en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за професионално обучение Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Предстоящи курсове

Центърът за професионално обучение към ВСУ ”Л. Каравелов” - София, на основание Лицензия №200712511 и нарастващата необходимост от технически ръководители в строителството, организира

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

по професия ”СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК” и специалности:

  1. ”Строителство и архитектура
  2. ”Водно строителство
  3. ”Транспортно строителство

за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Изисквания към кандидатите:

  • да притежават минимално входящо образователно равнище – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;
  • да бъдат физически и психически здрави, годни да изпълняват функционалните си задължения.

Форма на обучение: задочна.

Обучението се извършва от преподаватели на ВСУ ”Л. Каравелов”.

На завършилите успешно се издава Свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ”Строителен техник” по специалности ”Строителство и архитектура”, ”Водно строителствоили ”Транспортно строителство”.

Придобитата квалификация дава възможност за постъпване на работа в строителни фирми като технически ръководител на обект и др.

Цена на курса: 1500 лв. с ДДС (на две вноски).
Сумата се заплаща в брой в касата на ВСУ или по банков път – BG 02 BNBG 9661 3100 1461 01; BIC код на банка БНБ – ЦУ София, BNBGBGSD

Срок за подаване на документи - до 1 октомври 2018 г. на адрес:
1373  София  ул. „ Суходолска”  № 175
ВСУ „Л. Каравелов”

Записване и потвърждаване на заявки за участие - от 1 септември до 5 октомври 2018 г.

Начало на курса – 1 октомври 2018 г.

Необходими документи:

  1. молба свободен текст на заявителя за обучение до ръководителя на Центъра;
  2. копие от документа за завършено средно образование;
  3. медицинско свидетелство за пригодност към професията;
  4. документ за платена такса.

Допълнителна информация:
Тел:   02 / 80 29 118, 80 29 139, 0886 502 153
e-mail: cpo_vsu@abv.bg

 
                                                                                              Иван Пуев
                                                                          Ръководител на ЦПО към ВСУ
 

 

376 0.102

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...