Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ECTS-пакет

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) е предназначена да осигури и въведе в общоевропейски план взаимното академично признаване на определен период на обучение в европейски образователни институции посредством използване на ефективни и общоприложими механизми. Академичното признаване е основата, върху която европейското сътрудничество маркира приоритетите и целите по пътя към стандартизиране и дефиниране измеренията на европейското висше образование, приложими във всички висши училища. Системата за трансфер на кредити насърчава и осигурява свободното придвижване на студентите в европейските университети.

Основните принципи, на които се основава функционирането на ECTS, са следните:

  • Кредити се присъждат на учебните курсове съгласно правилото, че обучението в рамките на една пълна академична година носи 60 кредита;
  • Висшите училища изготвят информационен пакет, съдържащ данни за целия спектър от учебни курсове, до които студентите имат достъп и в който е точно посочена кредитната равностойност на всеки курс;
  • Необходимо е да се сключи "тристранно споразумение за обучение" (Learning Agreement), което се подписва преди началото на периода на обучение в чуждестранна висша образователна институция от изпращащото висше училище, приемащото висше училище и студента, в което се определя индивидуалната програма за обучение на студента в чужбина;
  • Приемащата институция издава на студентите академична справка за всички курсове, които те са завършили в чужбина, в която са посочени наименованията на успешно завършените курсове и кредитите, които всеки от тях носи;
  • Изпращащата институция признава кредитите, получени от студента за обучението му в чуждестранните висши училища на принципа, че кредитите, получени за успешно завършени курсове в чужбина заместват кредитите, които студентът би получил от изпращащата институция за аналогичен период на обучение.

Пълното въвеждане на ECTS дава право на висшите училища да кандидатстват за ECTS Label. Кандидатстването е централизирано към Европейската комисия чрез Националните ECTS координатори. Нивото на изградената система за трансфер на кредити във висшите училища, както и реалното й приложение, се проверят от т.нар. ECTS councellors, които посещават институциите, желаещи да кандидатстват за ECTS Label по инициатива на Националния ECTS координатор и НА Сократ/Еразъм. Повече информация относно кандидатстването за ECTS Label може да намерите на http://www.ects.bg/.

 

367 0.128

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...