en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
Снимка

Иван Йорданов Иванчев

гл. ас. д-р инж.

Катедра "Строителни конструкции"

Приемно време и консултации:
сряда - 12:30 - 13:30 ч. четвъртък - 13:00 - 14:00 ч.


Телефон: 80 29 154
Имейл: iivanchev@mail.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Автоматизация на строително-конструктивното проектиране, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Обследване и изпитване на строителни конструкции, 8 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
---
Стоманени и дървени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени и дървени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
2013 – 2016 ВСУ „Любен Каравелов“, София
Специалност 02.15.04 “Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)”
Степен Доктор

2005 – 2010

УАСГ - София

Специалност

Строителство на сгради и съоръжения, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2017 г. до сега Главен асистент в катедра “Строителни конструкции” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

2011 - 2017 г.

Асистент в катедра “Строителни конструкции” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

2009 – 2011г.

Проектантско бюро ЙОДА ООД

2008 - 2009 г.

Проектантско бюро „АРКО СОФТ”

Научни интереси

Проектиране, моделиране, обследване и изпитване на строителни конструкции, изследване на нелинейно поведение с помощта на програмни продукти SAP2000, Tower и Stadyps. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения.

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Регионална колегия София- град

Публикации

26 научни публикации

Научно - изследователски проекти

2 проекта

Участие в инвестиционни проекти

19 проекта

 

516 0.155

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...