en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ВЕСЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

Лични данни

Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 169

e-mail

slavchev@vsu.bg

Образование

2003 - 2011

Докторант към кат. “Строителни конструкции и архитектура”

Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции – възстановявяне и усилване”

1997 – 2002

ВСУ “Л. Каравелов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация

2015 - ....

ВСУ “Л. Каравелов”

 

Доцент в кат. “Строителни конструкции” в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия. Научна специалност „Строителни конструкции”

2006 - 2015

ВСУ “Л. Каравелов”

 

Асистент, старши асистент, главен асистент

Научни интереси

Проектиране, обследване, възстановяване и усилване на строителни конструкции

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени лекционни курсове

CCC-45 CONDITION ASSESSMENT AND TESTING OF STRUCTURES;

CCC-36 BRIDGES

Публикации

Славчев В., Проектиране на мостови пътни плочи. Ръководство за проектиране. ВСУ „Любен Каравелов”, София, 2014, ISBN: 978-954-331-051-7

 

Даалов Б., Славчев В., Ръководство за избор на предварителни сечения на греди за комбинирани стомано-стоманобетонни мостове. ВСУ „Любен Каравелов”, София, 2014, ISBN: 978-954-331-054-8

 

Гуглев Р., Пеева Г., Петров С., Пощов М., Кулинов К., Йончев С., Балева-Йосивова П., Даалов Т., Даалов Б., Славчев В., и Петков З. Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2004, Научноизследователски строителен институт – НИСИ, София, 2014, 438 с., под общата редакция на Румен Гуглев, ISBN: 978-619-90296-1-9

 

9 електронни учебни помагала за студенти

 

30 научни публикации

Специализации

2009 - Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, Germany

Специализация по съвременни системи за събиране на данни от измервания, тензометрични измервания, професионален анализ и обработка на данни от измервания, измерване на относителни деформации с оптични тензометри, работа с високоскоростни измервателни системи и др.

 

2008 - Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, гр. Бърно, Чехия, Факултет по строително инженерство

Специализация на тема „Full scale numerical modeling of reinforced concrete columns by setting real stress-strain curves of materials”. Съставяне на нелинейни числени модели на нецентрично натиснати стоманобетонни колони със софтуерния продукт ATENA, провеждане на изчисления и обработка на резултатите от тях.

 

2006 – „Томский Государственный Архитектурно-строительный Университет” ТГАСУ, катедри „Железобетонные конструкции” и „Мосты и сооружения на дарогах”, гр. Томск, Русия, Факултет по строителство и пътно-строителен факултет

Специализация, свързана с въпроси относно дисертационния труд на тема „Усилване на стоманобетонни конструкции”; експериментално изследване на елементи от стоманобетонни конструкции и др. Участвал в изпитване на стоманобетонни конструкции. Изнесени курс лекции на семинар на катедра „Мосты и сооружения на дарогах”, свързани с методите за усилване на стоманобетонни конструкции с помощта на композитни материали. Участвал в обединен семинар на катедри „Железобетонные конструкции”, „Мосты и сооружения на дарогах” и „Автомобильные дороги” по въпроси, свързани с дисертацията.

 

 

487 0.255

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...