-27 Стоманобетон

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Пламена Миткова Балева-Йосифова - baleva_josifova@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманобетон“ съдържа познанията, необходими в инженерната практика за проектиране и изпълнение на стоманобенонни елементи и конструкции. Материалът в заложените теми е разработен съгласно основните Европейски документи:

1. БДС EN 1992-1-1,2004 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции: Общи правила и правила за сгради

2. БДС EN 1990 , 2003 Еврокод : Основи на проектирането на строителни конструкции

3. БДС EN 1992-1-1/NA Национално приложение към EN 1992-1-1, 2007г

4. БДС EN 1997-1 Eврокод 7 : Геотехническо проектиране. Основни правила

Дадени са сведения относно материалите от които се изготвя стоманобетона. Отделно са разгледани якости на бетона и деформационните му параметри: натиск, опън, класове на бетона, еластичен модул, съсъхване, пълзене, работни диаграми, зависимости деформация – напрежение. За армировъчната стоманата са разисквани начините за изработване, показани са класовете, якостните показатели, работната диаграма, еластичен модул .

Подробно са разгледани процедурите по изчисляване на сечения, подложени на различни усилия в крайно гранично състояние: огъване, срязване, усукване, огъване с нормална сила (нецентричен натиск и опън), центричен натиск . Отделено е внимание на специфични въпроси като: ефекти от втори ред, продънване, местен натиск.

От експлоатационно гранично състояние са разгледани обстойно проверките отнасящи се до : големина на напреженията в бетона и стоманата, образуване на пукнатини при различна комбинация на усилията, определяне широчината на пукнатините, изчисляване на кривина и коравина за сечение със и без пукнатина, проверка за деформации.

Стоманобетонните подови конструкции са разгледани в два аспекта – начини за определяне на усилията и конструиране на армировката, носеща и монтажна.

Много подробно е представено изчисляването и конструирането на бетонни и стоманобетонни фундаменти при центрично и нецентрично натоварване.

За запознаване с предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции са включини въпроси отноно: начини за напрягане, принципи за разполагане на напрегнатата армировка, напрягащи и закотвящи приспособления, приемане на големината на напрягащата сила и загуби на напрежение – в момента на напрягане и при дълготрайно действие на товара, редуцирани геометрични характеристики на сеченията, определяне на носещата способност.

Курсовият проект се състои в разработване от всеки студент по индивидуално задание на проект на стоманобетонна носеща конструкция на сграда. Той съдържа изчисляване на отделни елементи като плочи, стълбищни рамена, греди, колони, рамки, фундаменти. В изчисленията са включени процедури по определяне на товарите, усилията, армировката и съответното и разполагане в елемента.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-28 Стоманени конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени конструкции“ съдържа: 3 модула лекции и 3 модула упражнения

Модул 1: 30 часа (V семестър). Увод в стоманените конструкции. Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Стоманата като строителен материал. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Работа на стоманата под натоварване при различни условия. Основни положения на метода по гранични състояния, съгласно ЕС. Понятие за оразмеряването на стоманени елементи, работещи на чист опън. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции – видове, конструктивни особености, особености на оразмеряването им. Конструктивни детайли и възли. Колони – видове, конструиране, основни проверки. Ферми– видове, особености на конструирането им. Едноетажни рамкови конструкции на производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради – предназначение, основни понятия. Конструкции на етажни и високи сгради със стоманена конструкция.

Модул 2: 30 часа (VІ семестър). Метод на частните коефициенти. Комбинации на усилията и правила за съставянето им. Оразмерителни неравенства. Технологични свойства на стоманите. Означения на стоманите. Работа на стоманата при сложно напрегнато състояние. Класификация на напречните сечения. Пластична става. Носимоспособност на напречните сечения при различни усилия. Изкълчвателна носимоспособност на елементите (проверки на обща устойчивост) при различни комбинации от усилия. Методи за оразмеряване на челни и ъглови шевове. Изчислителна носимоспособност на ненапрегнати и напрегнати болтове. Оразмеряване и конструиране на болтови съединения. Оразмеряване на греди и колони. Оразмеряване на прътите и възлите на ферми. Конструиране на възли на пълностенни рамки. Пространствено укрепване на рамки с прътови ригели.

