en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация Еразъм Харта 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обща организация

Комисия по изпълнението на дейностите по Програма Еразъм+ във ВСУ “Л. Каравелов”

Председател

1 доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - - Зам.-ректор по НДиС на ВСУ 80 29 138, anita_handruleva@abv.bg

Членове

2 доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - - Декан на Строителния факултет на ВСУ 80 29 181, venci_sto@abv.bg

3 доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - - Декан на Архитектурния факултет на ВСУ 80 29 158, alexivanova@yahoo.com

4 гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - - Експерт "Международно сътрудничество" 80 29 188, stoynova@vsu.bg

Факултетни координатори

5 доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - – за Строителния факултет 80 29 169, slavchev@vsu.bg

6 ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - – за Архитектурния факултет 80 29 134, emiarh@abv.bg

 

Комисията отговаря за реализацията и управлението на Програма ЕРАЗЪМ+ на институционално ниво, и за качеството и контрола по изпълнението на договорните ангажименти на ВСУ с ЦРЧР, в това число за:

  • актуализиране на критериите за селекция и процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+;
  • изготвяне на предварителен разчет (план-сметка) за разхода на предвидените финансови средства съгласно Ръководството за изпълнение на децентрализираните дейности по Програма ЕРАЗЪМ+ и Договора с ЦРЧР;
  • провеждане на процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+.

Факултетни координатори отговарят за управлението и координирането на дейностите на факултетно ниво: изготвяне на Споразуменията за обучение на изходящите и входящите студенти, и признаване на обучението проведено от студентите по Програма ЕРАЗЪМ+ в институциите-партньори.

 

 

391 0.743

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...