Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Списък с текущите научноизследователски проекти

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2018 г.

1. (сигн. 01/2018) Индустриализация на строителството 1960-1990 г. Жизнена необходимост.
ръководител: доц. д-р арх. Юлия Илиева.

2. (сигн. 02/2018) Експериментално определяне на натисковата якост, модул на еластичност, еднородност, вътрешни дефекти и пукнатини на бетона в стоманобетонни елементи с безразрушителни методи.
ръководител: доц. д-р инж. Веселин Славчев.

3. (сигн. 03/2018) Новости в промишлената архитектура.
ръководител: доц. д-р арх. Борислава Манчева – Велкова.

4. (сигн. 04/2018) Изследване на маркетинга в строителството: разработване на референтна рамка.
ръководител: доц. д-р инж. Венцислав К. Стоянов.

5. (сигн. 05/2018) Функционално-естетическата роля на зелената система в промишлените територии.
ръководител: доц. д-р арх. Димитър Власарев.

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2017 г.

6. (сигн. 02/2017) Изследване на съвременната практика на устойчиво развитие при проектирането на сгради за спорт и рекреация - традиция и новости.,
ръководител: доц д-р инж. Борислав Даалов,
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.
Разработва се за първа година.

7. (сигн. 03/2017) Изледване поведението на бетони подложени на динамично въздействие,
ръководител: проф. д.т.н д-р инж. Теодор Рошавелов,
приоритетно направление: Материали, технологии и мениджмънт в строителството.
Разработва се за първа година.

8. (сигн. 04/2017) Диагностика на логистичните процеси в средна строителна фирма,
ръководител: доц. д-р инж. Венцислав К.Стоянов,
приоритетно направление: Материали, технологии и мениджмънт в строителството.
Разработва се за първа година.

9. (сигн. 05/2017) Статико-динамични тримерни модели за изследване на исторически дървени и покривни конструкции при натоварвания от вятър и земетръс,
ръководител: доц. д-р Веселин Кънчев,
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.
Разработва се за първа година.

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2016 г.

10. (сигн. 01/2016) Аналитични и числени методи за решаване на статически неопределими комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при кинематични смущения и предварително напрягане, с отчитане на реологичните свойства и обемни изменения на бетона (3 год.)
ръководител: проф. д-р инж. Веселин Кънчев,
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.

11. (сигн. 02/2016) Изследване поведението на стоманени и стоманобетонни конструктивни възли подложени на динамични въздействия (3 год.)
ръководител: проф. дн инж. Константин Казаков
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.

12. (сигн. 05/2016) Интегриране на възобновяеми енергийни източници в сградната обвивка (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Борислав Даалов
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

13. (сигн. 09/2016) Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване (3 год.)
ръководител: доц. д-р Благовеста Иванова
приоритетно направление: Архитектурно наследство и синтез.

 

345 0.393

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...