Модул 3: 15 часа (VІ семестър). Усукване на стоманените елементи. Носимоспособност на центрично натиснатите елементи при пространствена форма на загуба на устойчивост. Съединения на главни и второстепенни греди и снаждания на гредите – особености на оразмеряването и конструирането. Оразмеряване на главите и стъпките на колоните. Възли на тежките ферми. Пространствено укрепване на едноетажни рамкови конструкции с мостови кранове и наличие на горно осветление. Конструктивни правила.

Курсовият проект се разработва в 3 модула – 1 в V семестър и 2 в VІ семестър.

Разработва се проект на стоманената носеща конструкция на едноетажна производствена сграда, без мостови кранове и горно осветление. Колоните са пълностенни, а ригелът е фермов.

Модул 1 – 15 часа ( V семестър): Композиционно решение на конструкцията – планове, разрези и погледи с развиване на системата за пространствено укрепване. Оразмеряване на столица от г.в. „П” – профил.

Модул 2 – 15 часа ( VІ семестър): Статическо изследване на покривната ферма. Оразмеряване на прътите на фермата и на няколко възела. КМ – чертеж на фермата.

Модул 3 – 15 часа ( VІ семестър): Статическо изследване на напречната рамка. Оразмеряване на тялото на колоната. Оразмеряване и конструиране на базата на колоната. Оразмеряване на елементите на пространственото укрепване.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-45 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-26 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-27 Стоманобетон

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-28 Стоманени конструкции

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-29 Дървени и пластмасови конструкции

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Дървени и пластмасови конструкции“ съдържа:

Основни видове дървени конструкции, използвани в строителството. Предимства и недостатъци на дървените конструкции, структура, състав и особености на дървесината, асортимент. Влияние на различни фактори върху механичните свойства на дървесината. Защита на дървените конструкции от биологични повреди и пожар. Архитектурни, конструктивни и технологични решения при проектиране и изграждане на сгради от дървесина и материали на дървесна основа. Работа на дървесината при натоварване и якостно-деформационни характеристики на дървесните материали. Изчисляване на елементите на ДК по метода за Крайните гранични състояния (КГС) и Експлоатационни гранични състояния (ЕГС). Съединения и съединителни средства при ДК. Основни видове конструктивни елементи на ДК в съвременното строителство – колони, греди от единични и съчетани профили, комбинирани стомано-дървени греди, дървени и стомано-дървени ферми и особености при тяхното проектиране. Дървени покривни конструкции на сгради. Пространствено укрепване на равнинните ДК.

Пластмасите като материал за строителни конструкции, предимства, недостатъци и области на приложение. Запознаване със съединенията при пластмасовите конструкции. Характерни особености на пневматичните и тентовите конструкции.

Курсовият проект се състои в разработване от всеки студент по индивидуално задание на композиционното решение на едноетажна едноотворна складова сграда с дървена носеща конструкция от масивен иглолистен материал. Приемат се главните размери и се правят оразмеряване и съответните изчислителни проверки на основните елементи от конструкцията – покривна столица, лепена покривна греда с шперплатово стебло и колона като част от напречната рамка.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-30 Автоматизация на строително-конструктивното проектиране

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната дисциплина „Автоматизация на строително-конструктивното проектиране“ запознава студентите с основите и принципите на компютъризираното проектиране на строителни конструкции. Разглеждат се специфични въпроси от областта на моделирането, статичния и динамичен анализ на равнинни и пространствени конструкции. Студентите придобиват познания и практически умения за работа със съвременни софтуерни продукти като SAP2000, ETABS, TOWER, ориентирани към анализ на строителни конструкции и способност за коректно тълкуване, критичен анализ и инженерно приложение на получените резултати.

