en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
 

ВЕНЦЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

 

 


Часове за консултации:
в каб. 214, блок 6 – понеделник 10:00 – 12:00 ч. и сряда 14:00 – 16:00 ч.

Лични данни

Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 145

e-mail

vensy.stoyanov@vsu.bg, vensy.stoyanov@yandex.com

Образование

1991 – 1994, 1999

Централна лаборатория по физико-химична механика, Българска академия на науките

Научна специалност

Строителни материали и изделия и технология за производството им

Степен

доктор

1988 – 1989

НШЗО „Христо Ботев“, гр. Плевен

Специалност

Пътно-строител

1983 – 1988 Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София
Специалност Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции
Степен магистър
1980 – 1983 НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София

Профил

Математика

Професионална реализация

2012 – сега

ВСУ „Л. Каравелов”

Доцент към катедра „Ниско строителство“ в Строителен факултет

2012 – сега

Академия на Министерство на вътрешните работи, София

Хоноруван преподавател към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

2010 – 2013

Институт по механика, Българска академия на науките

Доцент към Направление „Физико-химична механика“

2010 – 2013

Европейски политехнически университет, Перник

Доцент към катедра „Конструиране на сгради и съоръжения. Строителни материали и технологии“

2009 – 2010

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

Хоноруван преподавател към катедра „Строителни материали и изолации“ в Строителен факултет

2002 – 2004

Варненски свободен университет, филиал Смолян

Хоноруван преподавател по „Пакети приложни програми“ I, II, III и IV части

1994 – 2010

Централна лаборатория по физико-химична механика, Българска академия на науките

Старши научен сътрудник II ст., Научен сътрудник III-I ст., Инженер

1989 – 1990

Поделение 32670, гр. Стара Загора

Технически ръководител

Научни интереси

материалознание, строителни материали, стандартизиране в областта на строителните материали, екология и устойчиво развитие, високотехнологични бетони, структурен анализ с използване на данни от диференциално термичен анализ, инфрачервена спектроскопия, сканираща електронна микроскопия, спекъл анализ, рентгенов фазов анализ и живачна порозиметрия, реология на суспензии, планиране на експеримент

Членство в професионални организации

Българско реологическо дружество

Научно технически съюз по строителство в България - НТССБ
Водени лекционни курсове Строителни материали и изолации
Публикации

70 бр.

Ръководство на дипломанти 5 бр.
Ръководство на докторанти 1 бр.
Изследователски проекти 7 бр, участник в проекти по Двустранно междуакадемично научно сътрудничество между БАН и Руска АН и БАН и Естонска АН, 8 бр. участник в проекти по проекти, финансирани от НФ „Научни изследвания”, 7 бр. участник в проекти по научно-изследователски план на институти на БАН, 3 бр. ръководител на проекти по научно-изследователски план на институти на БАН
Научни награди „Млад реолог“ от Международно жури на 8 Национална школа-семинар по реология, 1996, София

 

 

486 0.170

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...