en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Архитектура" - въведение

Специалност: Архитектура
   
Професионална квалификация: Архитект
   
Образователно-квалификационна степен: Магистър
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 5,5 години
   
Форма на обучение: Редовна

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Учебният план за специалността “Архитектура” от професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен “магистър” е разработен при спазване на изискванията на Закона за висшето образование, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, Наредбата за Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Архитектура” на образователно-квалификационната степен “магистър” с професионална квалификация “архитект”. (ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г.), Правилника за дейността на ВСУ “Л. Каравелов” и изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя е съобразена и с Директивата на Съвета на Европейските общности от 10 юни 1985 за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата, изискванията на Международния съюз на архитектите за обучението по архитектура и изискванията на Асоциацията на европейските училища по архитектура.

 

Съгласно Наредбата за Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование (ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г.), специалността “Архитектура” у нас като регулирана професия се изучава само в магистърска степен след завършване на средно образование. Общата продължителност на обучението е 5 години и допълнително 100 дни за разработка и защита на дипломна работа.

 

В съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист” (Постановление на МС №162/23.07.2002 г.) и квалификационната характеристика, формирането на учебното съдържание е извършено въз основа на следните изисквания към обучението на студентите:

 • Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността “Архитектура”;
 • Усвояване на основите на научноизследователската, научно-приложната  и художествено-творческата дейност;
 • Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения;
 • Развитие на способности във випускниците за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

 

ПРИНЦИПИ И СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

 

Основен принцип и характерна черта на разработения нов учебен план е създаването на цялостно замислена и вътрешно координирана дидактически последователност от учебни предмети и практически упражнения, които постепенно да въведат обучаемия по най-лекия и ефективен начин в дълбочина на архитектурното творчество и проектиране, и оттам до всички изброени проблеми, свързани с архитектурата и архитектурната професия.

 

Учебният процес е организиран така, че да започва винаги с въвеждащи в областта знания – рисуване и моделиране, понятия за архитектурни конструкции и композиция, строителна физика, материалознание и други. Започва се винаги от познатото и известното, като постепенно и на игрови принцип, разчленено и на леко овладяемо за студентите ниво те ще бъдат  въвеждани в принципите и спецификата на архитектурното творчество. Обучението в областта на композицията започва от принципите на абстрактната композиция, за да премине постепенно в спецификата на композицията в архитектурна среда и архитектурни задачи. Това става чрез серия от малки, заинтригуващи и напълно овладяеми задачи. Едва след плавния преход на тази подготовка идва и първият проект за малка сграда и нейните градоустройствени проблеми. Тук отново се започва с най-известния за студентите тип сграда – жилищната, за да се премине последователно с постепенно усложняване през всички основни типове сгради в тяхната взаимна обвързаност с принципите на реалното проектиране и реалното градоустройство. Програмата е така устроена, че да дава и възможност за взаимно обвързване на различни последователни проекти.

 

Навсякъде специализираните лекции предшестват с един семестър проектирането по същата тема, така че наученият материал да се приложи в проектирането. В същата постепенно развиваща се линия се изучават и архитектурните конструкции.

 

Средната седмична аудиторна заетост на студентите е между  27 и 29 часа, средно 28 часа.

 

Общата аудиторна заетост на студентите е 4470 учебни часа.

 

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО в три категории - задължителни, избираеми и факултативни.

 • задължителни дисциплини            - 79 броя;
 • избираеми дисциплини                  - 10 групи общо 23 броя;
 • факултативни дисциплини             - 23 броя.

 

От задължителните и избираемите дисциплини 50 завършват с изпит, 14 - с текуща оценка, 15 - със защита на архитектурни проекти и осем броя учебни практики завършват с текущи оценки. Хорариумите на учебните дисциплини, курсовите проекти и задачи, изпитните процедури и разпределението им по семестри е показано в учебния план.

 

На студентите се осигуряват задължителни занимания по физическо възпитание и спорт в общ обем 300 часа, разпределени от І до X семестър (по 30 часа на семестър). Занятията по физическо възпитание и спорт от І до ІХ семестър приключват със заверка в студентската книжка от водещия преподавател (треньор), a в Х семестър - с текуща оценка.

 

След задължителните часове по чужд език на студентите се осигурява възможност за допълнително изучаване на съответния език чрез курсове за квалификация. В учебния план е предвидено изучаване на факултативни дисциплини.

 

За всяка учебна дисциплина са определени кредитни точки по ECTS, което дава възможност за мобилност на студентите. Общият брой кредитни точки за един семестър е 30, а за целия курс от 10 семестъра е 300 кредита плюс 15 кредита за дипломна работа. Определеният брой кредитни точки се получава от студентите след успешно полагане на съответния семестриален изпит (текуща оценка) или оценка на проект.

 

В учебния план е постигнато следното съотношение между общообразователните, базовите, инженерните и архитектурните дисциплини.

 • Общообразователни                17%
 • Базови                                    23%
 • Инженерни                              11%
 • Архитектурни                          49%

 

Учебната практика на студентите е организирана в продължение на целия курс на обучение с общ обем от 400 часа с една учебна екскурзия. Всички практики завършват с дневник и скици на обектите предмет на практиката, като на тази база се прави заверка на учебната практика и се поставя текуща оценка.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

Новост за България и ключов момент в организацията на учебния процес е организацията на учебния процес по архитектурно проектиране. Той се развива на принципа на обединени учебни студентски дизайн-студия, водени от екипи от преподаватели с много добра координация помежду си. Всички проектантски дисциплини се водят ритмично с упражнения два пъти седмично. Работи се в общи работни зали, в които студентите имат постоянни работни места и всеки участва в дискусиите, които се водят по време на учебния процес в студията. Прилага се принципа на ателиета или класове, принцип на който е изградено обучението във всички висши училища по изкуствата у нас, но за първи път ще се приложи и в обучението по архитектурно проектиране като изкуство.

 

При разработване на учебния план е направено широко проучване на световния и нашия опит на най-добрите университети - на УАСГ, на Hogeschool Antwerpen, New Jersey Institute of Technology - School of Architecture  USA, МАРХИ - Москва, Technical University in Graz - Austria. В този смисъл предлаганият учебен план се базира на експериментирани и доказани резултатни форми на образование у нас и в чужбина.

 

Предложеният учебен план фиксира основните принципи и направления, като същевременно е достатъчно гъвкав за да може да поеме безпроблемно всякакви бъдещи допълнителни актуализации, ако това се наложи.

 

Обучението ще завършва с разработването на дипломен проект и неговата защита пред Държавна изпитна комисия в съответствие със ЗВО.

 

376 2.264

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...