По индивидуално задание всеки студент разработва самостоятелно курсова задача, която представлява изчислителен модел на сравнително проста конструкция – рамка или плоча, в среда на програмен продукт SAP2000 или TOWER 7 по избор. Извършва се статичен анализ на модела за различни товарни състояния, дефинират се комбинации на разрезни усилия, генерират се диаграми и се оформя записка, съдържаща входни данни и резултати от изчислението.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-31 Здравословни и безопасни условия на труд

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - l.hrischev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Здравословни и безопасни условия на труд“ съдържа:

Изисквания на европейското и националното законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Задължения на работодателя и работещите. Комитети и групи по условия на труд. Функции и задачи на длъжностните лица по безопасност и здраве. Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР). Инструкции за безопасна работа при СМР. Изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Електробезопасност - мероприятия и средства за защита от удар от електрически ток. Знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ. Трудови злополуки. Оценка на риска в строителството. Безопасност на труда при работа с подемно-транспортни строителни машини, при работа на височина, при изпълнение на основни видове СМР, при ремонт, надстрояване и разрушаване на сгради и съоръжения.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение в строителни фирми и/или на строителен обект и запознаване с мероприятията за осигуряване на ЗБУТ.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-33 Стоманобетонни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманобетонни конструкции“ съдържа:

Основни понятия, характеристики и класификации на стоманобетонните конструкции; Основни параметри на сеизмичното въздействие, причини и последици от земетресенията; Сеизмичен хазарт, сеизмично райониране и представяне на сеизмичното въздействие; Основни принципи за проектиране на стоманобетонните конструкции в сеизмични райони; Изисквания на системата за проектиране Еврокод при проектиране на сгради в сеизмични райони; Методи за моделиране на стоманобетонните конструкции; Скелетни и безскелетни стоманобетонни конструкции – особености, класификации, конструктивни схеми, предварителен избор на сеченията на елементите, особености при изчисляването и конструирането; Фундаментни конструкции – видове, особености при изчисляването и конструирането на армировката.

Курсовият проект предвижда всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно частичен конструктивен проект на 3-5 етажна индустриална сграда с монолитна скелетно-безгредова конструкция. Извършва се статическо изчисление, оразмеряване и конструиране на типова етажна плоча. Разработва се пространствен изчислителен модел на сградата в среда на подходящ софтуер. Прави се статичен и динамичен анализ на модела, дефинират се комбинации на разрезни усилия, изчертават се съответните диаграми. Оразмерява се стоманобетонна стена и се конструира армировката. Разработват се кофражен и армировъчен чертеж на типова стоманобетонна плоча и стена. Оформя се обяснителна записка, съдържаща входни данни и резултати от ръчни и компютъризирани изчисления, таблици, оразмерителни процедури и конструктивни изисквания. Работи се в съответствие със Системата Еврокодове и съответните Национални приложения.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-34 Технология на строителните процеси

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Технология на строителните процеси“ съдържа:

Основни понятия и принципи в технологията на строителното производство (ТСП). Проектиране на ТСП. Технологически схеми и карти. Видове транспорт. Временни пътища. Комплектация и контейнеризация на товарите. Транспортни и товаро-разтоварни работи. Графици на движение и брой на транспортните средства. Технологична характеристика на земните работи. Строително-технологични свойства на почвите. Разкъртване на почвите. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Извършване на земни работи с багери, скрепери, булдозери и автогрейдери. Забиване на готови пилоти. Изграждане на изливни пилоти. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за стени, колони, плочи и плочогреди. Рамкови и гредови кофражи – устройство и приложение. Строителни и кофражни скелета – класификация, устройство, натоварване и приложение. Катерещ се кофраж. Видове армировка и армировъчни изделия. Монтаж на армировката в кофража. Бетониране и уплътняване на конструкции. Монолитно бетониране и бетониране с работни фуги. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване чрез химически добавки. Бетониране под вода. Торкретиране на конструкции. Монтаж на строителни конструкции – структура на процеса. Транспортиране и складиране на сглобяемите строителни конструкции. Подготвителни и основни монтажни процеси. Методи за монтаж на строителните конструкции. Монтаж на съоръжения с метална и стоманобетонна конструкция. Видове зидарии и строителни разтвори. Правила за изпълнение на зидани конструкции. Организация на работното място при зидарски работи. Зидани конструкции от леки бетонни и керамични блокове. Изграждане на сгради със: „системни” кофражи; едроразмерен кофраж; предплочи и предстени; топлоизолиращи кофражи; катерещ се кофраж и др. Изпълнение на скатни покриви с керемиди и плоски покриви с рулонни материали.

