en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Илиана Йорданова Стойнова

гл. ас. д-р инж.

Механика и математика

Приемно време и консултации:
понеделник: 11:00-12:00 четвъртък: 13:00-14:00 каб.64


Телефон: 80 29 188
Имейл: stoynova@vsu.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Строителна механика І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна механика І част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІI част, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІІ, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
---
Строителна статика 1, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 2, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование

От 2012 - 2017

ВСУ „Любен Каравелов“ - София
Степен Доктор

1988 - 1994

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Специалност

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,

Специалност – Промишлено и гражданско строителство - Конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
От 2018 г.

ВСУ „Любен Каравелов“ – София

Главен асистент към катедра „Механика и математика“
2015 - 2018

ВСУ „Любен Каравелов“ – София

Хоноруван асистент към катедра „Механика и математика“;

2011 - 2015

ВСУ „Любен Каравелов“ – София

Асистент към катедра „Механика“;

Организатор „Научно-изследователска и издателска дейност“

2010 - 2011

ВСУ „Любен Каравелов“ – София

Хоноруван асистент към катедра „Механика“

1995 - 2011

„Лозенец-Консулт“АД

Проектант по част „Конструктивна“, ръководител на отдел “Оферти“, главен експерт, технически сътрудник

1987 - 1988

ЦИПТТ „Машпроект“ – София

Проектант в отдел „Строителен“

Научни интереси

Изчислителни модели за анализ на строителни конструкции. Метод на крайните елементи. Механика на разрушаването на строителни конструкции.

Участие в научни проекти

Проекти, финансирани от Фонд Научни изследвания:

Механо-математично моделиране на интелигентни би-материални структури ДФНИ Е02/121214

Проекти, финансирани от ВСУ (МОН):

  1. МКЕ при разрушаване на конструктивната връзка колона - гладка плоча и взаимодействието на конструкция и земна основа – 2013-2015
  2. Изследване влиянието на импулсното натоварване върху бетонни елементи с нови пластификатори – 2012-2013
  3. Възстановяване на изградени обществени и промишлени сгради и комплекси и  адаптацията им към съвременни функции -  2014-2015
  4. Изследване на поведението на стоманени и стоманобетонни възли при динамични въздействия - 2016-2018

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България

НТС по строителство

КИИП

IAENG

Ръководител на дипломанти

54

  • 42 за получаване на ОКС „бакалавър“
  • 12 за получаване на ОКС „магистър“
Публикации 30 научни публикации

 

 

521 0.123

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...