Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Образователна и научна степен "Доктор"

ВСУ “Л. Каравелов” провежда обучение на докторанти по научни специалност от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Обучението се провежда в редовна и задочна докторантура за брой места, отпуснати от МОН или чрез докторантура на самостоятелна подготовка, за която се осигурява обучение в съответствие с другите форми на докторантура.

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър” в направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Конкурсите за докторанти се обнародват в Държавен вестник, където се посочват научните специалности, брой места и срокът за подаване на документи. Кандидатите подават в деловодството на ВСУ следните документи: Заявление до Ректора за допускане до конкурса; Диплома за висше образование, степен „магистър” и приложението й (оригинал и едно копие) или нотариално заверено копие от нея или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина; Автобиография; Списък на публикациите (ако има такива); Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост. (Вижте: Изискуеми документи)

След доклад от комисията за допускане до конкурс, кандидатите се уведомяват писмено за решението на Комисията. При допускане до конкурса на кандидатите се изпраща конспект по специалността не по късно от 30 дни преди датата на изпита. Изпитът се счита за положен, ако кандидатът е получил успех от писмения изпит по специалността минимум мн. добър (4,50) и среден успех от писмения и устния изпит по специалността – минимум мн. добър (5,00). Следва полагане на изпит по чужд език, чиято минимална оценка е добър (4,00).

По предложение на ръководителя на катедрата Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно издържалите конкурса кандидати, като в решението се посочва и научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на катедрения съвет.

 

340 0.097