Курсовият проект е по технология на строителните процеси и в него е предвидено всеки студент, по индивидуално задание да разработи самостоятелно: земни работи при изпълнение на вертикална планировка и изкоп/насип на временни земни съоръжения (оптимално разпределение на земните маси, избор на комплект машини за земни работи, схеми за укрепване на изкопи и др.); стоманобетонови работи при зададено съоръжение или сграда (за основни елементи от строежа се оразмерява кофраж и се подбира подходяща механизация за извършване на бетонови работи); монтажни работи при едноетажна промишлена сграда (избор и оразмеряване на комплект от механизация и технически средства, схеми на монтаж и др.).

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обект, заводи и цехове за строителни конструкции, фирмени строителни складове и др.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-45 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-35 Учебна практика

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

След завършване на трети курс, до началото на следващата учебна година, всеки студент провежда учебна практика с продължителност 3 седмици (120 часа) в работодателска организация или фирма на длъжност или позиция, която съответства на изучаваната от него специалност.

След успешното приключване на практиката, до началото на учебната година, студентът представя в деканата на Строителния факултет документ по утвърден образец, удостоверяващ проведената от него учебна практика.

Зачетената от деканата практика на студента се вписва в главната книга и в издаваната диплома за висше образование с текст „зачита се“.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-28 Стоманобетонни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - slavchev@vsu.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.
 

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-34 Технология на строителните процеси

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-36 Икономика на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - sotir_iliev@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

В програмата са застъпени някои основни проблеми от микроикономиката, каквито са търсенето и предлагането, пазарите на производствените фактори, както и традиционно важните за строителния инженер теми от икономиката на строителното предприятие като активи на предприятието, ценообразуване, данъчна политика, отчетност и финансов анализ.

Учебната програма по дисциплината "Икономика на строителството" съдържа: предмет и инструменти на икономиката, пазарни принципи,категории и механизми, търсене и предлагане, капитал и цена на капитала, инвестиции, активи на строителното предприятие, пазар на труда , трудови ресурси и работна заплата, разходи на строителното предприятие, ценообразуване в строителството, приходи, печалба и рентабилност на строителното предприятие, активи на предпрриятието, ценообразуване, данъчна политика, отчетност и финансов анализ, изработване на бизнес план.

Курсова задача №1 – Олихвяване, дисконтиране, нетна настояща стойност

Курсова задача №2 – Показатели за финансовото състояние на фирмата

Курсова задача №3 – Ефективност на производствено-стопанскта дейност на фирмата Курсова задача №4 – Амортизация на дълготрайни активи

Курсова задача №5 – Структура на персонала

Курсова задача №6 – Производителност на труда

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-37 Технология на довършителните работи

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - l.hrischev@abv.bg
доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - george311249@yahoo.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Технология на довършителните работи“ съдържа:

Характерни особености и технологична последователност при довършителните работи; Изпълнение на външни и вътрешни мазилки; Изпълнение на подови настилки – монолитни (шлайфани бетонни настилки, подови замазки, саморазливни настилки) и монтажни (керамични, дървени, ламиниран паркет); Изпълнение на хидроизолационни работи откритите и закритите части на сгради и съоръжения- хидроизолации от огъваеми битумни мушами, битумни керемиди (шиндли), цимент-полимерни и полимерни течни състави; Изпълнение на интегрирани топлоизолационни комбинирани системи. Технология на топлоизолиране на подове, сутереренни стени и покриви; Технология за монтаж чрез закрепване на дюбели и анкери; Технология за монтажа на дървена, алуминиева и пластмасова дограма.; Технология за изпълнение на шпакловки, бояджийски и тапетни работи; Сухо строителство - изпълнение на стени, тавани, сухи мазилки и подове; Материали, машини и инструменти, изисквания и технологична последователност при изпълнението на видовете довършителни работи в строителството; Контрол на качеството, измерване и приемане.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на строителни обекти и запознаване с технологичните правила за изпълнение на довършителни работи.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-38 Строително законодателство

