en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

Лични данни
Научно звани

Професор

Научна степен

Доктор по физика

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 133

E-mail:

Dimitrov.d.a@mail.bg, ddimitrov.da@gmail.com

  Образование  
1981

ЕНИН "Кржижановского" - Москва

Научна специалност

01.03.20 Топлофизика и Хидродинамика

Степен

Доктор на техническите науки

1974

ТУ-София

Специалност

Промишлена топлотехника

Степен

инженер

Професионална реализация
2012 - ... Професор
2009 - 2012

Доцент към катедра “Матемитака и физика"; ВСУ „Л. Каравелов”

1996 - 2009

Старши научен сътрудник ІІ степен, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

1987 - 1996

Научен сътрудник І степен, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

1981 - 1987

Научен сътрудник ІI степен, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

1977 - 1981

Докторант, Институт им. Г. М. Кржижановского, Москва, Русия

1974 - 1977

Инженер, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

Научни интереси

Топлообмен, магнетизъм, енергийна ефективност, свръхпроводимост

Членство в професионални организации

Секретар на секция "Пластмаси" към Съюза на НТС в България;

Член на Дружеството на физиците в България

 

Водени лекционни курсове

ССС-13. Обща физика

Специализиран курс "Енергийна ефективност"

САСС и Архитектура -14. Строителна физика

Награди Медал "Г. Наджаков" на лента, сребърна значка на ЦС на НТС в България;
Значка "40 години ЕМФ" от ТУ - София
Публикации

85 бр.

 

 

499 0.218

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...