en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план

Специалност "Опазване на архитектурното наследство",
Образователно-квалификационна степен "магистър след бакалавър"

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Въведение в опазването на архитектурното наследство30 - 0 - 0писмен изпит 4
2Исторически контекст в архитектурата30 - 0 - 0писмен изпит 4
3Методика в опазването на недвижимото културно наследство15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
4История на балканската архитектура XV - XX век30 - 0 - 0писмен изпит 4
5Археологически паметници по българските земи I15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
6Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
7Проект по проучване, документация и реставрация на недвижимо културно наследство0 - 30 - 0курсов проект 1 курсов проект4
Общо часове аудиторна заетост: 21030
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
8Материали и технологии в консервацията и реставрацията15 - 15 - 0писмен изпит 4
9Художествени съставки на недвижимото културно наследство30 - 0 - 0писмен изпит 4
10Археологически паметници по българските земи II15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
11Градоустройство и недвижимото културно наследство I част30 - 0 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
12Методика на опазването на недвижимото културно наследство30 - 0 - 0писмен изпит 4
13Проект за социализация на недвижимо културно наследство 0 - 30 - 0курсов проект 1 курсов проект5
14Проучване, документиране и картотекиране на недвижими културни ценности0 - 0 - 30курсов проект 1 курсов проект4
Общо часове аудиторна заетост: 18030

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
15Градоустройство и недвижимото културно наследство II0 - 60 - 0писмен изпит 1 курсова задача10
16Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство II15 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача8
17Материали и технологии в консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности II15 - 15 - 0писмен изпит 5
18Проект за социализация на недвижимо културно наследство 0 - 45 - 0курсов проект 1 курсов проект7
Общо часове аудиторна заетост: 18030
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
19Компютърни технологии15 - 30 - 0текуща оценка 8
20Нормативна уредба и мениджмънт в опазването на недвижимото културно наследство30 - 0 - 0писмен изпит 7
21Дипломен проект 15
Общо часове аудиторна заетост: 7530

 

420 1.209

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...