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Изясняват се базисни проблеми на основния строителен закон - „Закон за устройство на територията” и наредбите към него, в т.ч. правна норма - същност, съдържание и видове. Вещно право. Право на собственост и начин на придобиване. Основни видове документи и тяхното вписване. Административно право - издаване, обжалване, влизане в сила и изпълнение на административни актове. Административен контрол по устройство на територията и строителството. Административни действия във връзка с незаконното строителство. Правно регулиране на отношенията в строителството. Закон за устройство на територията и подзаконови актове към него. Предназначение на териториите и поземлените имоти. Общи условия към устройството на териториите. Инвестиционно проучване, проектиране и строителство. Участници в строителството. Видове застрояване и параметри на застрояване. Правила и норми за разполагане на сградите на основното застрояване. Изисквания към строежите. Застраховане в проектирането и строителството. Строителен надзор и строителна забрана. Завършване на строителството и разрешение за ползване. Суперфикция и тупик. Актове и протоколи по време на строителството.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-39 Факултативна дисциплина

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-40 Мостове

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Димо Марков Кисов - dkisov@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Мостове“ съдържа:

Мостово строителство – предназначение и особености. Класификации на мостове по различни признаци. Основни и допълнителни елементи на мостово съоръжение. Основни данни за проектиране и строителство на мостове. Конструктивно оформяне на монолитни и сглобяеми мостови конструкции. Пътна настилка, хидроизолация, отводняване на мостове, тротоарни блокове, парапети, предпазни огради, преходни конструкции, лагери, стави, и дилатационни фуги – предназначение, видове, изисквания. Съвременни технологии за изграждане на мостове. Пространствена работа на гредови връхни конструкция – конструктивен анализ. Въздействия при проектирането на мостове по БДС – EN – 1991-2. Носеща способност по нормални и наклонени сечения – проверка крайни гранични състояния. Ограничаване на напрежения, пукнатини и преместванията – проверки по експлоатационни гранични състояния. Товарни състояния и основи оразмерителни проверки на мостови опори и фундаменти. Конструиране и принципи на армиране на мостови елементи от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон. Предварително напрягане на стоманобетонни елементи – същност, видове, особености на изпълнението и конструктивния анализ. Определяне и конструиране на предварително напрегната армировка. Експлоатация, ремонт и усилване на мостови конструкции.

Курсовият проект е свързан с проектиране на стоманобетонни пътни мостове и в него е предвидено всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно композиционно решение на стоманобетонен пътен мост включващо избор на конструктивна форма, технология за изпълнение, статическа схема, материал и размери на всички основните елементи на конструкцията. Изучаване на постоянните и променливите въздействия по смисъла на БДС – EN – 1991-2 прилагани при пътни мостове. Конструктивен анализ на мостова плоча и главна греда като елементи от гредоскара. Оразмеряване по крайни гранични и експлоатационни гранични състояния на двуетапно изпълнени греди. Определяне на необходимото количество предварително напрегната армировка. Определяне на загуби от съсъхване и пълзене. Основни оразмерителни проверки по крайни и експлоатационни гранични състояния на предварително напрегнати елементи. Конструиране на мостови плочи и греди от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-41 Организация на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Организация на строителството“ съдържа:

Същност и основни елементи на инвестиционния процес, нормативни документи, участници, видове строежи. Основи на техническото нормиране и методите за изследване на разхода на работно време; обработване на хронометражни редове и определяне на окончателната средна аритметична величина на реда; оразмеряване на разходите на ресурси; определяне на разходите на труд (норма време и норма изработка); методите за формиране на цените в строителството и организацията на заплащането на труда. Разглеждат се основните организационни методи; основи на поточния метод – ритмични, кратноритмични и неритмични потоци; оразмеряване на специализиран ритмичен, кратноритмичен и неритмичен поток по аналитичен метод и графичен, с помощта на циклограми. Въз основа на усвоените знания до момента се изучават основните форми на календарно планиране – линейни календарни планове и мрежови графици; алгоритъм за построяване на календарни планове, необходимо входяща информация; изчисляване на трудоемкост, оразмеряване на минимален състав на звеното, оразмеряване на разхода на машинно време; определяне на продължителността на отделните СМР; разработване на Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, оптимизиране. Модели на календарно планиране с помощта на мрежовите графици – СРМ, ПЕРТ, метод на потенциалите, изисквания и методика за построяване на мрежови модели, ориентирани на събития и работи; ориентирани на работи; табличен метод; метод на потенциалите; определяне на параметрите на работите и събитията в мрежовия график; оптимизиране на графика. Форми на контрол за разхода на ресурси по време на строителството. Строителни ситуационни планове (ССП) – предназначение, обхват, нормативни изисквания; видове ССП, основни елементи на ССП и временното строителство; временни производствени предприятия, оразмеряване и разполагане на основните елементи на временното строителство на строителната площадка: временни проводи, санитарно – битови сгради и съоръжения, складове; пътища; временна организация на движението. План за безопасност и здраве.

