en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ

Лични данни

Научно звание

Гл. асистент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 043

e-mail

kantchev@vsu.bg

Образование

1987 – 1992

СУ ‘Кл. Охридски”, София

Научна специалност

Математическо моделиране

Степен

доктор

1976 – 1981

СУ ‘Кл. Охридски”, София

Специалност

Математика, специализация Математическо моделиране

Степен

магистър

Професионална реализация

2012-

ВСУ „Л. Каравелов”

 

доцент

1986 - 2011

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл.асистент

1984 – 1985

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

 

асистент

1981 – 1984

МГ “П. Берон” Варна

 

учител

Научни интереси  

Числен анализ, Mетод на крайните елементи, Интегрални уравнения

Членство в професионални организации  

Съюз математиците в България

Водени лекционни курсове

САСС-1. Линейна алгебра и аналитична геометрия

САСС-2. Математически анализ 1

САСС-11. Математически анализ 2

ССС-15. Диференциални уравнения и теория на вероятностите

ССС-Ф.1. Математика с MATLAB

САСС-И.2.1. CAD системи

ССС-И-1.4. Приложна математика в строителството (MATLAB )

А-4. Математика

Публикации  

15 научни публикации

Специализации  

Технически Университет – Магдебург

 

 

499 0.512

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...