Курсовият проект предвижда всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно календарен график с ресурсни графици и строителен ситуационен план въз основа на разработени от студента количествено - стойностни сметки, изчисления и оразмерявания.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-45 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-40 Мостове

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.
 

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-41 Организация на строителството

Аудиторна заетост: 90 ч., 60 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 4.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Продължение от предишния семестър.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-42 Строителен мениджмънт

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 60 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 4.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Строителен мениджмънт” изяснява същността и основните принципи на управление на строителните организации. Като се изхожда от тяхната кибернетична същност, на базата на системния подход, строителните фирми се изучават като производствени системи с тяхната същност, елементи, връзки, средата в която функционират - вътрешна и външна и се разкриват основните функции и принципи на тяхното управление.

Учебната програма предоставя знания по въпросите на стратегическото планиране и управление, по оперативно и ситуационно управление, по въпросите за управление на трудовите ресурси, както и за властта и личното влияние на мениджърите на фирмата. Третират са проблемите за стоковата и ценова политика на строителните организации и на тяхната рекламна дейност.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-43 Обследване и изпитване на строителни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - slavchev@vsu.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Обследване и изпитване на строителните конструкции“ съдържа:

Цели, задачи, видове, етапи и съдържание на обследването на строителни конструкции и елементите им. Дедектиране и регистриране на основни видове повреди и дефекти на строителни конструкции от различни материали. Статично изпитване на строителните конструкции – цели, задачи, видове, етапи, подготвителни работи, начини за натоварване, измерване, статистическа обработка и анализ на резултати. Измервателни средства за измерване на физични и механични характеристики на строителните конструкции и за безразрушителен контрол - класификации, изисквания, избор, монтаж, експлоатация, снемане на отчети и поддръжка. Опитно определяне на напрегнатото и деформирано състояние на елементите на строителните конструкции при динамични изпитвания – цели, задачи, натоварвания, измервани величини, основни видове виброграми.

Протоколи от семинарни упражнения се разработват индивидуално от всеки студент и включват технически схеми, описание на монтаж, работа, снемане на отчети и обработка на резултати на измервателни средства и уреди за измерване на физични и механични величини при обследване и изпитване на строителни конструкции.

Протоколи от лабораторни упражнения се разработват индивидуална от всеки студент. Включват определяне на: вероятна якост на бетона в съществуващи стоманобетонни конструкции с безразрушителни методи; разрезни усилия по експериментален път, траектория и големина на главни напрежения в подробни точки на греда с експериментални методи.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-45 Дипломна работа

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 8

-

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-45 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 0

-

Избираеми дисциплини - 2014

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-12.1. Математически софтуер за строителна механика

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

MATLAB е много мощен софтуерен пакет за подпомагане на научни изследвания и създаване на приложни разработки. Многобройният набор от специализирани подпакети (Toolboxes) превръщат MATLAB в универсално средство за решаване на най-разнообразни проблеми от научно и приложно естество. Той е доминиращ пакет в техническите учебни, научни и развойни организации. MATLAB е великолепен помощник в работата на всеки строителен инженер и в частност за решаване на проблеми от строителната механика и съпромат. Целта е по време на курса студентите да разработят поне една от курсовите си задачи по механика и/или съпромат ползвайки MATLAB.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-12.2. Специализиран английски език

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма е предназначена за обучение по английски език на специалисти в строителството. Програмата ще представи на обучаемите разнородни теми в областта на строителството. Тя съчетава граматически конструкции, съответната специализирана терминология, полезни умения за обучаващите се, както и такива, които са свързани с тяхната сфера на дейност. Програмата включва: ясно дефинирани езикови правила и подходящи таблици и приложения, речник със съвременни термини от областта на строителството, както и допълнително подбрани модули от утвърдени системи на издателства като Кеймбридж, Оксфорд, Лонгман и др.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-22.1. Лека строителна механизация

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Запознаване с предназначението, устройството, начина на използуване и техническо обслужване на механизираните инструменти при изпълнение на строително монтажни работи в строителството. Механизирани инструменти с електрическо задвижване на променлив и на постоянен ток, с пневматично задвижване и с хидравлично задвижване. Механизирани инструменти според начина на въздействие върху предмета на труда: с въртеливо движение за пробиване на отвори, за обработка на повърхности, за рязане на метали и не метали, за завиване на гайки и винтове, за разбъркване на разтвори; с ударно пробивно действие за пробиване на отвори в бетон, камък, тухли и др.; с ударно действие за разрушаване на бетон, камък, тухли и др, за уплътняване на насипни материали; с механично линейно действие за рязане на ламарина, армировка и др. Обучение в практическото управление на част от изучаваните инструменти.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-22.2. Статическо изследване на пространствени конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В учебната програма на избираемата дисциплина: „Статическо изследване на пространствени конструкции” са разгледани въпроси свързани с изчисляването и проектиране на пространствено прътови статически определими конструкции. Обърнато е внимание, освен на равнинни, пространствени прътови конструкции (триъгълни ферми), а също така и на мрежести куполи и двуслойни структури. Засегнати са редица въпроси свързани с тяхното реализиране в изграждането на покривни конструкции за различни видове сгради и съоръжения.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-22.3. Топлофизика и енергийна ефективност

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни принципи на термодинамиката. Енталпия. Топлопроводност, конвекция и радиация. Пропускливост на строителни материали, влажностни режими въздушни пространства. Вълнова пространствена акустика. Реверберация. Шум и вибрации в жилищни сгради. Физични свойства на звукоизолационните материали. Същност на светлината, основни закони. Естествено и изкуствено осветление – нормиране. Въздействия на слънчевата радиация върху сгради и помещения.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-32.1. Динамика на строителните почви

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Дисциплината „Динамика на строителните почви” изучава свойствата и реакцията на земната основа на динамични въздействия от различни източници като се акцентира на динамичното въздействие от земетръс. Подробно са разгледани правилата и принципите на Еврокод 8 в част „Земна основа и сеизмично въздействие”.

В упражненията се предвижда изпитване на почви на динамични въздействия в динамичния триосов апарат и вибрационния стенд, кактко и решаване на специфични задачи от динамика на строителните почви.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-32.2. Защита от природни бедствия и аварии

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Защита от природни бедствия и аварии“ съдържа:

Общи сведения, понятия и принципи за защита на населението при бедствия и аварии. Създаване на организация на защита на населението в Р. България при кризи. Национална система за управление. Място на строителната фирма. Най-често създавани заплахи като земетресения, наводнения, заснежаване и горски пожари. Строителни работи за намаляване и ликвидиране на последствията. Необходимост от познаване на индивидуална първа долекарска помощ при кръвотечение измръзване. производствени аварии, свързани с изтичане на токсични вещества и защита от тях. Средства за защита на дихателните органи и кожата. Основно средство за защита - граждански противогаз. Колективни средства за защита. Скривалища и убежища. Проектиране, изграждане и експлоатация. Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар и други бедствия. Пожарна опасност строителни материали. Подготовка за евентуална радиоактивност, радиоактивни вещества и начини за защита от тях. Познания за обща характеристика на реакторните инсталации в АЕЦ ”Козлодуй”. Защита на населението при аварии в АЕЦ. Психологическа помощ и подкрепа на пострадали от природни бедствия, аварии и катастрофи. Основни части на екологична оценка и съвременни изисквания за определяне на екологичния риск.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 4 часа – посещение на център за управление при аварии или природни бедствия.

строителната фирма при третирането им.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-44.1. Възстановяване и усилване на строителни конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В курса са анализирани причините, налагащи възстановяването и усилването на стоманобетонните конструкции. Представени са материалите и начините за възстановяването и усилването на ст. б. конструкции. Разгледани са начините за възстановяването и усилването на отделните конструктивни елементи. Дадени са различни начини за вграждане на нови конструктивни елементи или дисипиращи елементи (демпфери).

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-44.2. Кофражни системи и скелета

Аудиторна заетост: 30 ч., 14 ч. лекции, 16 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 0.9 ч., упражнения 1.1 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Специализираният курс има за цел да запознае бъдещите бакалаври с номенклатурата и начина на проектиране на най-често прилаганите кофражни системи и скелета, използвани в съвременното строителство. Курсът цели да даде знания и изгради умения в бъдещите строителни специалисти в проектирането на кофражи с програма Peri ELPOS. получените знания ще бъдат полезни на бъдещите специалисти при извършване на строителни дейности, с които ще се срещат в своята практика, както и при изучаването на други технически дисциплини, имащи пряко отношение към професионалната им подготовка. Материалът е разделен на теми, които са методически свързани и представляват интерес за студентите от специалност ССС.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-44.3. Компютърни системи в организация на строителството

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Въведение в програмата „Гауди План“. Основни понятия и определения. Работни модели. Създаване на нов файл. Основен екран. Таблици. Създаване на нови таблици и редактиране на съществуващи. Въвеждане на обема на СМР. Създаване на подробна количествена сметка. Ценообразуване. Работа с различни валути. Въведение в програмата „Building Manager”. Основни понятия и определения. Основен екран. Таблици. Създаване на нови таблици и редактиране на съществуващи. Работни филтри. Екран характеристики. Работа с основни менюта и бутони. Въвеждане на вид СМР. Създаване на подробна количествена сметка. Ценообразуване. Работа с различни валути. Създаване на анализи. Създаване на нова база данни. Извеждане на справки. Въведение в програмата „Microsoft Project”. Основни понятия и определения. Въведение в програмата „Строител“. Основни понятия и определения.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-44.4. Производствена база на строителните фирми

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Технология на производството на бетонни смеси. Технологична характеристика, структура и схема на процеса. Видове, устройство и действие на бетоносмесителното отделение и на складовете за добавъчни материали и цимент. Технология на заготовка на армировъчна стомана и видове изделия от нея. Технология за обработка на кангална и прътова стомана – изправяне, отмерване, рязане и огъване на армировъчната стомана. Технология на контактно-точково и контактно челно електросъпротивително заваряване. Производство на заварени мрежи. Технология на производство на бетонни и стоманобетонни елементи и изделия. Основни технологични схеми на производствения процес. Формуване на бетонни и стоманобетонни елементи и изделия. Кофражни смазки. Видове и устройство на кофражните форми. Основни и комбинирани методи за уплътняване на бетонната смес. Контрол върху качеството.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-И.1 Екологични строителни материали

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов - vensy.stoyanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 24 ч. лекции, 6 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.6 ч., упражнения 0.4 ч.

ECTS кредити: 2

Факултативни дисциплини - 2014

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-39.1. Зидани конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В курса са дадени основните познания за зиданите конструкции. Представени са материалите, класификациите съгласно изискванията на ЕК-2 и ЕК-6, детайлите, строителното изпълнение, конструиране на елементите и връзките между тях – съгласно обхвата на разделите в тази учебна програма. Дадени са изискванията съгласно ЕК-8 за строителство в сеизмични район. Разгледани са методите и начините за възстановяването и усилването на отделните конструктивни елементи и конструкциите като цяло.

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-39.2. Проектиране на обекти с комбинирани конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В учебната програма на факултативната дисциплина: „Проектиране на обекти с комбинирани конструкции” са разгледани въпроси свързани с комбинирането на два материала: стомана и стоманобетон” в единен „композитен” конструктивен елемент, с което се постигат достатъчно високи технико-икономически параметри на конструкцията, изразени в подобрени якостни и коравинни стойности, намаляване разхода на стомана, подобрени антикорозионни и противопожарни качества, увеличаване дълготрайността, редуциране и опростяване на довършителните работи. Това всичко дава резултати, които се изразяват в съкращаване сроковете на строителство и в подобряване икономическите параметри на строителния процес.

 

1099 0.800

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...